Автор Тема: Приложения към Наредбата за парични обезщетения до 31.03.2012  (Прочетена 36051 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Актуални приложения с включените промени от 19.02.2011  на приложения 3,4 и 8

Приложение № 1 -към чл. 3, ал. 3 и 4
ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане
на основание чл. 50, ал. 1 и 51 КСО

Приложение № 2 към чл. 4
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за  изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание
чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни


Приложение № 3  към чл. 5 в сила от 19.02.2011 г -
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО


Приложение № 4 към чл. 5 в сила от 19.02.2011 г. -
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетениеза отглеждане на малко дете
на основание чл. 54 КСО


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
прод.
Приложение № 5   ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО

Приложение №  6  ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице
по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО

Приложение № 7   Д Е К Л А Р А Ц И Я за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО


Приложение № 8  в сила от 19.02.2011 г   ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
прод.

Приложение № 11   ЗАЯВЛЕНИЕ за изплащане на парично обезщетение за временна
неработоспособност и бременност и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
прод.

Приложение № 13    ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете  на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни


Приложение № 14  ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за  изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание  чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на  детето за остатъка до 410 календарни дни

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Националният осигурителен институт уведомява осигурителите и самоосигуряващите се лица, че е утвърден нов образец на болничния лист, който е оформен в две части – медицинска част /”лице” на болничния лист/ и списък на причините за временна неработоспособност /”гръб” на болничния лист/. Новият образец на болничния лист е по-добре структуриран и е пригоден за бъдещо получаване на данните от медицинската част по електронен път от органите на медицинската експертиза и за бъдеща електронна обработка. На настоящия етап няма промяна в реда и начина на издаването на болничния лист и в реда и начина за представянето му в ТП на НОИ. Старите образци на болничния лист са валидни до изчерпване на количествата им, но не по-късно от 31 декември 2011 г.

Съгласно изменението в чл. 3, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, което влиза в сила от 01.07.2011 г., към всеки болничен лист задължително се прилага декларация от осигурителя (самоосигуряващия се) по образец, съгласно приложение № 15 с попълнени данни относно правото на парично обезщетение, като “гърба” на стария образец на болничния лист не се попълва.

Приложение № 15 е на хартиен носител и се прилага към всички болнични листове – първични и продължения, които се представят в ТП на НОИ след 30.06.2011 г., независимо от датата на издаването и периода, за който са издадени и независимо от това дали се представят за първи път или преди това са връщани от ТП на НОИ за корекции. Новият образец, приложение № 15, по същество е “гърба” на стария образец на болничния лист, разширен с някои реквизити, необходими за определяне на правото и изплащане на паричните обезщетения.

След 30.06.2011 г. в ТП на НОИ няма да бъдат приемани болнични листове, които не се придружени от приложение № 15.

Направено е допълнение и в описа на документите, приложение № 9 към чл. 11, ал.1 от наредбата, като в номенклатурата на приложенията към раздел І “Болнични листове ...............................броя; приложения .............броя” се добавя нов код 18 – “Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение”. При връщане от ТП на НОИ на Приложение №15 за корекции винаги ще се връща и болничният лист, поради което Приложение №15 не може да бъде представяно самостоятелно, т.е то не може да се описва в раздел IА., а само в раздел I. на описа.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Приложение 15 в  Excel  формат -
и указание

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
ДЕКЛАРАЦИЯ
от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение

форма на НОИ  в pdf  удобна за попълване