Автор Тема: Транспорт в ЕС - директиви, регламенти, бланки  (Прочетена 28876 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
ще се опитам да дам линкове към актуалните европейски норми, касаещи  автомобилния транспорт

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 15 март 2006 година
за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния
транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета
Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 Текст от значение за ЕИП


Регламент (ЕС) № 1266/2009 на Комисията от 16 декември 2009 година за адаптиране за десети път към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт Текст от значение за ЕИП
 


2009/959/ЕС: Решение на Комисията от 14 декември 2009 година за изменение на Решение 2007/230/ЕО относно формуляр във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт (нотифицирано под номер C(2009) 9895) Текст от значение за ЕИП

************

ПРИЛОЖЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ (1)
(РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 ИЛИ AETR 2))
  - бланка на BGСОЦИАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ
Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2006/22/EC, Регламент (ЕИО) № 3821/85
ТЪЛКУВАТЕЛНО РАЗЯСНЕНИЕ 5

Предмет: Формуляр за удостоверение за дейности, установен от Решение на Комисията
(2009/959/ЕС) от 14 декември 2009 година за изменение на Решение 2007/230/ЕО относно
формуляр във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния
транспорт


Таблица за приложението на формата Удостоверение за дейности
в ляво са страните, където е задължителна

СОЦИАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ
Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2006/22/ЕО и Регламент (ЕИО) № 3821/85
УКАЗАНИЕ № 1

Предмет: Изключения от изискванията за минимален период за почивка и максимално време
на управление, с цел намиране на подходящо място за паркиранеСОЦИАЛНО ЗАКОНОАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ
Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2006/22/ЕО и Регламент (ЕИО) № 3821/85
УКАЗАНИЕ № 2

Предмет: Записване на времето, през което водачът пътува до място, което не е
обичайното място за приемане или предаване на превозно средство, попадащо в
обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006

СОЦИАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ
Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2006/22/ЕО и Регламент (ЕИО) № 3821/85
УКАЗАНИЕ № 3

Предмет: Разпореждане за прекъсване на периодите на “прекъсване”, дневна или
седмична “почивка”, с цел преместване на превозно средство на терминал, места за
паркиране или граница.

СОЦИАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ
Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2006/22/ЕО и Регламент (ЕИО) № 3821/85
УКАЗАНИЕ№ 4

Предмет: Записване на времето на управление от дигитални тахографи, при извършване на
превози с чести или многократни спирания

СОЦИАЛНО ЗАНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ
Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2006/22/ЕО и Регламент (ЕИО) № 3821/85
УКАЗАНИЕ № 6

Предмет: Записване на времето, прекарано на борда на ферибот или на влак, когато
водачът има осигурен достъп до легло или кушетка.Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Транспорт в ЕС - директиви, регламенти, бланки
« Отговор #2 -: 09 Декември 2011, 21:45 »
Постановление № 324 от 1 декември 2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, приета с Постановление № 244 на Министерския съвет от 2006 г.

направено е допълнение в  Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, касаещо самостоятелно заетите водачи в автомобилния транспорт 

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)