Автор Тема: Дължат ли се осигуровки за сметка на лицето?  (Прочетена 15421 пъти)

dusiko

 • потребител
Имам следния казус :от съда имам решение да изплатя на лицето разлика между действително получената заплата по Трудов договор и дължимата по Браншовия Колективен Трудов Договор за период от три години преди освобождаването на лицето.Според мен и лично мое мнение е че се дължат - със съответните проценти за съответните години но искам да чуя и други мнения.

HashFlare

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Дължат ли се осигуровки за сметка на лицето?
« Отговор #1 -: 17 Декември 2010, 09:16 »
Според мен се дължи всичко както при нормално трудово възнаграждение. Но не съм силна в ТРЗ и не мога да посоча конкретни законови разпоредби :))

Маграт

 • потребител
Re: Дължат ли се осигуровки за сметка на лицето?
« Отговор #2 -: 17 Декември 2010, 09:30 »
И аз така мисля, но също нямам практически опит, само интерес :)
Дали се прави корекция на Д1 и Д6, а и ДОД ще има за удържане...

KREMENA

 • потребител
 • Когато е достатъчно тъмно, можем да видим звездите
Re: Дължат ли се осигуровки за сметка на лицето?
« Отговор #3 -: 17 Декември 2010, 09:47 »
Ето тука нещо:
от Румяна Станчева, експерт в НОИ
Служителят трябва да се върне до две седмици след решението Уволнените служители имат право да оспорват законността на освобождаването си пред съда. Те могат да поискат освен възстановяване на предишната работа да им бъде изплатено и обезщетение за времето, през което са били без работа поради уволнението.

Когато и ако съдът обяви уволнението за незаконно, работникът или служителят трябва да заеме длъжността си в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване (чл.345 от Кодекса на труда). Този срок може да не бъде спазен само по уважителни причини. Работодателят трябва да отрази настъпилата промяна в трудовата книжка. Тя трябва да бъде отразена и в регистъра на трудовите договори, който се поддържа от Националната агенция за приходите (НАП). За целта съгласно разпоредбата на чл.7, т.2 от Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда (КТ) при отмяна на заповедта за уволнението работодателят трябва да изпрати в компетентната териториална дирекция на НАП уведомление, с което да бъде заличено прекратяването на трудовия договор. Уведомлението се изпраща в тридневен срок от заемане на длъжността. Когато съдът възстанови на работа работник или служител, който е бил уволнен от работа преди 2 януари 2003 г. и поради тази причина трудовият договор не е вписан в регистъра на трудовите договори, работодателят трябва да подаде уведомление по чл.62, ал.4 от КТ за регистрация на договора, с попълнени данни за този, който действа към момента на възстановяване на лицето на работа.

При незаконно уволнение на основание чл.225 от КТ работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Изплатеното от работодателя парично обезщетение има за цел да компенсира на работника за пропуснатото трудово възнаграждение за времето до възстановяване на трудовото правоотношение. На основание чл.54е от Кодекса за социално осигуряване за периода, за който е получено обезщетението по чл. 225 от КТ, лицата, чието уволнение е отменено като незаконно, трябва да възстановят изплатените от НОИ парични обезщетения за безработица. В тази връзка в 7-дневен срок от изплащане на обезщетението по чл.225 от КТ осигурителят е длъжен да представи копие от съдебното решение и платежните документи в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (чл.54е, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване). Длъжностното лице от териториалното поделение на осигурителния институт, на което е възложено ръководството по осигуряването за безработица, издава разпореждане за възстановяване от лицето на получените суми.

На основание чл.1, ал.7, т.7 от Наредбата за елементите на възнагражденията и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, от 1 януари 2000 г. върху изплатеното парично обезщетение на основание чл.225 от КТ не се дължат осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване. След 1 януари 2000 г. за целия период от уволнението до възстановяването на работника или служителя на работа се внасят осигурителни вноски върху последното му брутно трудово възнаграждение преди уволнението. Осигурителните вноски са в размера, определен за фонд "Пенсии" за категорията труд, по която е работило лицето преди уволнението, и са изцяло за сметка на осигурителя. За периода 1 януари 2000 г. - 31 декември 2002 г., ако уволненият е бил на работа при друг работодател, независимо от размера на получаваното възнаграждение първият работодател не дължи за него осигурителни вноски.

След 1 януари 2002 г., ако в периода до възстановяване на работа от съда лицето е било осигурявано, осигурителни вноски се внасят върху разликата между последното брутно трудово възнаграждение и осигурителния доход за периода. В тези случаи с оглед определяне на дохода, върху който се дължат осигурителни вноски, лицата представят пред работодателя документ, удостоверяващ сумите, върху който са им внасяни осигурителни вноски за съответните периоди. За лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурителят трябва да внесе осигурителни вноски за своя сметка и за допълнително задължително пенсионно осигуряване. След 1 януари 2003 г.
осигурителните вноски за уволнените и възстановени от съда на работа лица се внасят върху последното брутно трудово възнаграждение, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя за професията, която е заемало лицето по трудовия договор.

За периода от уволнението до възстановяването на работа доходът, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за фонд "Пенсии", се взима предвид при изчисляване размера на пенсията.

По отношение на здравното осигуряване на незаконно уволнените лица следва да се има предвид, чe за периода 1 юли 1999 г. - 31 декември 2002 г. за лицата, получаващи доходи по трудови правоотношения, здравноосигурителните вноски се внасят върху облагаемия доход по действащия за този период Закон за облагане на доходите на физическите лица. Парични обезщетения по чл.225 от Кодекса на труда са облагаем доход и до 31 декември 2002 г. върху изплатената сума работодателят трябва да начислява и внася здравноосигурителни вноски. Вноските се разпределят в съотношение между работодателя и осигуреното лице. Здравноосигурителните вноски се отнасят за шестте месеца след незаконното уволнение на лицето.

След 1 януари 2003 г. доходът за здравно осигуряване на лицата по трудови правоотношения не се обвързва с облагаемия доход. В тази връзка след тази дата върху изплатените обезщетения по чл.225 от Кодекса на труда работодателите не дължат здравноосигурителни вноски. За периода на незаконното уволнение лицето трябва да внася здравноосигурителни вноски за своя сметка, в случай че не е подлежало на осигуряване чрез друг работодател или възложител, не е упражнявало дейност като самоосигуряващ се и не е отговаряло на условията за здравно осигуряване от републиканския бюджет.

За целия период на незаконното уволнение осигурителите трябва да подадат данни за осигуряването с декларация обр. №1 "Данни за осигуреното лице" в компетентната териториална дирекция на НАП.

dusiko

 • потребител
Re: Дължат ли се осигуровки за сметка на лицето?
« Отговор #4 -: 17 Декември 2010, 09:57 »
Тук не става въпрос за уволнение и възстановяване.

KREMENA

 • потребител
 • Когато е достатъчно тъмно, можем да видим звездите
Re: Дължат ли се осигуровки за сметка на лицето?
« Отговор #5 -: 17 Декември 2010, 10:03 »
Не става, но може по аналогия нещо....

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Дължат ли се осигуровки за сметка на лицето?
« Отговор #6 -: 17 Декември 2010, 10:16 »
аналогията е когато имате доначисляване на доход  за стар период

след като съда е решил, че заплатите  е трябвало да са по-високи от изплатените, то изпълнявайки решението на съда, доначислявате  нужните суми

и съответно коригирате Д1 и Д6
в дългото указание за Д6 имаше пример за такова доначисляване 

Маграт

 • потребител
Re: Дължат ли се осигуровки за сметка на лицето?
« Отговор #7 -: 17 Декември 2010, 10:25 »
Дали ще има лихви?

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Дължат ли се осигуровки за сметка на лицето?
« Отговор #8 -: 17 Декември 2010, 10:26 »
Дали ще има лихви?

Мислиш да пропуснат?
Все пак Д6 ще се подава за месеца, следващ неначисляването.

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Дължат ли се осигуровки за сметка на лицето?
« Отговор #9 -: 17 Декември 2010, 10:30 »
Едва ли. Може да са присъдени лихви още върху възнаграждението, ако такива са претендирани. Та какво остава за лихвите на фиска :))

KREMENA

 • потребител
 • Когато е достатъчно тъмно, можем да видим звездите
Re: Дължат ли се осигуровки за сметка на лицето?
« Отговор #10 -: 17 Декември 2010, 10:35 »
Ето още едно писмо, пак не е съвсем по темата, ама...

ПИСМО на НАП Изх. № М-94-Ж-21 от 26.02.2010 г. Относно: Данъчно и осигурително третиране на присъд       
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

 

Изх. № М-94-Ж-21

26.02.2010 г.

 

 

Относно: Данъчно и осигурително третиране на присъдено вземане за неправилно начислявани възнаграждения по договор за управление и контрол и на присъдено вземане за неправилно начислено обезщетение за неползван отпуск.

 

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на
Националната агенция за приходите и заведено с вх. № М-94-Ж-21/18.12.2009 г., Ви
уведомявам следното:

 

Видно от изложеното в запитването, в периода от 1998 г. до 2005 г. сте бил
управител на търговско дружество със 100 % общинска собственост. След
прекратяването на договора за управление и контрол сте предявили искове към
дружеството за неизплатени суми поради грешки в начисляването на възнагражденията
Ви по договора и поради неправилно начисленото Ви обезщетение за неизползван
отпуск. Решенията на съда са във Ваша полза и през 2009 г. въз основа на изпълнителен
лист дружеството Ви е изплатило предявените суми - „за заплащане на неизплатено
възнаграждение" и „за заплащане на неизплатено обезщетение за неползвани
неприсъствени".

 При така указаната фактическа обстановка, становището ни относно данъчното и осигурителното третиране на присъдените вземания е, както следва:
 I. Данъчно третиране.

В писмо наш изх. № 24-00-2/25.01.2008 г., копие от което прилагаме към
настоящия отговор, Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите е
изразил становище относно данъчното третиране на възнагражденията за управление и
контрол, начислени за положен труд преди 1 януари 2008 г., но изплатени след тази дата.
В съответствие с изразеното становище, присъдените Ви възнаграждения по договора за
управление и контрол, не подлежат на авансово облагане при изплащането им през
2009 г., тъй като са дължими за период преди 1 януари 2008 г. Годишната данъчна
основа за тези доходи се формира по реда, предвиден в ЗДДФЛ за определяне на
годишната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения. При условие, че през
2009 г. не сте придобили доходи от източници в чужбина, които подлежат на деклариране, присъдените Ви възнаграждения за управление и контрол следва да се
декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Образец 2001) и
съответно - в Приложение № 1 (Образец 2011), което е неразделна част от декларацията.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 10 от ЗДДФЛ не са облагаеми лихвите по съдебно
установени вземания, които не подлежат на облагане, и присъдените разноски по
съдебни дела. Присъдените Ви вземания по договора за управление и контрол не са
освободени от облагане по силата на закон, поради което в случай на присъдени и
изплатени през 2009 г. лихви, същите подлежат на деклариране в годишната данъчна
декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се облагат по реда, предвиден в ЗДДФЛ за доходи от
други източници (чл. 35 от ЗДДФЛ).

 

II. Осигурително третиране:

На основание чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване задължително
осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване,
старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са
изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества,
едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и
ликвидаторите. Съгласно чл. 6, ал. 3 от КСО осигурителните вноски за тези лица се
дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни
възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за
съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече
от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за
съответната година /за периода до 31.12.2009 г./. За родените след 31.12.1959 г. лица се
дължат вноски и за фонд ДЗПО (чл. 127 от КСО). На основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от 330
за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества,
здравноосигурителни вноски се дължат върху дохода, върху който се внасят вноски за
държавно обществено осигуряване, определен съгласно Кодекса за социално
осигуряване.

В конкретния случай, върху присъдените Ви суми, представляващи неизплатено
възнаграждение за положен труд в качеството Ви на изпълнител по договор за
управление и контрол на търговско дружество, се дължат осигурителни вноски, когато
при преизчислението месечният Ви осигурителен доход не надвиши максималния
месечен размер на осигурителния доход за съответната година.

Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за
съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от
работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от
самоосигуряващите се лица, декларация образец № 1 се подава от работодатели,
осигурители и техните клонове и поделения в компетентната ТД на НАП за всеки
календарен месец не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното
задължение за внасяне на вноските за този месец, освен при изплащане на аванс, който
не е единствено плащане за месеца.

С оглед горецитираните разпоредби осигурителят следва:

1. Да довнесе осигурителни вноски за фондовете на ДОО, ДЗПО и НЗОК върху
разликата, която Ви се доплаща от преизчисляване на възнаграждението, като така
формирания Ви месечен осигурителен доход не може да надвишава максималния
месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на ДОО за
съответната година.

2. Да подаде коригиращи декларации образец №1 помесечно за съответния
период по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, в случаите на промяна
на месечния осигурителен доход.

Присъденото Ви обезщетение за неползвани „неприсъствени" дни няма характер
на доход от трудова дейност и върху размера му не се дължат осигурителни вноски.

 

Приложение: Съгласно текста.

 

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Дължат ли се осигуровки за сметка на лицето?
« Отговор #11 -: 17 Декември 2010, 10:38 »
чета  от указанието

Пример 4:

1.   Изплатено е възнаграждение на 25 февруари за месец януари  на работещите по трудово правоотношение лица и дължимите осигурителни вноски върху възнаграждението са следните:  за ДОО -  800,00лв.; за ДЗПО в универсален пенсионен фонд -  90,00лв.; за здравно осигуряване – 150,00лв.; за фонд ГВРС – 60,00лв.Удържан е данък по чл. 42 от ЗДДФЛ в размер на 100,00лв.
2.   На същата дата, на основание колективен трудов договор и финансовите резултати постигнати от предприятието е извършено доплащане към възнаграждението на работещите по трудово правоотношение лица за четвърто тримесечие и дължимите осигурителни вноски върху доплащането са следните: за ДОО -  990,00лв.; за ДЗПО в универсален пенсионен фонд -  120,00лв.; за здравно осигуряване – 180,00лв.; за фонд ГВРС – 90,00лв.Удържан е данък по чл. 42 от ЗДДФЛ в размер на 210,00лв.


в решението - дата на начисляване се посочва 25.02 и сумата се разпределя за задните месеци

та ако с КТД  се набутва работодателя да плаща и лихви, ще е много гадно

а ако е имало болнични през това време , дали ще ги преизчислят, а ?
 

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Дължат ли се осигуровки за сметка на лицето?
« Отговор #12 -: 17 Декември 2010, 10:54 »
Изпревари ме:))))
И аз за преизчисляване на болнични се замислих:)))))))))))))

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Дължат ли се осигуровки за сметка на лицето?
« Отговор #13 -: 17 Декември 2010, 10:59 »
Цитат
Та ако с КТД  се набутва работодателя да плаща и лихви, ще е много гадно

В случая не КТД набутва работодателя с лихви, а неизпълнението  му - поне така разбрах:
по КТД се дължат някакви възнаграждения, които не са начилсени и изплатени и се наложило съда да се намеси.

BOGANA73

 • потребител
Re: Дължат ли се осигуровки за сметка на лицето?
« Отговор #14 -: 18 Декември 2010, 12:19 »
Корекция на Д1 за съответните месеци.
Увеличение на Д6 за съответните месеци, без данъка.
Данъка в Д6 за месеца, в който е удържан от работника.

BOGANA73

 • потребител
Re: Дължат ли се осигуровки за сметка на лицето?
« Отговор #15 -: 18 Декември 2010, 12:20 »
Осигуровките и данъка от лицето ще удържите, но няма да е както, когато корекцията се прави, заради по-късно
взето решение за премии или подобни плащания.
Основанието за плащането си е същесвувало, но просто някой е нарушил нормативния акт.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Дължат ли се осигуровки за сметка на лицето?
« Отговор #16 -: 18 Декември 2010, 12:21 »
BOGANA73, я кажи за болничните ?

BOGANA73

 • потребител
Re: Дължат ли се осигуровки за сметка на лицето?
« Отговор #17 -: 18 Декември 2010, 12:23 »
Какво да кажа за болничните.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Дължат ли се осигуровки за сметка на лицето?
« Отговор #18 -: 18 Декември 2010, 12:23 »
ако през това време лицето е имало болнични , сега правим корекция
кво прави НОИ ?

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Дължат ли се осигуровки за сметка на лицето?
« Отговор #19 -: 18 Декември 2010, 12:24 »
ако през това време лицето е имало болнични , сега правим корекция
кво прави НОИ ?

Елче, е как да каже, като на този въпрос няма отговор в темата