Автор Тема: ЗДДС 2013 - промените накратко  (Прочетена 5675 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
ЗДДС 2013 - промените накратко
« -: 10 Декември 2012, 18:11 »
Промените накратко както ги видях :


Чл.3 ал.5 буква о) -  услугите предоставяни от държавен съдебен изпълнител ще се считат за извършени от ДЗЛ. Тук най-вероятно се търси не нарушаване на конкуренцията.

Чл.7 ал.5 т.8 и чл. 13 ал.4 т.8 – към работа по стоките се добавя и  извършване на оценка по стоките. В случаите на транспорт на стоката с цел оценка няма да има ВОП или ВОД. 

Чл. 9 ал.3 – За възмездна услуга ще се счита безвъзмездното предоставяне на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив.  Дан. събитие остава по стария режим / 25 (3) 6. / и възниква на датата на фактическото връщане на актива с подобрението от държател/ползвател при прекратяване на договора за наем или преустановяване ползването на актива, като е добавено условието когато подобрението не е предвидено като условие и/или задължение по договора.

За случая когато подобрението е предвидено като условие или задължение по договора  най-вероятно ще има някакво указание в правилника или извън него. Според мен, ако е предвидено условие или задължение ще има възмездна доставка и платец на данъка ще е наемодателя. Ако наемодателят не  поставя условия за подобрението, той ще го получи след края на договора без да става платец на данъка. 

§1 т.32  в определението за „Подобрение”  създаването на нов актив от държател/ползвател на наетия или предоставен за ползване актив се приравнява на подобрение


В чл.10 ал.1 т.4  - няма да се счита за доставка на стока или услуга при преобразуване на на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните.


Чл.23 е с нови две алинеи.  Ал.4 определя мястото при доставка на услуга по отдаване под наем, която е различна от краткосрочния наем или краткосрочно предоставяне на ДНЗЛ там където е установен получателят или има постоянен адрес или обичайно пребиваване.  Това обръщане на мястото без платец на данъка мисля, че води до трупане на обороти за регистрация в друга държава . 
Ал. 5 определя мястото на доставка при услуга по отдаване под наем или предоставяне за ползване на плавателен съд, която е различна от краткосрочен наем или краткосрочно предоставяне за ползване на плавателен съд, за развлекателни и за спортни цели или за лични нужди на данъчно незадължено лице, независимо от ал. 4, е мястото, където плавателният съд за развлечение фактически е предоставен на разположение на получателя по доставката, когато тази услуга фактически се предоставя от доставчика от мястото на установяване на стопанската му дейност или от постоянен обект, разположен на това място.

В чл.26 ал.2  промяната   е по-скоро прецизиране на текста  за лихвите

Чл.26 ал.6 е допълнена и освен курса на БНБ може да се ползва последния обменен курс, публикуван от ЕЦБ към момента, в който данъкът става изискуем. Конвертирането между валути, различни от еврото, се извършва, като се използва обменният курс на всяка от тези валути към евротоЧл.26 ал.7 определя момента на определяне на ДО към датата на възникване на данъчното събитие, а не към датата на изискуемост както беше до сега.


В чл.27 ал.3 отпада т.3 за  безвъзмездна доставка по чл. 9, ал. 2, т. 4.
С ал.4 влизат договори за концесия за строителство, за услуга или за добив, когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги
Чл.50 има нова алинея 2. Няма да се прилага освободена доставка когато по реда на чл.79 ал.8 е упражнено правото на ДК или е извършена корекция в посока увеличаване на частичния ДК.
Чл.51 има нова алинея 6  за определяне на датата на дан.събитие при ВОД  с непрекъснато изпълнение на стоки по чл. 7, ал. 1 - 4 с продължителност за период, по-дълъг от един календарен месец. За тези доставки данъчното събитие настъпва в края на всеки календарен месец, като за календарния месец на прекратяване на доставките данъчното събитие настъпва на датата на прекратяване на доставките.

Чл.52 ал.4  пък определя как ще се смята  дан. основа на горните доставки.


чл.58 ал.1 т.3  допуска освобождаване от данък на вноса на зъбни протези само, ако са внасяни от лекари по дентална медицина или зъботехтници


чл. 70 ал.1 т.4 – отпадат думите  “или е нает”, което не значи, че за всеки нает мотоциклет или лек автомобил автоматично ще има право на ДК. Ал.2 т.5 поставя ограниченията .
т.5 на ал.1  конкретизира , че в стоките или услугите предназначени за поддръжката, ремонта и експлоатацията се включват и резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали. Тук е отпаднал текста за получените услуги или таксиметрови превози с превозните средства от т.4

чл.70 ал.2 т.5  -  нова точка  и според нея ал.1 не се прилага когато превозните средства по ал. 1, т. 4 и стоките или услугите по ал. 1, т. 5 се използват и за дейности, различни от посочените в т. 1 – 4,  в случаите, когато една или повече от изброените в т. 1 - 4 дейности са основна дейност за лицето; в тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца, следващ месеца, за който е изпълнено изискването за основна дейност. Т.е може   мотоциклетите или леките автомобили да се използват и за друга дейност освен основната, но поне една от изброените в т.1-4 трябва да е основна, за да се признае правото на ДК. Съгласно определението  в §1 т 18а. "Основна дейност" по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 е дейността на регистрираното лице, когато общата стойност на извършените от лицето доставки по една или повече от изброените в чл. 70, ал. 2, т. 1 - 4 дейности представлява повече от 50 на сто от общата стойност на всички изпълнени от лицето доставки през последните 12 месеца преди текущия месец, независимо дали са изтекли 12 месеца от регистрацията по този закон.
В определението за лек автомобил отпада изискването при определяне броя на местата за сядане по изречение първо се вземат предвид само седалките, монтирани от производителя.чл.70 ал.3 т.4 и 5  дават право на ДК при ремонт и подобрение на наети активи като при наемите отпада условието за предоставяне на срок не по-кратък от 3 годиниВ чл.74 и 75 се правят промени свързани с увеличения срок за подаване на описа на налични активи при регистрация от 7 дни на 45 дни.


Чл.79 ал.8 – добавено е „не е приспаднало” – без този текст тази алинея можеше да се приложи само, ако е ползван ЧДК, но не и когато изобщо не е ползван. Сега се оправя безумицата.


Чл.80 ал.2 т.2 – прецизира се текста и се добавя, че вина не трябва да има и лицето, което използва стоката 

Чл.101 ал.7, 102 ал.3, 111 ал.3    прецизира се текста

Чл.111а – една дългоочаквана от мен  промяна ! Издаването на фактури по нашия закон  когато доставчикът е установен и в друга държава членка и прилага чуждия закон  създаваше доста неудобства. Сега вече ще има възможност да не се издават фактури по нашия закон когато лицето е установено в друга държава членка където е мястото на изпълнение на доставката и данъка е изискуем от получателя. Но малко странно е написан тоя член. На първо и второ четене ме обърква. Ще го мисля по-късно пак.

Чл.113 – прецизират се някои текстове и се променя процедурата  при самофактуриране. До сега имаше препратка към правилника за условията и реда за приемане на фактурите.

Чл.113, а  ал.13 позволява издаването на сборна фактура. За две или повече извършени доставки на стоки или услуги, данъкът за които става изискуем през един и същ данъчен период, може да се издаде сборна фактура. Има и условия какво да се вписва ... и кога най-късно се издава


Чл. 113 ал.12 и чл.114  приравняват електронните фактури на хартиени. Приемането на ел.фактури ще става с писмено или мълчаливо съгласие. Примерните технологии за осигуряване на целостта на съдържанието и четливостта на електронна фактура са :
1. квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, или
2. електронен обмен на данни.

Въведени са и  нови определения
65. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Автентичност на произхода" означава уверение за самоличността на доставчика или на издаващия фактурата/известието към фактурата от страна на доставчика или от страна на получателя по доставката.
66. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Цялост на съдържанието" означава, че съдържанието на фактурата и известието към фактурата не е променено. Форматът на електронна фактура и електронно известие към фактура може да бъде променян.


Текстовете в чл.132 се прецизират

Чл.142 ал.1 – при фактура за  ОТУ се изписва „режим на облагане на маржа - туристически услуги” .

Чл.148  Във фактурата и в известието към фактурата дилърът вписва "режим на облагане на маржа - стоки втора употреба" или "режим на облагане на маржа - произведения на изкуството" или "режим на облагане на маржа - предмети за колекции и антикварни предмети".


Чл.176 ал.6 – нова алинея – отказ от регистрация или прекратяване може да настъпи и когато лицето не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от органа по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите.

Чл.177 –  Тук отпада думата „регистрирано „  за лицето което не е внесло дължимия данък. При злоупотреби е възможно да има и дерегистрирани, нерегистрирани ... Допускам, че това е смисъла

Чл.179  - и тук отпада „регистрирано”, което е малко странна промяна. Чл.125 изисква регистрирано лице да подава СД, както и чл.124  и чл.157.Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС 2013 - промените накратко
« Отговор #1 -: 13 Декември 2012, 09:38 »
от един час ровя в стенограмите и не откривам защо е отпаднал един текст от проекта

по проект трябваше да се счита за освободена доставка по чл.50 и за стоките, за които е извършена корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 3 или чл. 79, ал. 6, с изключение на доставки на стоки, посочени в приложение № 2, по които данъкът е изискуем от получателя

в стенограмата на комисията не видях коментар - гласувано е без промени
явно е отпаднало в пленарна зала и се чудя защо ?небесна

 • потребител
Re: ЗДДС 2013 - промените накратко
« Отговор #2 -: 13 Декември 2012, 10:09 »
сега като се размислям, то каква би била логиката на такава промяна в чл.50 (както е било по проект)? освен заради коефициента?
ако си извършил корекция по чл.79/3-6, значи си направил освободена доставка, а тя трябва да е освободена на някакво основание - примерно по чл.46 или там другите, които ги регламентират

би се получил омагьосан кръг -освободена е сделката по доставка на стоки/услуги, за които е извършена корекция на данъчен кредит, заради използването им за освободени сделки на основание, че са освободени, защото е извършена корекция?

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС 2013 - промените накратко
« Отговор #3 -: 13 Декември 2012, 10:28 »
при брак правим корекция

да речем, че   бракувам някой дълготраен актив, който не мога да ползвам вече
после го дарявам вместо да го изхвърля 

това че съм направила корекция, изобщо не ме праща в освободените, а трябва да начисля отново данък, което нарушава принципа на данъка. Изобщо не се отчита, че част от данъка на  актива вече съм го пренесла когато съм го ползвала за облагаеми доставки
 

чл.27 не е променен за данъчната основа при безвъзмездни доставки по чл.6 ал.3

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Данъчната основа при доставка на стоки по чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 4 е равна на данъчната основа при придобиването на стоката или на себестойността й, а в случаите, когато стоката е внесена - на данъчната основа при вноса.

небесна

 • потребител
Re: ЗДДС 2013 - промените накратко
« Отговор #4 -: 13 Декември 2012, 10:32 »
сори, изключих за този случай... права си

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: ЗДДС 2013 - промените накратко
« Отговор #5 -: 13 Декември 2012, 11:42 »
Цитат
Дан. събитие остава по стария режим / 25 (3) 6. / и възниква на датата на фактическото връщане на актива с подобрението от държател/ползвател при прекратяване на договора за наем

е тва е - като почна да чета и почвам и да не разбирам
да не би да искат да кажат, че когато и да прекратиш ползването - дори след 10 години - връщаш имота, връщаш и ползвания ДК?

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: ЗДДС 2013 - промените накратко
« Отговор #6 -: 13 Декември 2012, 12:08 »
не бе, начисляваш си ДДС с протокол

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: ЗДДС 2013 - промените накратко
« Отговор #7 -: 13 Декември 2012, 12:10 »
не бе, начисляваш си ДДС с протокол

именно де - начислявш=внасяш в РБ (в общия случай де)

небесна

 • потребител
Re: ЗДДС 2013 - промените накратко
« Отговор #8 -: 13 Декември 2012, 12:11 »
не бе, начисляваш си ДДС с протокол

да, и "хитрото" тук е, че вече данъчната основа ще е сумата на преките разходи, а не пазарната стойност - изобщо теслата е пълна!

като почнат сега едни продажби на подобрения към бившите наемодатели.....