Автор Тема: Прилагане на чл.62 ал.2 от ЗДДС  (Прочетена 54810 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Прилагане на чл.62 ал.2 от ЗДДС
« Отговор #20 -: 15 Ноември 2010, 15:54 »
бе друго имаше предвид Опасната ...

но като теория си прав ! на практика обаче, дали хората на Кремена ще уведомят Латвийците от къде ще правят износа  ? 

Наскоро ми попадна една фактура от Германия. В самата фактура има текст : Купувачът декларира, че стоката напуска страната . Това за тях е достатъчно основание за ВОД.


KREMENA

 • потребител
 • Когато е достатъчно тъмно, можем да видим звездите
Re: Прилагане на чл.62 ал.2 от ЗДДС
« Отговор #21 -: 15 Ноември 2010, 15:56 »
Ето още едно:

3_1503/21.05.2010г.
ЗДДС, чл.17
Относно: данъчно третиране на доставка на стока по реда на Закона за данък върху добавената стойност

Според изложеното в запитването дружество доставя стоки  - машини, химикали, метали и др. по заявка на фирми извън Европейския съюз. Същите стоки закупува от български фирми, а когато за изпълнение на заявката няма български стоки - от фирми, регистрирани в Европейския съюз и такива извън него. При закупуване на стока от държава в ЕС или от трета страна, дружеството придобива правото на собственост върху стоката на пристанището на съответната страна, след което натоварената на кораб стока заминава директно при партньора - купувач от третата страна. При осъществяването на тези доставки са налице следните случаи:
- когато стоките се доставят от България в трета страна доставката се третира като износ и  се попълва колона 19 от дневника за продажби – сделки със ставка 0 по глава ІІІ от ЗДДС;
 - когато стоките се доставят от държава членка за клиента от третата страна според дружеството първоначално е налице ВОП, при което правото на собственост преминава върху дружеството в европейското пристанище, а последващата доставка за клиента от третата страна е определена като износ и е отразена в колона 19 на дневника за продажби – сделки със ставка 0 по глава ІІІ от ЗДДС;
- когато стоките се закупуват от трета страна и същите се доставят на клиент също от трета страна според дружеството това е доставка, осъществена извън територията на страната и по отношение на тези доставки  се изпитват затруднение къде да  се отразят същите в дневника за продажби.
 Във връзка с изложеното се поставя въпроса какво е данъчното третиране на тези доставки съгласно ЗДДС и в коя колона от дневника за продажби следва да се включат същите – примерно в колона 23 или колона 25 или въобще да не се включват?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр.95 от 01.12.2009 г.) и Правилника за приложението му (ППЗДДС, обн. ДВ, бр.76 от 15.09.2006г., посл. изм. ДВ, бр.6 от 22.01.2010г.) изразяваме следното становище:
На основание разпоредбата на чл.12 от ЗДДС облагаема доставка на стока е всяка доставка на стока по смисъла на чл. 6 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
За да се определи данъчното третиране на доставките на стоки, които осъществява дружеството, следва да се определи мястото на изпълнение на същите с оглед разпоредбите на ЗДДС.
Мястото на изпълнение при доставка на стока е регламентирано в чл. 17 от закона. Съгласно  чл. 17, ал. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл.6, ал.2. В ал.2 на чл.17 от закона е  указано, че мястото  на изпълнение  при доставка  на  стока, която  се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
Видно от цитираните разпоредби мястото на изпълнение при доставка на стока е в зависимост от това дали стоката, предмет на доставката, се превозва или не. Ако към момента на прехвърляне на собствеността върху стоката или към момента, в който се изпраща или започва превозът й към получателя същата се намира извън територията на страната, то и мястото на изпълнение на тази доставката ще е там, където се намира стоката– извън територията на страната.
Предвид гореизложеното за посочените в запитването доставки, осъществявани от дружеството е необходимо да се има предвид следното:
•    по отношение на доставките на стоки, които се превозват от България до трета страна:
В този случай на основание чл.17, ал.2 от ЗДДС е налице доставка на стока с място на изпълнение на територията на страната и същата е облагаема по смисъла на чл.12, ал.1 от същия закон.
Като облагаема доставка с нулева ставка на данъка законодателят е определил в разпоредбата на чл.28 от ЗДДС  следните два случая:
- извършва се доставка на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика;
- извършва се доставка на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната.
Документите, необходими за доказване на доставките по чл.28, т.1 и 2 от закона са регламентирани в на чл. 21 от ППЗДДС. В този случай следва да се има предвид разпоредбата на чл. 37, ал. 2 от ЗДДС, съгласно която ако доставчикът не се снабди с документите по чл. 21 от ППЗДДС до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът е станал изискуем, разпоредбите на глава трета не се прилагат. Ако впоследствие доставчикът се снабди с посочените по-горе документи, той коригира резултата от прилагането на тази алинея по ред, определен с правилника за прилагане на закона. Ал. 2 на чл. 37 от ЗДДС не се прилага при получени авансови плащания.
Тези доставки следва да намерят отражение в колона 19 на дневника за продажби (Приложение №10 към чл.113,ал.2 от ППЗДДС)
•    по отношение на доставките на стоки, които се придобиват в страна от ЕС и впоследствие се транспортират от държавата членка до третата срана:
Според изложеното в запитването се счита, че придобиването на правото на собственост върху стоката в европейското пристанище за дружеството представлява ВОП по смисъла на закона. Следва да се има предвид обаче, че мястото на изпълнение на тази доставка, по която дружеството се явява получател се определя съобразно разпоредбата на чл.17, ал.1 от ЗДДС и това е мястото, където се намира стоката при прехвърляне на собствеността - европейското пристанище, което се намира извън територията на страната. Тази доставка не представлява ВОП по смисъла на чл.13, ал.1 от закона, при положение че се придобива право на собственост върху стоката на територията на друга държава членка и същата не се изпраща или транспортира от територията на държавата членка до територията на страната или територията на друга държава членка, какъвто е настоящият случай.
За определяне мястото на изпълнение на последващата доставка на стоката, която се изпраща от европейското пристанище до страна извън ЕС към клиента приложение ще намери отново разпоредбата на чл.17, ал.2 от закона, с оглед на която мястото на изпълнение е извън територията на страната.
Тази доставка следва да намери отражение в колона 23 на дневника за продажби (Приложение №10 към чл.113, ал.2 от ППЗДДС).
•    по отношение на доставките на стоки, които се придобиват в трета страна и впоследствие се транспортират до клиент от друга страна извън ЕС:В този случай за определяне мястото на изпълнение на първата доставка, чрез която дружеството придобива право на собственост върху стоката приложение ще намери разпоредбата на чл.17, ал.1 от закона и предвид изложеното мястото на изпълнение на тази доставка е извън територията на страната. За последващата доставка на стоката, която се изпраща от пристанището, в което се придобива право на собственост върху нея до клиента от трета страна мястото на изпълнение е извън територията на страната предвид нормата на чл.17, ал.2 от ЗДДС.
Тази доставка следва да намери отражение в колона 23 на дневника за продажби, (Приложение №10 към чл.113, ал.2 от ППЗДДС).
В заключение обръщаме внимание, че дружеството осъществява независима икономическа дейност на територията на страна от ЕС и е необходимо да се запознае със законодателството на съответната държава за евентуално възникване на задължение за регистрация за целите на ДДС в тази държава. Освен това за осъществените доставки освен  фактура, следва да са налице и други документи, доказващи основанието същите да се третират като такива с място на изпълнение извън територията на страната - договори, транспортни документи, при

niki67

 • потребител
Re: Прилагане на чл.62 ал.2 от ЗДДС
« Отговор #22 -: 15 Ноември 2010, 16:03 »
бе друго имаше предвид Опасната ...

но като теория си прав ! на практика обаче, дали хората на Кремена ще уведомят Латвийците от къде ще правят износа  ? 

Наскоро ми попадна една фактура от Германия. В самата фактура има текст : Купувачът декларира, че стоката напуска страната . Това за тях е достатъчно основание за ВОД.

Не мога да схвана за какви латвийци става въпрос:)
 
Купувачът декларира, че стоката напуска страната - достатъчно основание за ВОД - разбира се! Ако купувачът има ДДС-номер. Ама разбира се, че е достатъчно!
 
Нали това казвам - при движение между страни-членки и регнати лица, винаги има ВОД-ВОП!
Немецът продава на регнато лице, и при всички случаи има ВОД, а регнатото лице има 3 варианта по-нататък с тази стока, щом е декларирало, че ще я изнесе от Германия -
 
1. Докарва стоката в България - ВОП отвсякъде, нали така?
 
2. Изнася стоката за трета страна - обаче износа става някъде през страна членка! Няма откъде другаде да стане, нали?
Ами при всички случаи купувачът има ВОП в страната-членка, откъдето стоката ще напусне ЕС!
 
3. Купувачът закарва стоката в страна - членка - ами има ВОП - в тази страна-членка, където я закарва. Ако я и продава там, тогава направо имаме тристранна операция - купувачът е купил от Германия и продава на Австрия, като стоката директно отива там - но тристанната операция е за купувача.
 
Немецът тва не го интересува - за него при всички случаи наистина има ВОД.
 
Нали така бе?

niki67

 • потребител
Re: Прилагане на чл.62 ал.2 от ЗДДС
« Отговор #23 -: 15 Ноември 2010, 16:08 »
2. Изнася стоката за трета страна - обаче износа става някъде през страна членка! Няма откъде другаде да стане, нали?

E на теория може да стане през Швейцария - единствената не-членка, с която Германия граничи, обаче практически е невероятно някой да прави внос в Швейцария, за да изнася после оттам:)))))
 
Освен ако стоката не е директно за швейцария, и българинът - купувач да я изнесе направо от Германия за Швейцария. Това е единственият вариант, в който за немците няма ВОД - а би трябвало да начислят немското ДДС.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Прилагане на чл.62 ал.2 от ЗДДС
« Отговор #24 -: 15 Ноември 2010, 16:15 »
Ники, не ме четеш бе :)))

копирам текст от второто писмо

Цитат
Следва да се има предвид обаче, че мястото на изпълнение на тази доставка, по която дружеството се явява получател се определя съобразно разпоредбата на чл.17, ал.1 от ЗДДС и това е мястото, където се намира стоката при прехвърляне на собствеността - европейското пристанище, което се намира извън територията на страната.

По нашия ЗДДС

1.   "Територия на страната" е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона.


По регламент

B 3. Митническата територия на Общността включва териториалните води, вътрешните морски води и въздушното пространство на държавите-членки, както и териториите, посочени в параграф 2, с изключение на териториалните води, вътрешните морски води и въздушното пространство на териториите, които не са част от митническата територия на Общността съгласно параграф 1.


По Закона на Митниците

22. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 30 от 1999 г.) "Митническа територия на Република България" е територията на Република България.


е кво правим ?

niki67

 • потребител
Re: Прилагане на чл.62 ал.2 от ЗДДС
« Отговор #25 -: 15 Ноември 2010, 16:19 »
Ми аз не виждам нещо различно да казах бе - ВОП имаме при движение между страни-членки!

Те като купуват стоката в европейско пристанище и още там я изнасят за трета страна, ми няма никакъв ВОП, много ясно.

За да има ВОП, трябва стоката да влезе в друга членка, не непременно България.
 
Само за износа трябва да се доуточня - тук е и разликата между нашия закон и тези на другите членки - че при нас износ /т.е. облагаема с нулева ставка/ имаме само при движение от България до трета страна. А по европейските закони износ имаме при напускането на ЕС.
 
Та горния пример дето го дадох, че българска фирма купува от Германия, вкарва в Румъния и оттам изнася през румънска граница за Русия, българската фирма ще е износител по румънското законодателство, ще има МД за износ, но по българския ЗДДС продажбата за Русия няма да е износ - няма да е облагаема с нулева ставка - а ще бъде продажба по чл.17 ал.2, извън територията на страната и без ДДС - но не с нулева ставка.
А движението Германия- Румъния ще е ВОП за българската фирма!
 
Ама като купи в Германия и от немско пристанище директно изнесе за трета страна - ми няма ВОП, много ясно. Къв ВОП, като няма движение между членки!
 
Това е.

KREMENA

 • потребител
 • Когато е достатъчно тъмно, можем да видим звездите
Re: Прилагане на чл.62 ал.2 от ЗДДС
« Отговор #26 -: 15 Ноември 2010, 16:22 »
Точно така, няма ВОП ако стоката отива в трета страна, но за германеца/австриеца и т.н. има ВОД и той си го декларира. И съответно се получава разминаване между ВОД и ВОП.

niki67

 • потребител
Re: Прилагане на чл.62 ал.2 от ЗДДС
« Отговор #27 -: 15 Ноември 2010, 16:23 »
Точно така, няма ВОП ако стоката отива в трета страна, но за германеца/австриеца и т.н. има ВОД и той си го декларира. И съответно се получава разминаване между ВОД и ВОП.

Ами според мен няма ВОД за тях.
 
Те не начисляват ДДС, но няма ВОД, а има аналогичен текст в техния закон - аналогичен на нашия чл.28

Чл. 28. Облагаема доставка с нулева ставка е:
2. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната; тази разпоредба не се прилага, когато стоките са предназначени за зареждане, оборудване и снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди
 
Би трябвало да прилагат нулева ставка, но те просто не я пишат тази нулева ставка - и когато правят ВОД, нали също трябва да пишат нулева ставка - просто не начисляват ДДС и толкоз, в най-добрия случай пишат - инергемайншафтлихе лиферунг, щойерфрай - аз мога да го произнеса, опитайте се и вие:))
 
на инглиш е по-лесно произносимо - интра-комюнити деливъри, такс-фрий

KREMENA

 • потребител
 • Когато е достатъчно тъмно, можем да видим звездите
Re: Прилагане на чл.62 ал.2 от ЗДДС
« Отговор #28 -: 15 Ноември 2010, 16:26 »
Дали ако си купим стоката с нашия ДДС номер, той няма да напише на фактурата, че е ВОД? Че откъде да знае ние какво ще правим с нея? Може да си я донесем в България, или да я занесем в друга страна-членка, може и в трета страна.

niki67

 • потребител
Re: Прилагане на чл.62 ал.2 от ЗДДС
« Отговор #29 -: 15 Ноември 2010, 16:28 »
Дали ако си купим стоката с нашия ДДС номер, той няма да напише на фактурата, че е ВОД? Че откъде да знае ние какво ще правим с нея? Може да си я донесем в България, или да я занесем в друга страна-членка, може и в трета страна.

Чл. 21. (1) Когато стоките се изпращат или превозват до трета страна, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:

  (2) Когато стоките се изпращат или превозват до трета територия, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:
  1. фактура за доставката;
  2. документ за превоза на тези стоки;
  3. писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че стоките са пристигнали на територията на трета територия
 
Т.е. немецът ще ти иска документите по т.2 и 3. - иначе би трябвало да ти начисли немското ДДС, защото стоката се намира на негова територия при прехвърлянето на собствеността.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Прилагане на чл.62 ал.2 от ЗДДС
« Отговор #30 -: 15 Ноември 2010, 16:32 »
Ники, нито германците правят износа, нито латвийците ! какъв износ да доказват те ?

Или ти считаш, че в тоя случай те трябва да начислят тяхното ДДС, пък износителят БГ фирма да се оправя после ?
НАП пък  считат, че пристанището е извън територията на страната ...

на път съм да се откажа от тая тема :))))))))))))) 

niki67

 • потребител
Re: Прилагане на чл.62 ал.2 от ЗДДС
« Отговор #31 -: 15 Ноември 2010, 16:35 »
Ники, нито германците правят износа, нито латвийците ! какъв износ да доказват те ?

Или ти считаш, че в тоя случай те трябва да начислят тяхното ДДС, пък износителят БГ фирма да се оправя после ?
НАП пък  считат, че пристанището е извън територията на страната ...

на път съм да се откажа от тая тема :)))))))))))))

Те трябва да начислят тяхното ДДС, ако не могат да докажат, че стоката е купена от чуждо лице и е изнесена за трета страна.
 
Ако могат да го докажат, няма да начислят!
 
За нашия НАП - да, това няма да е износ, а ще е чл.17 ал2 - сделка извън страната.
 
Тези неща много по-добре от мен ги знаеш, аз на Кремена ги обяснявам, а не на теб - хайде холан, на теб да обяснявам ДДС - все едно на Стоичков да обяснявам как да играе футбол:) или на Павароти да обяснявам как да пее!
 
 А и въобще, обсъждаме си ги просто. Ако с нещо не си съгласна, кажи с кое де.

niki67

 • потребител
Re: Прилагане на чл.62 ал.2 от ЗДДС
« Отговор #32 -: 15 Ноември 2010, 16:39 »
Те не доказват износ, а доставка по аналогичен на нашия чл.28 ал.2 - продаваш на лице, което е установено извън твоята страна, а това лице после изнася за трета страна.
 
В този случай не начисляваш ДДС, макар че МИ е в твоята страна.
 
Но това не е ВОД. А ВОД би било, ако стоката отиде в друга членка, независимо коя.
 
Разбира се, говорим при регнати по ДДС и двете страни.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Прилагане на чл.62 ал.2 от ЗДДС
« Отговор #33 -: 15 Ноември 2010, 16:56 »
добре Ники, прав си !
Ако Кремена изнесе от Латвия латвийски стоки, трябва да им начислят латвийското ддс
Ако изнесат от Унгария същата стока - латвийците ще направят ВОД и тук  ще има ВОП, въпреки износа за трета страна. 

само тук не мога да се съглася - че латвиеца може да докаже нулева ставка с документите по ал.2

Чл. 21. (1) Когато стоките се изпращат или превозват до трета страна, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) писмена митническа декларация, в която доставчикът е вписан като износител на стоките, заверена от изходно митническо учреждение или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митническа декларация, съгласно митническото законодателство;
2. фактура за доставката;
3. документ за превоза на тези стоки.
(2) Когато стоките се изпращат или превозват до трета територия, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. фактура за доставката;
2. документ за превоза на тези стоки;
3. писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че стоките са пристигнали на територията на трета територия.

3. "Трета територия" е територия, която е част от митническата територия на Общността, но не е част от "територията на Общността" по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на закона.

ако беше за Швейцария - да


niki67

 • потребител
Re: Прилагане на чл.62 ал.2 от ЗДДС
« Отговор #34 -: 15 Ноември 2010, 17:08 »
ми какво ли значи -"или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митническа декларация, съгласно митническото законодателство"
 
може ли да се има предвид точно това, че купувачът ги изнася, и се удостоверява износа? Защото ще е доста тъпо латвиецът да начислява ддс, или там немецът или който ги продава.
А така излиза - щото определено няма ВОД.
 

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Прилагане на чл.62 ал.2 от ЗДДС
« Отговор #35 -: 15 Ноември 2010, 17:25 »
добре де - няма ВОД
аз като типичен тъмен балкански субект, ще подпиша една декларация , че стоката е  пристигнала на територията на съседната държава / Дунав мост колко е дълъг ? /
и вече ще има ВОД , нали ?  И по-евтино ще ми излезе вместо да плащам някво чуждо ДДС и после да си го търся от там ...

пък стоката си е моя и мога да я разхождам където си искам, включително и да я върна обратно в страната от която съм я купила  и да си направя износа от там

казвам ти - нашият закон е смотан !

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Прилагане на чл.62 ал.2 от ЗДДС
« Отговор #36 -: 15 Ноември 2010, 17:33 »
А чичо Федя - акта знаеш ли го?
На бързо спретна една почивка на колегите латвийци или германци или каквито са там по случая.
Значи латвиеца обявява ВОД, нашия не обявява ВОП и ВИЕС-а свети. Чичо Федя праща хабер на колегите и те действат. Остава колегите му да решат, че декларацията не е достатъен документ за ВОД.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Прилагане на чл.62 ал.2 от ЗДДС
« Отговор #37 -: 15 Ноември 2010, 17:44 »
Едно мнение на Ивайло Кондарев?


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Прилагане на чл.62 ал.2 от ЗДДС
« Отговор #38 -: 15 Ноември 2010, 17:48 »
Едно мнение на Ивайло Кондарев?

не е баш по темата
ако латвиеца правеше износа, нямаше да  умуваме кога и как се прилага 62 ал.2

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Прилагане на чл.62 ал.2 от ЗДДС
« Отговор #39 -: 15 Ноември 2010, 17:51 »
Само дето кремена не пита за такъв случай, а за случай, при който доставчикът европеец хал хабер си няма какво се случва със закупените от него стоки от клиента - европеец, а Ивайло Кондарев дава пример с доставчик, който не само знае, че стоките пътуват за трета страна, но и сам се явява превозвач.

Как аджеба става сделката, Кремена? Или как трябва да изглежда, че е станала? Как стоките напускат обекта на доставчика? Кой се явява изпращач на стоките към Украйна?