Последни публикации

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Преглед на печата / Re: Новините от НАП
« Последна публикация от bonou2 - 17 Януари 2019, 12:53 »
цЪ
не на всички:
6) Пряк достъп до информацията и до данните по ал. 1, 2 и 4 имат:
1. дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и компетентните държавни органи по този закон;
2. лицата по чл. 4 – в рамките на извършването на комплексна проверка на клиентите в съответствие с изискванията на този закон и на правилника за прилагането му.
2
Преглед на печата / Re: Новините от НАП
« Последна публикация от Флора - 17 Януари 2019, 08:34 »
Не е точно за тук. И не касае счетоводство, но го пускам ...
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/01/10/3373104_vsichki_firmi_triabva_da_deklarirat_deistvitelnite_si/?fbclid=IwAR1fDPupYnzzpbcP77k7Q2MBGlRy-JQnJ3gAcjU7gJhXdTNDHpPPabxyEqM

Всички фирми трябва да декларират действителните си собственици до 31 майИнформацията кой стои зад офшорките ще бъде налична и публично достъпна в Търговския регистър
3
Данъци / Re: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
« Последна публикация от Флора - 17 Януари 2019, 08:21 »
Мерси, мерси, момичета!
Ще си гоня аз 28-ми февруари, за всеки случай, да избутвам ... :-)
8
Данъци / Re: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
« Последна публикация от Abby - 14 Януари 2019, 15:47 »
седи мирна, от догодина е
няма да пишем служебни бележки, ще пращаме инфото за всички лица в НАП и те ще зареждат данните автоматично в декларациите на лицата

тая година си е по старому - служебни бележки и старото инфо по 73 ЗДДФЛ
и срок до 15-ти март
така че софта, който си свалила, е актуален
9
Преглед на печата / Re: Новините от НАП
« Последна публикация от Ели - 14 Януари 2019, 15:07 »
НАП проверява търгуващите с криптовалути

НАП започва проверки на дружества, чийто предмет на дейност е покупко-продажба на криптовалути. Целта е да се установи дали фирмите и техните клиенти спазват данъчното и осигурително законодателство. Данъчните ще изследват също принципа на работа на платформите за покупко-продажба на такива активи. Според НАП тъй като транзакциите, свързани с търговия с  виртуални валути, са анонимни, има риск от укриване на приходи и неплащане на данъци.

От приходната агенция е направено проучване на български дружества, които притежават уеб сайтове за покупко-продажби на криптовалути и  вече са възложили контролни действия спрямо 9 дружества.. След приключване на проверките, данъчните ще анализират събраната информация и за клиентите на тези платформи, за да установят дали са декларирали доходите от извършените от тях сделки.

От НАП напомнят още, че доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуална валута се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (10%).  За целите на данъчното третиране, доходите от продажба на валутата се третират като доходи от продажба на финансов актив. Печалбите, които фирмите реализират от тази дейност, също подлежат на облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Срокът за подаване на годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица, придобити през 2018 г., изтича на 30 април. В същият срок трябва да се плати и дължимия данък за довнасяне. Срокът, в който фирмите подават годишни декларации за облагане с корпоративни данъци е 31 март.
10
Данъци / Re: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
« Последна публикация от Ели - 12 Януари 2019, 14:13 »
Фрола, заради това

§ 37. Параграф 32, т. 10, буква "б", т. 12, букви "б" и "в", т. 18, т. 19, буква "а", относно чл. 50, ал. 4, чл. 53, ал. 6 и 7, чл. 73 и чл. 73а, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилагат за данъчните декларации и съответно за справките, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2019 г.


В ЗИДЗКПО т.18  е това :

18. В чл. 73:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „изплатените през годината доходи“ се добавя „и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски“;
б) в ал. 4 в изречение първо думите „15 март“ се заменят с „28 февруари“, а в изречение второ думите „прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност“ се заменят със „заличаване/прекратяване“;
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) Справката по ал. 1 се предоставя само по електронен път във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.“;
г) алинея 6 се изменя така:
„(6) Работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. В справката се включва и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение.“;
д) създават се ал. 7 и 8:
„(7) Справката по ал. 6 се предоставя в срока и по реда на ал. 2, 4 и 5.
(8) При откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице по реда на предходните алинеи, след срока по ал. 4 задължените лица имат право да правят промени в тези данни в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията.“

Доколкото виждам в §37  е цитирана цялата т.18, а не само някоя от буквите, което предполага, че за доходите от 2018 ще важи срока 15.март
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10