Последни публикации

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Данъци / Re: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
« Последна публикация от Флора - 14 Март 2019, 20:47 »
Здрасти,
имам един чуждестранен преводач. Превеждал на място в чужбина по време на среща.
Мисля, че не трябва да го обявявам в справката по чл. 73?

"По глава шеста от ЗДДФЛ, подлежащи на облагане с окончателен данък, т.е. доходите, посочени в чл. 37 и 38 ЗДДФЛ (т. 2 от чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ). Това означава, че на деклариране подлежат доходите на:
1. чуждестранни физически лица, посочени в чл. 37 и чл. 38 ЗДДФЛ, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 ДОПК"
А доходът не подлежи на облагане с окончателен.
Няма и по кой код да го забия.
Освен в част Част І - Доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, ама те са си за нашите хора ...

И вие ли смятате така?
2
Преглед на печата / Re: Новините от НАП
« Последна публикация от Ели - 05 Март 2019, 09:54 »
Срокът за ползващите софтуер за управление на продажби се удължава до края на септември


Срокът за всички търговци (регистрирани и нерегистрирани по ДДС), използващи софтуер за управление на продажбите в търговските си обекти (СУПТО), в който трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18, ще бъде удължен до края на септември 2019 г., потвърди министърът на финансите вчера.

Всички търговци, независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, имат срок до края на септември 2019 г., в който трябва да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания. Те ще могат да продължат да ползват старите си касови апарати до 30.09.2019 г., като от началото на октомври няма да се допуска едновременната употреба в един търговски обект на касов апарат и софтуер за продажбите, ако те не са свързани, допълват от НАП.

За лицата, които не използват софтуер за управление на продажбите, сроковете остават непроменени. Регистрираните по ДДС компании, които не ползват софтуер, а отчитат продажбите си само на касов апарат, са длъжни да го сменят или модифицират до края на март 2019 г. Фирмите без регистрация по ДДС и неползващи софтуер за управление на продажбите трябва да сменят или модифицират касовите си апарати до края на юни 2019 г.

До 29 март 2019 г. е срокът, в който собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, трябва да подадат информация в НАП за електронните си платформи.

Търговците на горива до края на март 2019 г. трябва да започнат  да отпечатват на всяка касова бележка данни за покупната цена, дължимия акциз, ДДС и продажната цена на горивата, които продават. До края на юни 2019 г. търговците на горива трябва да приведат в съответствие с изискванията и електронните си системи с фискална памет.

В следващите дни предстои да бъде публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба Н-18, в който ще бъдат регламентирани новите срокове. Проектът ще бъде предложен за обществено обсъждане, като междувременно продължават срещите на експерти на НАП и представители на бизнеса за изясняване на спорните моменти в наредбата.

Важни крайни срокове по Наредба Н-18 (след предстоящите промени)

29.03.2019 г.

Собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, подават информация в НАП чрез портала за електронни услуги на агенцията.
4
Разни / Срокове и указания от ДАНС към ЗМИП и ППЗМИП
« Последна публикация от Ели - 12 Февруари 2019, 16:39 »
Съгл. чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят
на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на
служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по
прилагането му, който се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец
февруари на годината, за която се отнася.

Планът следва да включва и текущо практическо обучение, насочено
към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане
на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на
пари.
Изборът на форма и обем е на всеки задължен субект по чл. 4 от
ЗМИП, при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.
Годишният план за обучение не е обвързан с приемането и
утвърждаването на ВПКПИПФТ. Съгл. чл. 101, ал. 2, т. 13 и т. 14 се изискват
правила за обучение на специализираната служба по ЗМИП и останалите
служители, което е различно от план за въвеждащо и продължаващо обучение
на служителите.

следва примерен план в прикачения файл

източник - ДАНС
5
Разни / Новини от Търговски регистър
« Последна публикация от Ели - 12 Февруари 2019, 16:27 »
http://www.brra.bg/ContentManagementView.ra

ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ОТНОСНО ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ПО ЗМИП
 
Уважаеми потребители,

Агенция по вписванията е осигурила възможност за вписване в ТРРЮЛНЦ на обстоятелствата относно действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари съгласно срока, посочен в § 9, ал. 1 на ПЗР на ЗМИП.
В тази връзка Ви информираме, че от 1 февруари 2019 г. до 31 май 2019 г. търговците и юридическите лица с нестопанска цел са длъжни да заявят за вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел данни относно техните действителни собственици съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Юридическите лица с нестопанска цел, пререгистрирали се след 31 януари 2019 г., заявяват за вписване данните относно действителните си собственици в срок до 4 месеца от извършване на пререгистрацията.
Данните за действителните собственици се вписват въз основа на нотариално заверена декларация от представляващите търговците и юридическите лица с нестопанска цел по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 38 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Декларацията се подава в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел със заявление по образец съгласно приложение № Б7 на Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. В заявлението и декларацията се съдържат указания за тяхното попълване.
Заявление Б7 не подават търговските дружества, чиито действителни собственици са физическите лица, вписани по партидите им като еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие.
Агенция по вписванията няма правомощия да дава задължителни указания по прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Заявяването има декларативен характер и в този смисъл търговците и юридическите лица с нестопанска цел следва да преценят съобразно § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари дали да подадат декларация за действителните си собственици.

7
ДДС / Re: гаранционен сервиз
« Последна публикация от nikolet_84 - 31 Януари 2019, 14:20 »
Благодаря Abby.
8
ДДС / Re: гаранционен сервиз
« Последна публикация от Abby - 31 Януари 2019, 12:32 »
за одиторите се предполага да са компетентни по счетоводното законодателство
за данъчното, търговското, осигурителното и прочее правни уредби не винаги познават нещата в детайли
9
ДДС / Re: гаранционен сервиз
« Последна публикация от nikolet_84 - 31 Януари 2019, 09:45 »
да, благодаря. обърква ме обаче мнение на одитор, който твърди че е ВОП. Лошото е че непрекъснато има такива доставки и ще е доста неприятно ако не се отчитат както трябва.
10
ДДС / Re: гаранционен сервиз
« Последна публикация от Abby - 30 Януари 2019, 23:29 »
щом няма възмездност не е обект на облагане, чл. 2, т. 2 ЗДДС
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10