GOST.bg - Счетоводство, Данъци, Осигуряване

Библиотека => Съдебна практика => Темата е започната от: Ели в 19 Януари 2018, 10:00

Титла: C‑314/17 - Режим на обратно начисляване — Отказ на правото на получателя на ДК
Публикувано от: Ели в 19 Януари 2018, 10:00
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (десети състав)

23 ноември 2017 година(*)

„Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Принципи на данъчен неутралитет и на ефективност — Режим на обратно начисляване — Отказ на правото на получателя по фактурата да приспадне ДДС върху получената доставка — Решение на данъчните органи за начисляване на данък на получателя на стока“

По дело C‑314/17

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Върховен административен съд (България) с акт от 22 май 2017 г., постъпил в Съда на 29 май 2017 г., в рамките на производство по дело

„Джиосайкъл България“ ЕООД

срещу

Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — гр. Велико Търново при Централното управление на Националната агенция за приходите, (http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62017CO0314&lang1=bg&type=TXT&ancre=)

Цитат
31      В случая националният закон не дава възможност за коригиране на ДДС след приключило ревизионно производство.

32      В това отношение следва да се напомни, че мерките, които държавите членки могат да приемат, за да осигурят правилното събиране на данъка и да предотвратят измамите, не трябва да надхвърлят необходимото за постигането на тези цели. Следователно тези мерки не могат да бъдат използвани по такъв начин, че да поставят под въпрос неутралитета на ДДС — основен принцип на общата система на ДДС, въведен от правото на Съюза в тази област (решение от 11 април 2013 г., Руседеспред, C‑138/12, EU:C:2013:233, т. 28 и 29 и цитираната съдебна практика).

Цитат
По изложените съображения Съдът (десети състав) реши:

Принципите на данъчен неутралитет и на ефективност на общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат държава членка да откаже на получател по доставка правото да приспадне платения за получената доставка данък върху добавената стойност, когато за една и съща доставка данъкът върху добавената стойност е събран, веднъж от доставчика, при положение че същият го е посочил във фактурата, която е издал, и втори път от получателя, в случай че националното законодателство не предвижда възможност за коригиране на данъка върху добавената стойност при наличие на ревизионен акт.