GOST.bg - Счетоводство, Данъци, Осигуряване

Библиотека => Съдебна практика => Темата е започната от: Ели в 17 Март 2014, 23:31

Титла: C‑107/13 - Авансови плащания, Отказ да се признае приспадане, Измама, Коригиране
Публикувано от: Ели в 17 Март 2014, 23:31
РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)
13 март 2014 година(*)

„Обща система на данъка върху добавената стойност — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Авансови плащания — Отказ да се признае приспадане — Измама — Коригиране на сумата за приспадане, когато не е извършена облагаемата доставка — Условия“

По дело C‑107/13

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Административен съд — Велико Търново (България) с определение от 14 февруари 2013 г., постъпило в Съда на 4 март 2013 г., в рамките на производство по дело

„Фирин“ ООД
срещу
Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — Велико Търново, при Централно управление на Националната агенция за приходите (http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0107&lang1=bg&type=NOT&ancre=)


По изложените съображения Съдът (втори състав) реши:

Член 65, член 90, параграф 1, член 168, буква a), член 185, параграф 1 и член 193 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че изискват да се коригира приспадането на данъка върху добавената стойност, извършено от получателя по фактура, издадена за авансово плащане във връзка с доставка на стоки, когато при обстоятелства като тези по главното производство тази доставка в крайна сметка не е извършена, въпреки че доставчикът все още дължи този данък и не е възстановил авансово платената сума.