GOST.bg - Счетоводство, Данъци, Осигуряване

Библиотека => Нормативни актове => Архив => Темата е започната от: Ели в 06 Декември 2010, 23:55

Титла: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Ели в 06 Декември 2010, 23:55
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХНО ОБЛАГАНЕ 2011
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Барми в 07 Декември 2010, 11:00
Първата редакция на ЗКПО, важащ от 2007 година. Приет с ДВ бр. 105 / 2006
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Барми в 07 Декември 2010, 11:08
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
(Обн., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г. – в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2007 г.; доп., бр. 108 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 110 от 21.12.2007 г. – в сила от 01.01.2008 г.)
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Abby в 07 Декември 2010, 21:19
ЗКПО в сила от 1.01.2004 г.
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Abby в 07 Декември 2010, 21:20
ЗКПО в сила от 1.01.2005
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Abby в 07 Декември 2010, 21:33
ЗКПО в сила от 1 01.2006
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Abby в 07 Декември 2010, 21:43
ЗКПО в сила от 1.01.2009
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Abby в 07 Декември 2010, 21:57
ЗКПО в сила 1.01.2010
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Ели в 09 Март 2011, 08:37
Промени  в   ДВ  Брой: 19, от дата 08.03.2011 г.
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Ели в 15 Април 2011, 09:25
Промени в ДВ бр.31 от 15.03.2011

Цитат
Чл. 2. (1) Данъчно задължени лица са:
...
3. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които определят облагаемия си доход по реда на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - за данъците, удържани при източника и в случаите, определени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Ели в 17 Декември 2011, 13:32
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ  2012г.
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Ели в 04 Декември 2012, 10:16
ЗКПО 2013
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Ели в 22 Февруари 2013, 17:45
промени

ДВ бр.15 чрез ЗАКОН за публичните финанси

Цитат
§ 115. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г. и бр. 40 и 94 от 2012 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 75, ал. 3 след думата „който“ се добавя „в 30-дневен срок от получаване на уведомлението“.
2. В чл. 219 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Данъкът върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта се декларира с годишна данъчна декларация по образец, която се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице.
(5) Данъчно задължените лица по тази глава подават годишен отчет за дейността в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице.“


ДВ бр.16 чрез Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите

Цитат
§ 32. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г. и бр. 40 и 94 от 2012 г.) в чл. 177, ал. 3 накрая се добавя „и по реда на чл. 22д от Закона за насърчаване на инвестициите“.
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Ели в 08 Март 2013, 13:11
промени  ДВ  23, от дата 8.3.2013 г чрез ЗИДЗДДС

Цитат
§ 9. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15 и 16 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон) по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане. Липсата на фискална касова бележка от фискално устройство или на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, когато е налице задължение за издаването им, е основание за непризнаване на счетоводен разход за данъчни цели.“;
б) в ал. 6, изречение първо накрая се добавя „или с касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност“.
2. В чл. 201, ал. 3 накрая се добавя „в срока по ал. 1“.
3. В чл. 244 в текста преди т. 1 след думата „лиценз“ се добавя „и експлоатирани“.
4. В чл. 245:
а) в ал. 2 думите „по ал. 1, т. 1“ се заменят с „по ал. 1, т. 1 – 3“;
б) в ал. 3 думите „по ал. 1, т. 1“ се заменят с „по ал. 1, т. 1 – 3“.
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Ели в 19 Ноември 2013, 09:17
Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=C4A5058B29783E6887884B931F2777BF?idMat=80326)
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Ели в 21 Декември 2013, 11:50
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ   2014
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Ели в 03 Януари 2014, 20:19
Промяна в ДВ бр.1 от 2014
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Ели в 22 Декември 2014, 20:15
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 2015
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Ели в 14 Февруари 2015, 10:12
промяна - ДВ бр.12 чрез Закона за подпомагане на земеделските производители

§ 75. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г. и бр. 1, 105 и 107 от 2014 г.) в чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 182, ал. 5 и в чл. 189б в заглавието и в ал. 1 думата „производители“ се заменя със „стопани“, а в чл. 189б, ал. 2, т. 6 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Ели в 26 Март 2015, 22:43
ДВ брой: 22, от дата 24.3.2015 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане  (http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=93139)
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Ели в 08 Януари 2016, 11:37
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ -2016
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Ели в 27 Април 2016, 11:35
Чрез ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ДВ, БР. 117 ОТ 1997 Г.)
В сила от 01.01.2017 г.
Обн. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г.

§ 5. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г.) в чл. 5 се създава ал. 5:
"(5) Дейността на лицата по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 по таксиметров превоз на пътници се облага с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси. За всички останали дейности тези лица се облагат по реда на този закон."
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Ели в 28 Септември 2016, 14:13
Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=07C00C882DCFC89AA0E888EC40563126?idMat=107661)
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Ели в 10 Декември 2016, 09:51
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ -2017
Титла: Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
Публикувано от: Ели в 17 Януари 2018, 22:27
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ  2018