Последни публикации

Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
91
Данъци / Re: Закупена стока от физическо лице
« Последна публикация от Флора - 20 Декември 2017, 19:04 »
Декларира ли се изплатен доход от българско ООД на чуждестранно физическо лице при покупка на имота с местонахождение в Гърция?
Чета, че български лица са задължени да удържат данък в размер на 10%, когато начисляват на чуждестранни лица следните доходи:
• Доходи от сделки с определени финансови активи, както и от продажба на недвижими имоти в България
92
Справки, приложения, програми / Re: Ставки по ДДС в страните от ЕС
« Последна публикация от Ели - 19 Декември 2017, 16:14 »
Промяна на ДДС ставката на услугите за интернет достъп в Унгария от 01.01.2018 г.

От 01.01.2018 г. ДДС ставката на услугите за интернет достъп в Унгария е  намалена от 18% на 5%. Съдържанието на определението "услуга за достъп до интернет" е в съответствие с член 2, точка 2 от Регламент 2015/2120 / ЕС: публично достъпна електронна съобщителна услуга, която осигурява достъп до интернет, и по този начин свързаност към почти всички крайни точки на интернет, независимо от използваната мрежова технология и крайно оборудване.

Ставката на ДДС за всички други видове телекомуникационни, предавателни и електронни услуги остава 27%.  Промяната е отразена и в системата  TIC.

При възникнали  въпроси, относно  неустановените данъчно задължени лица (NETP) унгарската администрация препоръчва да се използва официалния адрес на унгарския  MOSS Helpdesk (ki.moss_help@nav.gov.hu), посочен като “general helpline with respect to the MOSS system” (обща линия за помощ по отношение на системата MOSS). За повече информация може да видите информационния материал, достъпен на https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/moss_2017_hu_en.pdf
93
Преглед на печата / Re: Новините от НОИ - 2016
« Последна публикация от Флора - 15 Декември 2017, 14:40 »
Сега в семинара на НАП говорят за промените в КСО.
Ще видя какво ще каже.
94
Преглед на печата / Re: Новините от НОИ - 2016
« Последна публикация от Ели - 15 Декември 2017, 12:50 »
тя системата на НАП не може да отчете разликата
Когато внасяш по ЕГН - отива по ЕГН без значение от чия сметка - на фирмата, чужда или по грешка
95
Преглед на печата / Re: КСО 2018
« Последна публикация от Флора - 15 Декември 2017, 10:53 »
По промените в КСО.
Какво се случва с отпадането на текстовете ...
"Държавата участва в осигуряването чрез трансфер във фонд "Пенсии" в размерите и по реда, определени в чл. 21, т. 4."
Изпуснала съм идеята.

За СОЛ промяна - лично внасят осигуровките си??? Няма да може през фирмите?

чл. 7 (4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г. изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Осигурителните вноски по чл. 6, ал. 8 за самоосигуряващите се лица се внасят лично или чрез осигурителни каси до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.


чл. 6 (8) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.


чл. 4 (3) (Обявена за противоконституционна по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст с РКС № 5 от 2000 г. - ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;
4. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители;


97
Преглед на печата / Re: Новините от НАП - 2016
« Последна публикация от Ели - 15 Декември 2017, 07:42 »
НАП ще излъчва в интернет семинара „Данъци и осигуряване 2018“

Национална агенция за приходите организира семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство, които ще влязат в сила от 1 януари 2018 г. Семинарът ще се излъчва на живо на 15 декември (петък) от 10 до 16,00 ч.  в канала на приходната агенция в YouTube на адрес https://www.youtube.com/user/NRAChannel/live. Запис от семинара ще бъде публикуван в официалния канал на НАП в YouTube.

Ще бъдат представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по прилагането му, особеностите на автоматичния обмен на отчети по държави и перспективите пред електронните услуги на НАП.

В събитието участие ще вземат Милена Кръстанова, заместник-изпълнителен директор на НАП, Росен Иванов, директор на дирекция „Данъчно осигурителна методология“, водещи експерти по преки и косвени данъци и осигуряване и Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол“ в НАП.
http://nap.bg/news?id=3473
99
Справки, приложения, програми / МОД 2018 и ТЗПБ /в Excel /
« Последна публикация от Ели - 13 Декември 2017, 13:41 »
   
Минимален осигурителен доход за 2018г.
Диференцирани осигурителни вноски за фонд ТЗПБ за 2018г.

в Excel
Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10