Последни публикации

Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
91
ДДС / Re: Прилагане на режим в Съюза
« Последна публикация от zombaio - 04 Януари 2018, 18:11 »
Вариантът да фактурират от наше име отпада (видно от приложения файл). За мен остава единствено възможността Гугъл да ми се окаже клиент, но в такъв случай би трябвало да търсят фактура издадена за тях, а пък те не търсят
92
ДДС / Re: Прилагане на режим в Съюза
« Последна публикация от Ели - 04 Януари 2018, 17:55 »
Ако обаче, разработчикът избере да не се възползва от правото си на регистрация по този член, следва че предоставя услуги на данъчно незадължени лица и следва да се облага с ДДС в България.

чл.21  ал.6. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Мястото на изпълнение при доставка на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където това лице е установено, има постоянен адрес или обичайно пребиваване.

Ако разработчикът не се регистрира по чл.154 тогава ще е длъжен да се регистрира в страните, където са установени клиентите - данъчно незадължени лица в ЕС.

Колкото до двойното начисляване на ДДС - има нещо неуточнено - не може една доставка към физ.лице да се извършва едновременно от  двете фирми - Гугъл и БГ-фирмата. Уточнете какво точно предоставяте на Гугъл и дали Гугъл не фактурира от Ваше име.
93
ДДС / Прилагане на режим в Съюза
« Последна публикация от zombaio - 04 Януари 2018, 16:41 »
Здравейте!
Българска фирма създава приложение за мобилни телефони, което има намерение да разпространява чрез платформа на Гугъл. За използването на въпросната платформа фирмата дължи комисионна. Гугъл от своя страна прилагат режима на специална регистрация и начисляват ДДС на физическите лица, в съответствие със страната, в която са идентифицирани. Направих си опит да закупя приложение, което да е собственост на разработчик, различен от Гугъл, и при изискване на фактура от Гугъл ми изпращат такава, в която те са посочени като доставчик. В общите условия за работа с тяхната платформа не се посочва да се извършва някакво прехвърляне на права, съответно приложението си остава собственост на разработчика.
Ако трябва да следвам нашето ЗДДС, от чл. 156 би следвало и българската фирма да има право да се регистрира по този специален режим. Така погледнато за една и съща сделка, ДДС-то би следвало да бъде платено 2 пъти - веднъж от Гугъл, веднъж от разработчика на приложението. Ако обаче, разработчикът избере да не се възползва от правото си на регистрация по този член, следва че предоставя услуги на данъчно незадължени лица и следва да се облага с ДДС в България. Тук се получава, че веднъж ДДС се плаща в БГ и втори път в друга страна от ЕС, която може да се окаже и България отново, ако крайният потребител е локализиран на територията на страната.
Вижда ми се малко странно за една сделка да се плаща 2 пъти ДДС независимо от това, в коя/кои страни от ЕС е платено и затова ви моля за помощ - къде не разсъждавам правилно в цялата ситуация?
Още повече, не е изгодно за разработчика да внася ДДС, което вече е платено, но няма и как да се докаже, че Гугъл са внесли за моя сметка и от тяхно име.
Благодаря предварително!
96
Преглед на печата / Re: Новините от НАП - 2016
« Последна публикация от OpaSna TikVa - 02 Януари 2018, 11:39 »
ЧНГ
като начало
и като продължение - Елче, да подкараш и новините от търговския регистър, а?
97
Преглед на печата / Re: Новините от НАП - 2016
« Последна публикация от Ели - 30 Декември 2017, 07:55 »
http://nap.bg/news?id=3490
Годишна отчетност за дейността на предприятията 2017
29 Декември 2017
Уважаеми дами и господа,

През 2018 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).

За да получите съответните указания и инструкции за попълването на годишния отчет за дейността, моля да кликнете върху съответната група, в която попадате:

Нефинансови предприятия

1. Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ)

2. Нефинансови предприятия, съставящи баланс

Финансови предприятия

3. Застрахователи

4. Инвестиционни предприятия - инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел

5. Пенсионноосигурителни дружества

6. Пенсионни фондове

Предприятия с нестопанска цел

7. Предприятия с нестопанска цел - сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.

Бюджетни предприятия и банки

8. Бюджетни предприятия

9. Банки

Предприятия в ликвидация или несъстоятелност

10. Предприятия в ликвидация или в несъстоятелност

Предприятия с приходи и разходи под 500 лева и предприятия без дейност

11. Предприятия с приходи и разходи под 500 лева и предприятия без дейност

Лицата, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, подават декларация (Приложение № 11) в информационната система на НСИ или заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител (за лицата по ЗДДФЛ) в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка (обратна разписка) или в пощенската станция.

Годишен отчет за дейността може да бъде подаден по един от следните начини:

По електронен път, чрез квалифициран електронен подпис /КЕП/, в Информационна система /ИС/ „Бизнес статистика” на адрес - https://isbs.nsi.bg. (Данъчно задължените по ЗКПО лица подават ГОД задължително по електронен път с КЕП).
По електронен път, чрез персонален идентификационен код /ПИК/, издаден от НАП, в ИС „Бизнес статистика” на адрес - https://isbs.nsi.bg. (ГОД с ПИК може да бъде подаден единствено от лица - нефинансови предприятия, несъставящи баланс – ЕТ.)
На хартиен носител
ГОД на хартиен носител се подава единствено с годишната данъчна декларация на хартиен носител, в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка /обратна разписка/ или в пощенска станция.
ГОД на хартиен носител може да бъде подаден единствено от лица - нефинансови предприятия, несъставящи баланс – ЕТ.
Издаденият входящ номер на годишната данъчна декларация се записва задължително като входящ номер и на ГОД/декларация Приложение №11.
Формулярите на годишни отчети на лицата и статистическите справки могат да бъдат изтеглени и разпечатани от официалните Интернет страници на НСИ и НАП: www.nsi.bg и www.nap.bg или да бъдат закупени от НСИ.
98
Преглед на печата / Re: Новините от НАП - 2016
« Последна публикация от Ели - 29 Декември 2017, 07:23 »
Цитат
Всички декларации, искания и заявления в периода от 02.01.2018 г. до 05.01.2018 г., продавани  в офисите за обслужване на НАП, ще бъдат приемани
.

Нещо съм пропуснала ...
За колко ги продавате тия декларации !?!

Весели празници! :)
99
Преглед на печата / Re: Новините от НАП - 2016
« Последна публикация от Ели - 29 Декември 2017, 07:19 »
http://nap.bg/news?id=3488

Цитат
Годишно приключване в НАП в периода от 01.01.2018 г. до 07.01.2018 г.

Уважаеми клиенти,

в периода от 01.012018 г. до 07.01.2018 г. в НАП ще се извършват дейности по годишно приключване на информационните системи, което ще доведе до промяна в достъпите на част от е-услуги и офисите на Агенцията.

Достъп до електронните услуги на НАП

От 1 януари 2018 г. временно няма да бъдат достъпни част от е-услуги за подаване на данни и документи от задължените лица.

В периода от 01.01.2018 г до 08.01.2018 г. е възможно да има забавяне в получаването на резултатите от обработката на подадените по е-път декларации и документи от клиентите на НАП чрез услугите за подаване на:

декларации и документи, касаещи осигурителни вноски (декларации обр. 1, 3, 5, 6 и 7), вкл. уведомления за трудови договори;
справки-декларации, описи на наличните активи по ЗДДС и дневници по ЗДДС и VIES декларация;
декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2017 г.;
декларация по чл.55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за четвърто тримесечие на 2017 г. и м.декември 2017 г.
В същия период е-услугите, предоставящи информация от данъчно-осигурителната сметка на задължените лица („Справка за задълженията, с възможност за извършване на плащане“, „Справка за задълженията и плащанията“ и „Справка за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях“) ще работят с данни, актуални към 31.12.2017 г.

Обслужване на клиенти в офисите на НАП

Всички декларации, искания и заявления в периода от 02.01.2018 г. до 05.01.2018 г., продавани  в офисите за обслужване на НАП, ще бъдат приемани. Издаването на документи от страна на НАП ще бъде възобновено след финализиране на дейностите по годишното приключване.

Плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения, принудително събирани от НАП

Към 01.01.2018 г. няма промяна в реда за плащане, банковите сметки и образците за плащане на дължимите данъци, осигурителни вноски и публични задължения, принудително събирани от НАП.

Благодарим за разбирането и се извиняваме се за причиненото неудобство.
100
Нормативни актове / Re: МРЗ - 1966 - 2018г.
« Последна публикация от Ели - 25 Декември 2017, 08:44 »
Постановление № 316 от 20 декември 2017 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316  ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.
за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2018 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната от 510 лв. и на минималната часова работна заплата 3,07 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Необходимите средства за изпълнението на постановлението в организациите по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси се осигуряват в рамките на утвърдените по бюджетите им разходи.
§ 2. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 и 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г., бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г., бр. 1 и 103 от 2016 г. и бр. 11 и 58 от 2017 г.) думите „460 лв. от 1 януари 2017 г.“ се заменят с „510 лв. от 1 януари 2018 г.“.
§ 3. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г. и бр. 11, 44 и 58 от 2017 г.), навсякъде в приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 и в приложение № 2 към чл. 4 числата „460“, „470“, „480“ и „500“ се заменят с „510“.
§ 4. До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2018 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2018 г. в размер 510 лв. за пълен работен месец при 8-часов работен ден и 3,07 лв. часова работна заплата.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
9935

Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10