Последни публикации

Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
51
Справки, приложения, програми / МОД 2018 и ТЗПБ /в Excel /
« Последна публикация от Ели - 13 Декември 2017, 13:41 »
   
Минимален осигурителен доход за 2018г.
Диференцирани осигурителни вноски за фонд ТЗПБ за 2018г.

в Excel
53
Нормативни актове / Re: ЗСч- ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО - нов
« Последна публикация от Ели - 09 Декември 2017, 09:23 »
Изменение чрез ЗИДЗДДС - ДВ бр.97
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=120210

§ 51. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм., бр. 74, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 85 и 92 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 29:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите.“;
б) алинея 6 се изменя така:
„(6) Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс по раздели и групи, съкратен отчет за приходите и разходите и приложение.“
2. В чл. 38, ал. 10:
a) изречение първо се изменя така: „Предприятие майка, което едновременно е и дъщерно предприятие (междинна майка) и съгласно приложимите счетоводни стандарти не е задължено да съставя консолидиран финансов отчет, публикува на български език консолидирания финансов отчет на първото предприятие майка, в което междинната майка е консолидирана, в тримесечен срок от крайния задължителен срок за публикуването му от консолидиращото предприятие майка.“;
б) създава се ново изречение второ: „Заедно с консолидирания финансов отчет се публикуват консолидираните годишни доклади по глава седма и одиторският доклад.“;
в) досегашното изречение второ става изречение трето.
3. В чл. 48, ал. 1 след думите „борбата против корупцията“ се поставя точка и текстът до края се заличава.
4. В чл. 54 в текста преди т. 1 след думата „правителства“ се добавя „се съставя на български език, в хиляди левове и“.
5. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1:
аа) в т. 11 думите „получени от обичайната дейност на предприятието“ се заличават;
бб) точка 12 се отменя;
б) създава се § 5а:
„§ 5а. Предприятие, чиято счетоводна база са Международните счетоводни стандарти по смисъла на § 1, т. 8, осъществява текущото счетоводно отчитане и съставя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на тези стандарти изцяло и без изменения. Когато в Международните счетоводни стандарти се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на закона, се прилагат разпоредбите на Международните счетоводни стандарти.“
54
Архив / Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2017г. - архиви
« Последна публикация от Ели - 09 Декември 2017, 09:21 »
Изменение чрез ЗИДЗДДС - ДВ бр.97

Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

§ 45. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 61, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75, 97 и 98 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 50:
а) алинея 5 се изменя така:
„(5) Местните физически лица прилагат към годишната данъчна декларация по ал. 1 доказателства за размера на внесените в чужбина данъци и задължителни осигурителни вноски.“;
б) в ал. 6 думата „удостоверение“ се заменя с „доказателства“.
2. Създава се чл. 50а:
„Възможност за деклариране на необлагаеми доходи
Чл. 50а. Местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 придобитите през годината доходи по чл. 13, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.“
3. В чл. 53 ал. 6 се изменя така:
„(6) Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 януари на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари.“
4. В чл. 56:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Предприятията – платци на доходи, подават декларацията по чл. 55, ал. 1 само по електронен път.“
5. В чл. 73, ал. 4 думите „до 30 април“ се заменят с „до 15 март“.
§ 46. Разпоредбите на § 45, т. 1 и 2 се прилагат и за доходи, придобити от физическите лица през 2017 г.
§ 47. Предприятията подават декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица само по електронен път, ако задължението за подаване на декларацията възниква след 31 декември 2017 г.
§ 48. Данъчно задължените лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица ползват отстъпката по чл. 53, ал. 6 върху данъка за довнасяне и за годишната данъчна декларация за 2017 г.
§ 49. Срокът за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за доходи, изплатени през 2017 г., е до 15 март 2018 г.

56
Преглед на печата / Семинар на НАП
« Последна публикация от Ели - 07 Декември 2017, 12:35 »
57
ДДС / Re: междинно плащане и дата на ДС
« Последна публикация от Ели - 30 Ноември 2017, 08:06 »
В такъв случай т.2  - докато не подпишете протокола за приемане, няма завършен етап
58
ДДС / Re: междинно плащане и дата на ДС
« Последна публикация от nikolet_84 - 29 Ноември 2017, 16:12 »
по договор е заложено че стоките стават собственост след подписване на приемо предавателен протокол.
59
ДДС / Re: междинно плащане и дата на ДС
« Последна публикация от Ели - 28 Ноември 2017, 11:16 »
А какво е заложено в договора? Ставате ли собственици на стоката с уведомяването или е нужно все пак някакво приемане от Ваша страна ?


60
ДДС / Re: междинно плащане и дата на ДС
« Последна публикация от nikolet_84 - 27 Ноември 2017, 16:25 »
защо мислиш така? защото "поетапното" вече е извън обхвата на чл 25, ал. 4 ли?
Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »