Последни публикации

Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
41
Разни / Re: нещо за електронните подписи
« Последна публикация от Ели - 03 Април 2018, 12:31 »
ето едно примерно пълномощно

в редовете с правата трябва да се посочи това, което е нужно на фирмата
42
Разни / Re: нещо за електронните подписи
« Последна публикация от tsvetinova - 01 Април 2018, 13:33 »
Ели,ако ти е възможно да постнеш тук какво точно искат в новото пълномощно като текст.Ще бъда много благодарна.Моят подпис от Би-тръст изтича и явно ще трябва да се тича по офисите.
43
Данъци / Re: Преобразуване на ФР
« Последна публикация от Флора - 29 Март 2018, 10:57 »
Вярно е оксиморон :)
Но ако не се направи счетоводно, а чрез преобразуване, излиза, че счетоводният резутат от Нестопанската дейност ще е изкривен в отчета.
С две думи - водя си ги по отделни сметки Неразпределяените.
Правя си коефициента, формирам резултат за двете дейности счетоводно.
Никакви преобразОвания.
44
Данъци / Re: Преобразуване на ФР
« Последна публикация от Abby - 28 Март 2018, 23:20 »
съответстващите само за стопанската дейност Неразпределяеми разходи

това е оксиморон
ако разходът дефинитивно може да се причисли към стопанската (или съответно нестопанската дейност) той не е неразпределяем ;)
45
Данъци / Re: Преобразуване на ФР
« Последна публикация от Флора - 28 Март 2018, 20:04 »
Ще ви питам тук.

Чета си
Признаване на част от неразпределяемите разходи на юридически лица с нестопанска цел

Чл. 30. (1) Счетоводно отчетените неразпределяеми разходи, съответстващи на дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък, на юридически лица с нестопанска цел, не се признават за данъчни цели.
(2) За данъчни цели се признава частта от неразпределяемите разходи, определена, като общият размер на неразпределяемите разходи се умножи по съотношението между приходите от дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък, и всички приходи на юридическото лице с нестопанска цел.

ал. 1
Ако счетоводно са отчетни, респ. включени при формиране на счетоводна печалба от стопанска дейност съответстващите само за стопанската дейност Неразпределяеми разходи, защо така е записано в ал. 1?
47
Изменение в ДВ бр.24 от 16 III   чрез Закона за митниците 

§ 12. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 85, 92, 96 и 97 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 118:
а) в ал. 4 се създават т. 7 и 8:
"7. изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер;
8. изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин.";
б) създават се ал. 14 - 18:
"(14) Производител/разпространител на софтуер за управление на продажби в търговските обекти е длъжен да декларира в Националната агенция за приходите следните данни и обстоятелства:
1. наименованието и версията на произвеждания/разпространявания от него софтуер;
2. че произвежданият/разпространяваният от него софтуер отговаря на изискванията, определени в наредбата по ал. 4;
3. че произвежданият/разпространяваният от него софтуер не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, определени в наредбата по ал. 4;
4. че не произвежда/не разпространява софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1 с цел заобикаляне на изискванията, определени в наредбата по ал. 4, както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът.
(15) Редът за деклариране на данните и обстоятелствата по ал. 14 се определя с наредбата по ал. 4.
(16) Националната агенция за приходите създава и поддържа публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти, за които са декларирани данни и обстоятелства по ал. 14, достъпен на интернет страницата на Националната агенция за приходите. Редът за вписване и заличаване от списъка, както и неговото съдържание се определят с наредбата по ал. 4.
(17) Изискванията на ал. 14 не се прилагат към интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност и електронните системи с фискална памет.
(18) Лице, което използва софтуер за управление на продажби в търговски обект, е длъжно да използва само софтуер, който е включен в списъка по ал. 16."
2. Създават се чл. 185а и 185б:
"Чл. 185а./span>. (1) На производител/разпространител на софтуер, който декларира неверни данни в декларацията по чл. 118, ал. 14, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 1000 до 3000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 2000 до 6000 лв., а на имуществената санкция - от 10 000 до 20 000 лв.
Чл. 185б./span>. (1) На лице, което използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 1000 до 3000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 2000 до 6000 лв., а на имуществената санкция - от 10 000 до 20 000 лв."
3. В чл. 186, ал. 1:
а) в т. 1 буква "д" се изменя така:
"д) съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, включително и съхраняване на данни в контролна лента на електронен носител;"
б) създава се т. 5:
"5. използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16."
4. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 84, 85, 86 и 87:
"84. "Софтуер за управление на продажби в търговски обект" е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
85. "Производител на софтуер за управление на продажби в търговски обект" е лице, установено на територията на Европейския съюз, което произвежда софтуер за управление на продажби в търговски обект и го разпространява на територията на страната.
86. "Разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект" е лице, установено на територията на Европейския съюз, което разпространява на територията на страната софтуер за управление на продажби в търговски обект.
87. "Електронен магазин" е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане."

§ 13. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите привежда наредбата по чл. 118, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност в съответствие с него. В наредбата се определят и срокове, в които производителите/разпространителите и ползвателите на софтуер за управление на продажби в търговските обекти трябва да приведат дейността си в съответствие с нея и със Закона за данък върху добавената стойност.
48
Данъци / Re: Облага ли се?
« Последна публикация от Флора - 15 Март 2018, 10:08 »
Благодаря, Ели!!!
Така ще се действа. А и няма значение за облагането в ГДД чл. 50.
И никой няма да откаже ДОД върху ДДС :). Ако се налага.
49
Данъци / Re: Облага ли се?
« Последна публикация от Ели - 14 Март 2018, 14:45 »
за ФЛ, което не е регистрирано по ДДС, доходът ще е цялата сума /според мен/
50
Данъци / Re: Облага ли се?
« Последна публикация от Флора - 14 Март 2018, 10:49 »
Лицето не е регистрирано по ддс.
Аз си разсъждавам, че стойността на сделката е сумата без ддс ...
Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »