Последни публикации

Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
31
Разни / Re: Декларацията за неактивност в Търговски регистър
« Последна публикация от eellii - 12 Март 2018, 09:19 »
Декларацията се подава от управителя на дружеството, няма формуляр. В ТР се подава с Г2, декларация по чл. 13, ал. 4 от ТЗ и декларация че дружеството не е осъществявало дейност през 2017 г (аз използвах тази, която подадох в НСИ)
32
Разни / Декларацията за неактивност в Търговски регистър
« Последна публикация от Ели - 11 Март 2018, 11:15 »
Нещо не мога да я открия тази декларация в ТР ...
или пък я няма в електронните услуги ?!?  И кой може да я подава

някой наясно ли е ?

ЗСч
чл. 38
(9) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Алинеи 1 - 8 не се прилагат за:
1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и
2. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.
33
Преглед на печата / Re: Новините от НАП
« Последна публикация от Флора - 07 Март 2018, 12:11 »
Благодаря, Abby,
Нещо като 3 в 1, значи.
34
Преглед на печата / Re: Новините от НАП
« Последна публикация от Abby - 06 Март 2018, 22:30 »
Ако се подаде декл.в ТР за без дейност - тази загуба впоследствие не се приспада?

ако държиш да приспадаш загубата подай в НАП 1010, в статистиката без дейност с приходи и разходи под 500 лв. (ще излезе номер) и декларация в ТР
не мисля да има проблем
35
Преглед на печата / Re: Новините от НАП
« Последна публикация от Флора - 06 Март 2018, 12:23 »
По повод "без дейност".
Ако има платени КЕП, ТР и нещо такова - примерно 200 лв.
Респ. 200 лв. загуба.
Ако се подаде декл.в ТР за без дейност - тази загуба впоследствие не се приспада?
То ефектът е същият като да се платят 20 лв. за ГФО де;)
36
Преглед на печата / Re: Новините от НАП
« Последна публикация от Ели - 03 Март 2018, 07:36 »
През 2018 г. фирмите без дейност не подават годишна декларация

От тази година юридическите лица, които през 2017 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не са длъжни да подават както годишен отчет за дейността, така и годишна данъчна декларация.

Според анализ на НАП тази мярка ще спести разходи за преводи, транспорт, заплати на служители на близо 200 000 фирми, които досега изпращаха в НАП своите декларации без да имат дейност.

Останалите дружества подават годишна декларация за облагане с корпоративен данък за 2017 г. в срок до 2 април 2018 г. (31 март е в събота.). С  тази декларация се подава и годишен отчет за дейността. В същия срок трябва да се плати и дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски.

Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други варианти за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.

Данъчната декларация се подава по електронен път (чрез интернет с електронен подпис). 

Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата
http://nap.bg/news?id=3548
37
Счетоводство / Дебитно известие от трета страна
« Последна публикация от jendo - 28 Февруари 2018, 14:39 »
Здравейте,

Как се процедира, ако се получи дебитно известие от трета страна за материал. Променя се цената на 2 материала. Уведомява ли се митницата или само се осчетоводява инвойса. Някой имал ли е такъв казус.

Поздрави.
38
Преглед на печата / Re: Новините от НАП
« Последна публикация от Ели - 20 Февруари 2018, 08:07 »
Длъжници на НАП получават е-съобщение за образувано изпълнително дело

Длъжниците на НАП, които са декларирали валиден електронен адрес, ще получават електронно съобщение за вече образувано по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс изпълнително дело за неплатени в законоустановения срок публични задължения. Съобщението ще бъде изпращано в деня, следващ деня на образуване на делото. По този начин приходната агенция цели да повиши информираността и да стимулира доброволното изпълнение на задълженията от своите клиенти.

Съобщението е с информативен характер и съдържа данни за номер и дата на образуваното изпълнително дело, вида на банкова сметка, по която трябва да се плати дълга, контактна информация за компетентния публичен изпълнител и друга полезна информация. Можете да видите текста на съобщението тук.

В имейла от НАП препоръчват на своите клиенти преди да се свържат с публичния изпълнител, отговорен за администрирането на дълговете им, да направят справка за просрочените си задължения. Това най-лесно става чрез електронната услуга на Агенцията на Портала за електронни услуги на НАП с електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК).

Електронните съобщения се изпращат от имейл адрес infocentert@nra.bg.
39
Преглед на печата / Re: Новините от НАП
« Последна публикация от Ели - 17 Февруари 2018, 07:30 »
Всяка касова бележка ще се отчита в НАП

Над 330 млн. лв. годишно са загубите за бюджета от неотчитане на търговски обороти само в девет от най-рисовите браншове, чиято дейност НАП наблюдава. Инспекторите от приходната агенция разкриха нови схеми за укриване на приходи с използването на компютърни системи с фискална памет в последните месеци.

Сред тях са печатането на касови бележки, които не се отчитат във фискалната памет, но приличат на истински фискални бонове. Друга често разпространена практика е манипулиране на софтуери, чрез които се управляват фискалните устройства, което води до неотчитане на действителните размери на приходите от продажби на стоки и услуги.

По време на летните и зимните контролни кампании на НАП са открити и софтуерни манипулации на фискални системи, при които устройствата са програмирани да отчитат например всяка втора или всяка трета продажба, вместо регистриране на целия оборот. Заради неиздаване на касови бележки, както и установени манипулации на фискални устройства, през миналата година са запечатани над 2000 търговски обекта.

С последните промени в законодателството, което регулира отчитането на продажбите, са въведени нови изисквания, според които всеки касов апарат трябва да предава по изградената дистанционна връзка и данни от всяка касова бележка към сървърите на НАП. На касовата бележка, която се предоставя на клиента, ще се отпечатва QR код. Чрез този код всяко лице ще може да провери отчитането пред НАП на издадената му касова бележка.

За да изпълнят новите изисквания, регистрираните по ЗДДС фирми, с изключени на тези, които използват Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД), трябва да надградят софтуера на съществуващите си фискални устройства до края на 2018 г. А нерегистрираните по ЗДДС и тези, които регистрират и отчитат продажбите си чрез ИАСУТД – до 30 юни 2019 г. От НАП уточняват още, че измененията могат да доведат до подмяна на устройствата, но в зависимост от техническите и функционалните параметри на използваните фискални устройства, те ще могат и  да се преработят, така че да отговарят на новите изисквания. Освен това, всички разходи за надграждането или подмяната на съществуващите фискални устройства се признават за данъчни цели.

В продължение на 2 години НАП провежда лотария с касови бележки с предметни и парични награди, в рамките на която са регистрирани близо над 60 млн. касови бележки на стойност 780 млн. лв. Вижте какви са задължителните елементи на законната касова бележка на www.kasovbon.bg. С въвеждането на QR код във всяка касова бележка регистрирането на фискални бонове в лотарията ще стане значително по-лесно, допълват от НАП.   

„Доброволното спазване на данъчните правила устойчиво се подобрява в последните години, но в някои браншове като заведенията за развлечения и хранене манипулирането на фискалните системи продължава. Това налага промяна в законодателството, към която ще добавим и по-сериозен данъчен контрол“, каза директорът на „Контрол“ в НАП Васил Панов. 

http://nap.bg/news?id=3537
40
Преглед на печата / Re: Да прегледаме печата
« Последна публикация от bonou2 - 16 Февруари 2018, 15:41 »
не знам дали е за тука, ама пак е "печат" ДВ :)

Въобще нямаше и да го видя, предвид, че е чрез преходните и заключителните разпоредби на новия Закон за пазарите на финансови инструменти.
Добре е фацеклюкарника.


§ 37. В Търговския закон се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 16:
а) създават се нови ал. 2, 3 и 4:
„(2) Вписването се извършва след представяне от отчуждителя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по чл. 15, ал. 4. Агенцията по вписванията незабавно уведомява за подадената декларация Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. Редът за уведомяването се определя съвместно от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ и изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.
(3) Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ по сигнал или по собствена инициатива извършва проверка за достоверността на декларираните факти по ред, определен от изпълнителния директор. При установено несъответствие между декларираните и установените факти Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ изпраща резултатите от проверката на органите на прокуратурата.
(4) Образецът на декларацията по ал. 2 се утвърждава от министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
2. В чл. 129, ал. 2 накрая се добавя „след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по ал. 1“ и се създава изречение второ: „Член 16, ал. 2 – 4 се прилагат съответно.“
3. В чл. 687, ал. 1 думите „до 6 месеца преди вписване на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност в търговския регистър“ се заличават.
4. В чл. 789, ал. 1, т. 2 думите „възниквали до 6 месеца“ се заменят с „възникнали“."
Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »