Последни публикации

Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
21
ДДС / ВОП или..........
« Последна публикация от nikolet_84 - 25 Юни 2018, 17:22 »
Има доставка на стока. Фирмите са регистрирани по ДДС. Стоката тръгва от страна от ЕС, но фактурата е с ДДС номер от Швейцария. Няма митническа. Идеи?
23
Данъци / Re: Зеем между две ЮЛ едното в BG другото в EС
« Последна публикация от Ели - 16 Май 2018, 09:20 »
чл.25
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) На датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4:
1. данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли, или
2. .


Първо се гледа изискуемостта на данъка и след това данъчната основа. След като дан.събитие настъпва в края на календарната година, тогава ще възниква основание за  начисляване или за освобождаване от начисляване на данък за освободените доставки и доставките с място на изпълнение извън територията на страната. 
24
Данъци / Зеем между две ЮЛ едното в BG другото в EС
« Последна публикация от constance - 14 Май 2018, 12:41 »
Здравейте,

Става въпрос за даване на заем между две фирми майка (в ЕС) и дъщеря (България). Противно на практиката обаче българския клон отпуска заем на майката. Та, отпускаме такъв заем на майката, лихвата по който съгласно чл. 46 е освободена сделка, ние сме рег по ДДС и основната ни дейност е с облагаеми доставки, сега обаче се появяват и освободени, което автоматично води до частичен данъчен кредит за общите разходи като наем, ток и т.н. Кредита е за над 1 г., лихвите ще се платят на куп с изплащането на последната главница след 4 г. а плащането на главниците ще е на 4 пъти по един за всяка година.

Чета аз  …
Възникване на данъчно събитие и изискуемост на данъка
чл. 25 (4) При доставка с периодично или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. При доставка на стока или услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение, завършването на всеки етап се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата на изпълнението на съответния етап.
(5) Алинея 4, изречение първо не се прилага при доставки с непрекъснато изпълнение с продължителност за период, по-дълъг от една година, за които не е налице дължимост за плащане за период, по-дълъг от една година. За такива доставки се счита, че данъчното събитие настъпва в края на всяка календарна година, като за календарната година на прекратяване на доставките данъчното събитие настъпва на датата на прекратяване на доставките.


и ми идва чуденката, кога трябва да показвам в дневник продажби лихвите като освободена доставка всеки месец или веднъж в края на годината ?

Прочетох и …
Данъчна основа при доставка на територията на страната
Чл. 26 (9) При доставки по чл. 25, ал. 5 данъчната основа се определя пропорционално на броя на месеците, включени в съответната календарна година, спрямо общия брой на месеците на изпълнение на доставката, включително месеца на прекратяване на доставките.


Но тъй като според мен мястото на сделката е в другата страна в ЕС - определено по чл. 21 ал.2 мисля, че този член 26. Ал. 9 не се отнася за мен, тъй като той е за сделки в страната(Бг).

Какво мислите вие по въпроса ?
25
Данъци / Re: Инвойс с VAT започващ с EU
« Последна публикация от Флора - 11 Май 2018, 20:30 »
Привет!
Някой да е попадал на публикация в Официалния вестник на ЕС за промяна в Диектива 2006/112/ЕС ДДС във връзка с режима MOSS - облекчване на процедурата.

Явно наистина не е рентабилна MOSS за малко сделки.

От 1 януари 2018 г. Европейската комисия въведе праг от 10 000 евро за доставки на телекомуникационни, радио и електронни услуги
Малките фирми, които имат няколко доставки на година за незначителна стойност, представлява сложна и скъпа процедура, като едновременно с това не отменя задължението им за регистрация.
За да се избегне този недостатък, от 1 януари 2018 г. Европейската комисия въведе праг от 10 000 евро за доставки на телекомуникационни, радио и електронни услуги на територията на ЕС, като тези доставки ще бъдат облагаеми в държавата-членка на доставчика. По този начин комисията цели да премахне около 6500 фирми или 60 % от регистрациите, извършвани чрез MOSS, като в същото време това ще намали едва с 0,5 % приходите от "обслужването на едно гише".

Намерих и официалния документ за промяната - мотиви
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A52016PC0757
Но не откривам да е публикивано…

От документа в линка:
Цитат
"Точка 2: в член 58 от Директивата за ДДС се добавят параграфи 2 — 5, за да се въведе праг от 10 000 EUR, под който мястото на доставка на услуги, които могат да бъдат обхванати от специалния режим за електронни услуги в рамките на Общността, остава в държавата членка на доставчика. Това обаче следва да бъде незадължително за данъчно задължените лица, така че да им позволи да използват режима за съкратено обслужване на едно гише във всички случаи, напр. ако през дадена календарна година техният оборот е под прага."

Цитат
Член 58 се заменя със следното:

„Член 58

1.    Мястото на доставка на следните услуги на данъчно незадължено лице е мястото, където това лице е установено, или при липса на обект, има постоянен адрес или обичайно местоживеене:

а)далекосъобщителни услуги;

б)услуги по разпространение на радио и телевизия;

в)услуги, извършвани по електронен път, по-специално посочените в приложение II.

Когато доставчикът на определена услуга и клиентът поддържат връзка по електронна поща, това само по себе си не означава, че предоставената услуга представлява услуга, извършвана по електронен път.

2.    Параграф 1 не се прилага, когато са изпълнени следните условия:

а)доставчикът е установен, или при липса на обект, има постоянен адрес или обичайно местоживеене в само една държава членка;

б)предоставят се услуги на клиенти, намиращи се в държава членка, различна от държавата членка по буква а);

в)общата стойност без ДДС на такива доставки не надвишава през текущата календарна година 10 000 EUR или равностойността им в национална валута и не ги е надвишавала в хода на предходната календарна година.

3.    Когато през дадена календарна година прагът, посочен в параграф 2, буква в), бъде надвишен, считано от тази дата се прилага параграф 1.
26
Разни / Re: АПИС излъчва семинар GDPR
« Последна публикация от Флора - 29 Април 2018, 15:41 »
СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ИНСТИТУТА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /ИДЕС/,

ИНСТИТУТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В БЪЛГАРИЯ, МЕЖДУНАРОДНИЯТ БАНКОВ ИНСТИТУТ и

“АПИС Европа” АД, със съдействието на „ЪРНСТ и ЯНГ България“,

Ви канят да вземете участие в Националния семинар на тема:

„Подготовката на счетоводните, финансовите и ТРЗ отделите във връзка с новата правна уредба на защитата на личните данни“

Семинарът ще се проведе на 08.05.2018 г. от 9.00 ч. (регистрацията ще започне в 8.00 ч.) в зала София на хотел „Маринела“ в гр. София, бул. “Джеймс Баучер” № 100.

Събитието е предназначено за одитори, главни и оперативни счетоводители, специалисти от отдели, отговарящи за управлението на човешките ресурси, труда и работната заплата, ръководители, изпълнителни директори и членове на управителните органи на организации от частния и публичния сектор.
Основният акцент в семинарната програма ще бъде поставен върху информационните, организационните и технологичните подходи и мерки за гарантиране на защитата на личните данни в счетоводните и ТРЗ отделите.

В работата на семинара с лекции и презентации ще се включат:

Представител на Комисията за защита на личните данни, който ще се спре на важни практически въпроси, свързани с извършване на проверки от надзорния орган за спазването на изискванията на Регламент № 2016/679 (GDPR);
Международно сертифициран експерт по поверителност, адвокат от „Ърнст и Янг България“;
Представител на Института на вътрешните одитори в България;
Представители на фирми и консултанти, които предоставят продукти и услуги в помощ на счетоводителите и ТРЗ специалистите.
Специално приветствие към участниците ще поднесе проф. д.ик.н. Иван Душанов.

Семинарът е без такса за участие. Ако проявявате интерес, моля да се регистрирате тук или да се обадите на следните телефони: 02/988 35 41, 980 48 27.

Желаещите да имат рекламно участие или продуктово представяне пред аудиторията, моля да се свържат с Ирина Радоева на тел.: 0888268830 или на адрес: irina.radoeva@apis.bg.

От една организация могат да се регистрират максимум двама участника.

АПИС осигурява алтернативна възможност за проследяване на семинара в реално време в Интернет на адрес http://tv.apis.bg.
27
ДДС / Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Последна публикация от Abby - 24 Април 2018, 09:29 »
да, и аз видях в ТР - представляващите са едни и същи, но ЕИК-тата са различни
мерси, Ели
28
ДДС / Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Последна публикация от Ели - 24 Април 2018, 09:09 »
всъщност Изипей и Ипей едно и също ли са? според мен май не са, а ипей не ги намирам в списъка...

различни са

извадка от страницата им

„Ипей“ АД е сертифициран доставчик на платежни услуги (Level 1 Service Provider) в съответствие с правилата на международните картови организации. От 2007г. ePay.bg притежава най-високия сертификат за сигурност от VISA и MasterCard.
29
ДДС / Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Последна публикация от Abby - 23 Април 2018, 14:53 »
За нашите знам следното:

При плащане на клиент чрез ИЗИПЕЙ – в Микросметката постъпва бруто сумата. След изтичане на месеца Изипей издава фактура за дължимите такси за осъществените при тях плащания.  1,2 % от сумата, но не по-малко от 0.20 лв. Сумите са крайни, няма ДДС, Изипей са регистрирани като платежна институция.

ePay ми казаха, че не трябва да издавам касова бележка ...

всъщност Изипей и Ипей едно и също ли са? според мен май не са, а ипей не ги намирам в списъка...
30
Разни / Re: нещо за електронните подписи
« Последна публикация от Флора - 20 Април 2018, 16:32 »
Небесна, и аз така практикувам.
На място служителките карат Управителите на първата стр-ца на Уведомлението някъде в горната част да положат подпис пред тях - така удостоверяват пълните права.
Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »