Последни публикации

Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
21
Изменение в ДВ бр.24 от 16 III   чрез Закона за митниците 

§ 12. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 85, 92, 96 и 97 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 118:
а) в ал. 4 се създават т. 7 и 8:
"7. изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер;
8. изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин.";
б) създават се ал. 14 - 18:
"(14) Производител/разпространител на софтуер за управление на продажби в търговските обекти е длъжен да декларира в Националната агенция за приходите следните данни и обстоятелства:
1. наименованието и версията на произвеждания/разпространявания от него софтуер;
2. че произвежданият/разпространяваният от него софтуер отговаря на изискванията, определени в наредбата по ал. 4;
3. че произвежданият/разпространяваният от него софтуер не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, определени в наредбата по ал. 4;
4. че не произвежда/не разпространява софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1 с цел заобикаляне на изискванията, определени в наредбата по ал. 4, както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът.
(15) Редът за деклариране на данните и обстоятелствата по ал. 14 се определя с наредбата по ал. 4.
(16) Националната агенция за приходите създава и поддържа публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти, за които са декларирани данни и обстоятелства по ал. 14, достъпен на интернет страницата на Националната агенция за приходите. Редът за вписване и заличаване от списъка, както и неговото съдържание се определят с наредбата по ал. 4.
(17) Изискванията на ал. 14 не се прилагат към интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност и електронните системи с фискална памет.
(18) Лице, което използва софтуер за управление на продажби в търговски обект, е длъжно да използва само софтуер, който е включен в списъка по ал. 16."
2. Създават се чл. 185а и 185б:
"Чл. 185а./span>. (1) На производител/разпространител на софтуер, който декларира неверни данни в декларацията по чл. 118, ал. 14, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 1000 до 3000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 2000 до 6000 лв., а на имуществената санкция - от 10 000 до 20 000 лв.
Чл. 185б./span>. (1) На лице, което използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 1000 до 3000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 2000 до 6000 лв., а на имуществената санкция - от 10 000 до 20 000 лв."
3. В чл. 186, ал. 1:
а) в т. 1 буква "д" се изменя така:
"д) съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, включително и съхраняване на данни в контролна лента на електронен носител;"
б) създава се т. 5:
"5. използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16."
4. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 84, 85, 86 и 87:
"84. "Софтуер за управление на продажби в търговски обект" е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
85. "Производител на софтуер за управление на продажби в търговски обект" е лице, установено на територията на Европейския съюз, което произвежда софтуер за управление на продажби в търговски обект и го разпространява на територията на страната.
86. "Разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект" е лице, установено на територията на Европейския съюз, което разпространява на територията на страната софтуер за управление на продажби в търговски обект.
87. "Електронен магазин" е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане."

§ 13. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите привежда наредбата по чл. 118, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност в съответствие с него. В наредбата се определят и срокове, в които производителите/разпространителите и ползвателите на софтуер за управление на продажби в търговските обекти трябва да приведат дейността си в съответствие с нея и със Закона за данък върху добавената стойност.
22
Данъци / Re: Облага ли се?
« Последна публикация от Флора - 15 Март 2018, 10:08 »
Благодаря, Ели!!!
Така ще се действа. А и няма значение за облагането в ГДД чл. 50.
И никой няма да откаже ДОД върху ДДС :). Ако се налага.
23
Данъци / Re: Облага ли се?
« Последна публикация от Ели - 14 Март 2018, 14:45 »
за ФЛ, което не е регистрирано по ДДС, доходът ще е цялата сума /според мен/
24
Данъци / Re: Облага ли се?
« Последна публикация от Флора - 14 Март 2018, 10:49 »
Лицето не е регистрирано по ддс.
Аз си разсъждавам, че стойността на сделката е сумата без ддс ...
25
Данъци / Re: Облага ли се?
« Последна публикация от Ели - 14 Март 2018, 08:05 »
ако ФЛ е регистрирано по ДДС и е издало фактура за правото на строеж, доходът му е сумата без данъка.
Фирмата посочва в справката по чл.73 сумата без ДДС, а лицето в ГДД  същата сума.

ДДС-то си е на държавата, уви :D
26
Данъци / Re: Облага ли се?
« Последна публикация от Флора - 13 Март 2018, 16:40 »
Пак аз.

Право на строеж - има вече апартаменти/ замяна.
Фирмата коя ст/ст посочва в справката по чл. 73 - без ддс (по издадената фактура)...?
Респ. лицето попълва тази ст.ст в ГДД чл. 50.
27
Разни / Re: Декларацията за неактивност в Търговски регистър
« Последна публикация от Флора - 13 Март 2018, 11:18 »
Ели, аз с тази мисля да действам (прикачвам).
По някакви семинари май са я давали също.
Ето и Указанията:
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

   УКАЗАНИЯ ЗА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО НЕ СА ИЗВЪРШВАЛИ ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД

Във връзка с изменението на разпоредбата на чл. 38, ал. 9 от Закона за счетоводството с § 15 от ПЗР на ЗИД на ДОПК, обн. ДВ бр. бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., с което се допуска възможността за изпълнение на задължението за обявяване на годишен финансов отчет за предприятията, които не са извършвали дейност през предходния отчетен период, чрез подаване на декларация и обявяването й в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, се предоставят със следните документи:

1.Заявление по образец – Г2, като заявител може да е управителят или упълномощен от същия адвокат;

2. Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството – примерен образец на Агенция по вписванията или свободен текст от заявителя;

   3. Декларация за истинността по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ.


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО НЕ СА ИЗВЪРШВАЛИ ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД СЕ ОБЯВЯВА БЕЗ ДЪРЖАВНА ТАКСА.


*Последното изречение е яко.
28
Разни / Re: Декларацията за неактивност в Търговски регистър
« Последна публикация от Abby - 12 Март 2018, 22:42 »
дай на управителя бланката от статистиката (само забели телефона отдолу) и да се разходи до ТР, освен ако няма личен подпис
29
Разни / Re: Декларацията за неактивност в Търговски регистър
« Последна публикация от клио - 12 Март 2018, 17:35 »
пък нашия ТР явно не е като вашия щото дават тяхна бланка :)
30
Разни / Re: Декларацията за неактивност в Търговски регистър
« Последна публикация от Ели - 12 Март 2018, 14:45 »
Благодаря!
Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »