GOST.bg - Счетоводство, Данъци, Осигуряване

Дискусии => ТРЗ => Темата е започната от: dita в 07 Декември 2011, 10:49

Титла: граждански договор
Публикувано от: dita в 07 Декември 2011, 10:49
Изплащам наведнъж хонорар по гражд. договор през м12 за м,11 и м10. Сега, платежните по осигуровките трябва да са с период 01,10,2011 -  31,11,2011 или по отделно за всеки месец? Второ две декл 1 и декл 6 с две колони ле ще бъде?
Титла: Re: граждански договор
Публикувано от: bonou2 в 07 Декември 2011, 11:17
и тук и там ...;))) ...поотделно от мен  ...х2 Д1 и х2 колони в Д6
"пак"  чакам някой да ми е опозиция :)

Титла: Re: граждански договор
Публикувано от: Барми в 07 Декември 2011, 11:22
Аха. А може и две Д6 с по една колона - все едно и също е.
А сумата за декември ще я изплатиш през януари?
По отношение на гражданските договори имам нужда да ми се напомни кога се подават декларациите и кога се внася данъка
Титла: Re: граждански договор
Публикувано от: bonou2 в 07 Декември 2011, 11:24
да бе .."имаш нужда"... :)))

плащаш ....до 10 на следвашия месец осигуровки ...д1 и д6 :)
Титла: Re: граждански договор
Публикувано от: 111 в 07 Декември 2011, 11:27

чл.7
.
.
(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят от осигурителя до 10-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.
Титла: Re: граждански договор
Публикувано от: Барми в 07 Декември 2011, 11:30
Това добре. Мерси. Сега ако не ви мързи да видите вместо мен срока за данъка в ЗДДФЛ... хихи
Титла: Re: граждански договор
Публикувано от: bonou2 в 07 Декември 2011, 11:34
мързи ме ...в деня на плащането?
Титла: Re: граждански договор
Публикувано от: 111 в 07 Декември 2011, 11:42

ЗДДФЛ
Чл. 65.
.
.
(11) (Предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Данъкът, който платецът на дохода е задължен да удържа по чл. 42, 43, 44 и чл. 49, ал. 2 и 5, се внася до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.

НАРЕДБА № Н-8
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на вноските за този месец, освен при изплащане на аванс, който не е единствено плащане за месеца;
.
.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения - не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ;
Титла: Re: граждански договор
Публикувано от: bonou2 в 07 Декември 2011, 11:43
2_2675/22.10.2008 г.
КСО – чл.7, ал.6

Според изложената в запитването Ви фактическа обстановка на 01.07.2008г. сте сключили граждански договор за извършване на определена услуга за период от 12 месеца с месечно възнаграждение 400лв. За извършената през периода 01.07-30.09.2008г. работа на лицето е изплатено възнаграждение на 20.10.2008г.
Въпросите, които поставяте са следните:
1. Кога следва да се платят дължимите осигурителни вноски?
2. Кога следва да се подадат декларация обр.1 и декларация обр.6?

С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и действащата нормативна база, изразявам следното становище:

На основание чл.7, ал.6 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят от осигурителя до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Следва да се има предвид, че осигурителните вноски се внасят само върху изплатените възнаграждения, в този случай не се прилагат разпоредбите на чл.6, ал.3 и чл.7, ал.3 от КСО за внасяне на вноските върху начислени и неизплатени възнаграждения.
Съгласно чл.3, ал.1, т.3 от Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица за лицата, работещи без трудови правоотношения декларация образец №1 се подава от осигурителите, клоновете и поделенията им в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по чл.7, ал.6 от КСО.
Декларация образец №6 се подава от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения в съответната компетентна ТД на НАП не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данъкът по чл.42 ЗДДФЛ /чл.3, ал.3, т.1 от Наредба Н-8/.
Във вашия случай вие сте изплатили на 20.10.2008г. на лицето възнаграждение за положения от него труд по извънтрудовото правоотношение през месеците юли август и септември 2008г. Следователно за Вас възниква задължение да внесете дължимите върху изплатената сума осигурителни вноски най-късно до 10.11.2008г.
До 20.11.2008г. следва да бъдат подадени декларации обр.1 за месеци юли, август и септември 2008г. Месечният осигурителен доход се вписва за месеца, за който е упражнявана дейността. Когато работата е извършена за повече от един месец и възнаграждението е изплатено в края на периода, месечният осигурителен доход се определя като тази сума се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността.
Декларация обр.6 трябва да бъде подадена до 31.10.2008г. Попълнените данни в Декларация обр. 6 следва да отразяват крайният резултат от извършените плащания/начисления през месеца. В полета от 8.1 до 8.4 кодът за вид плащане, който следва да попълните е код 4 - за възнаграждения по договори за работа без трудови правоотношения. При плащане на възнаграждения, отнасящи се за предходни месеци, се подава редовна декларация, като в отделни колони се посочват месеците, за които се отнася плащането.
При подаването на декларации обр.1 и обр.6 е необходимо да имате в предвид указания на НАП с изх.№№ 24-00-9/01.02.2007 г. и 24-00-19/02.03.2007г., които можете да намерите в сайта на НАП на адрес: http://www.nap.bg
Титла: Re: граждански договор
Публикувано от: 111 в 07 Декември 2011, 11:52
Ммм, да

Чл. 3.

3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения - не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по чл. 7, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване;
Титла: Re: граждански договор
Публикувано от: небесна в 07 Декември 2011, 12:01
хм...
Цитат
Декларация обр.6 трябва да бъде подадена до 31.10.2008г. Попълнените данни в Декларация обр. 6 следва да отразяват крайният резултат от извършените плащания/начисления през месеца. В полета от 8.1 до 8.4 кодът за вид плащане, който следва да попълните е код 4 - за възнаграждения по договори за работа без трудови правоотношения. При плащане на възнаграждения, отнасящи се за предходни месеци, се подава редовна декларация, като в отделни колони се посочват месеците, за които се отнася плащането.

и що така? задължението за вноските е през ноември, съответно според мен и декларация 6 се подава до края на ноември
Титла: Re: граждански договор
Публикувано от: Флора в 07 Декември 2011, 12:10
хм...
и що така? задължението за вноските е през ноември, съответно според мен и декларация 6 се подава до края на ноември

И аз така правя.
Това писмо не е наред.
Титла: Re: граждански договор
Публикувано от: bonou2 в 07 Декември 2011, 12:11
http://gost.bg/index.php?topic=522.0

"От изложената в писмото Ви фактическа обстановка е ясно, че на 31.07.2009 година изплащате възнаграждение за работа без трудово правоотношение в размер на 1300,00 лева за труд, положен през периода май-юли 2009 година.
Изхождайки от цитираните по-горе разпоредби, осигурителните вноски са дължими до 10-ти 08.2009г.
Декларации образец 1 за месеците май, юни и юли следва да бъдат подадени до 10 дни след изтичане на срока по чл.7, ал.6, т.е. до 20.08.2009 година, като се попълват отработените дни и осигурителния доход за съответния месец.
Следва да имате предвид, че на основание чл.3, ал.1 от Наредбата за елементите на възнагражденията и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен.
Дължимите осигурителни вноски следва да бъдат включени  в декларация образец 6 за месец август, като в точка 8 „Вид плащане” се нанесе код 4.
Независимо от обстоятелството, че сумата от 1300,00лева е изплатена на 31.07.2009г., възнаграждението се отнася за периода 05-07.2009г. В точка 9 „Месец и година” в три последователни колони следва да се отразят месеците май, юни и юли.
В точка 18  в трите колони се нанася дата на изплащане 31.07.2009г.

Титла: Re: граждански договор
Публикувано от: dita в 07 Декември 2011, 12:17
Много ви благодаря за отговорите. Аз се борех със софтуера - събира ми три вместо два месеца ... След толкова изчерпателни отговори ми блесна направо : )). Успешен ден на всички!
Титла: Re: граждански договор
Публикувано от: Abby в 07 Декември 2011, 19:48
хм...
и що така? задължението за вноските е през ноември, съответно според мен и декларация 6 се подава до края на ноември

зависи кога са платени осигуровките
платено възнаграждение примерно 3.10.
осигуровки платени в октомври -> Д6 е до 31.10.
осигуровки платени между 1.11. и 10.11. -> Д6 до 30.11.
Титла: Re: граждански договор
Публикувано от: Флора в 07 Декември 2011, 23:35
Abby, и това е така. Но в горецитираното писмо не е уточнено.
И понеже казват, че осигуровките са дължими до 10.11. изглежда странно декл. 6 да е до 31.10.2011...
Титла: Re: граждански договор
Публикувано от: Флора в 22 Декември 2016, 14:08
Да ви питам следното.
Смятам да преведа на НАП осигуровките по хонорар за 12. до 30.12., за да не преобразувам в ГДД.
Хонорарът е изплатен в 12 месец.
Декл.1 и 6 - след 1.1.2017. щото сега не може.
Ще се зачетат за разход осигуровките, нали?
Титла: Re: граждански договор
Публикувано от: Ели в 23 Декември 2016, 10:12
Според мен се признават дори да не са внесени
ал.5 се отнася само за невнесените осигуровки за доходи, които не са признати, а в случая разхода за дохода е признат 

Чл. 42. (1) Разходите на данъчно задължени лица, представляващи доходи на местни физически лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.
....
(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Разходите за задължителни осигурителни вноски, свързани с непризнатите разходи по ал. 1, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, когато задължителните осигурителни вноски не са внесени към 31 декември на текущата година.


Титла: Re: граждански договор
Публикувано от: Флора в 23 Декември 2016, 12:30
Ели, Ели :)))
Попитах без да погледна члена!
Догодина - червено вино от мен;) Че в тази изпуснах.
Титла: Re: граждански договор
Публикувано от: Флора в 09 Януари 2018, 18:48
Хонорар за артист на непълнолетно лице - сметката за изплатени суми е на името и ЕГН на детето, на упълномощен - родителят с неговите данни.
Сумата е доста под МРЗ - няма осигуровки (за частта за труд), само ДОД, в четвърто тримесечие и без данък може, да се оправят годишно.
ГДД се подава с името на детето и попълнени данни за законен представител - родителят.
Всичко точно ли е?