Автор Тема: Има ли промени по трз при трансформиране на ООД в ЕООД  (Прочетена 3231 пъти)

mtomova

  • Гост
Здравейте, при трансформиране на ООД в ЕООД /излязло вписване 22,02,2011, собственика е и управител/ трябва ли да се преподписват трудовите договори, в трудовите книжки от 22,02,2011да се сложи печат на ЕООД ? Ведомостта за м.02 да я разделям ли от 01,02,до 21,02, и нова от ЕООД от 22,02,до 28,02 ? Д1 и Д6 за м.02 от името на ЕООД ли се подават? /фирмата няма промяна в името и булстата/. Моля за помощ , кажете и нещо за което не съм се сетила да питам. благодаря за вниманието.


небесна

  • потребител
нищо не трябва да правиш
виж чл.123 КТ и указанията за попълването на уведомлението по този член - щом ЕИК-то е същото, нищо не се подава никъде, просто от тук нататък ще слагате новия печат по трудовите книжки за всичко, което е с дата след преминаването в ЕООД

mtomova

  • Гост

Благодаря , това е чл.123 от КТ , но в него не се казва нищо за подаване на уведомление . Какво е това уведомление?
Запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя


Чл. 123. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на:

1. сливане на предприятия;

2. вливане на едно предприятие в друго;

3. разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия;

4. преминаване на обособена част от едно предприятие към друго;

5. промяна на правноорганизационната форма на предприятието;

6. смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него;

7. преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи.

(2) В случаите по ал. 1 правата и задълженията на работодателя прехвърлител преди промяната, които произтичат от трудовите правоотношения към датата на промяната, се прехвърлят на новия работодател приобретател.

(3) Правата, произтичащи от допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на работниците и служителите при работодателя прехвърлител, които са били в трудови правоотношения с него към датата на промяната по ал. 1, както и правата на лицата, които към датата на промяната не са били вече работници и служители, се уреждат в отделен закон.

(4) За задълженията към работника или служителя, възникнали преди промяната по ал. 1, отговаря:

1. при сливане или вливане на предприятия и при промяна на правно-организационната форма - работодателят приобретател;

2. в останалите случаи - солидарно работодателят прехвърлител и работодателят приобретател.

(5) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2007 г.) Алинеи 1 - 4 се прилагат при учредяване на европейско дружество и европейско кооперативно дружество чрез сливане, както и при сливане и вливане по раздел V от глава шестнадесета на Търговския закон.Запазване на трудовото правоотношение при отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия


Чл. 123а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в случаите на отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия.

(2) В случаите по ал. 1 правата и задълженията на стария работодател, които произтичат от трудови правоотношения, съществуващи към датата на промяната, се прехвърлят на новия работодател.

(3) За задълженията към работника или служителя, възникнали преди промяната по ал. 1, отговарят солидарно двамата работодатели.

(4) След изтичане на срока на договора за наем, аренда или концесия трудовите правоотношения с работниците и служителите не се прекратяват, а преминават към стария им работодател.Abby

  • потребител
  • Don't drink and fly ;)
при трансформиране на ООД в ЕООД

Тук е основната ти заблуда. Няма такова животно като "трансформиране на ООД в ЕООД" и обратно. ООД и ЕООД не са различни форми на търговски дружества, просто собствениците на капитала на същото дружество се сменят, което не касае по никакъв начин самото дружество.