Автор Тема: Срокове и указания от ДАНС към ЗМИП и ППЗМИП  (Прочетена 2632 пъти)

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Съгл. чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят
на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на
служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по
прилагането му, който се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец
февруари на годината, за която се отнася.

Планът следва да включва и текущо практическо обучение, насочено
към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане
на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на
пари.
Изборът на форма и обем е на всеки задължен субект по чл. 4 от
ЗМИП, при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.
Годишният план за обучение не е обвързан с приемането и
утвърждаването на ВПКПИПФТ. Съгл. чл. 101, ал. 2, т. 13 и т. 14 се изискват
правила за обучение на специализираната служба по ЗМИП и останалите
служители, което е различно от план за въвеждащо и продължаващо обучение
на служителите.

следва примерен план в прикачения файл

източник - ДАНС

HashFlare

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
http://www.dans.bg/bg/msip-091209-menu-bul/fid-saobstenia-mitem-bg

Отменя се задължението на лицата по чл. 4 от ЗМИП за изготвяне и изпращане на вътрешни правила към ДАНС в срок до 12 май
С изменения, отразени в § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обнародван в ДВ, бр. 37 от 7.5.2019 г., в сила от 11.05.2019 г.) са направени промени и в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

С тях се удължава срокът за изготвяне и приемане на вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и се прецизира изискването за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици в Агенцията по вписванията.

С промените се изменят ал. 1 и ал. 2 на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП, като се удължава срокът за привеждане на вътрешните правила, изготвяни от лицата по чл. 4 от ЗМИП, в съответствие с изискванията на закона и се осигурява възможност за отразяване на заключенията от националната оценка на риска.

Задължените лица следва да имат предвид, че отпада изискването за изпращането на вътрешни правила по ЗМИП към ДАНС в срок до 12.05.2019 г. Правилата следва да бъдат изготвени и приети в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет сайта на ДАНС и не следва да бъдат изпращани към ДАНС.

С промените се прецизира и разпоредбата на ал. 5 на чл. 63 от ЗМИП относно обхвата на действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, които подлежат на вписване:

” Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:

1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или

2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република Българи