Автор Тема: Срокове и указания от ДАНС към ЗМИП и ППЗМИП  (Прочетена 1633 пъти)

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Съгл. чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят
на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на
служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по
прилагането му, който се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец
февруари на годината, за която се отнася.

Планът следва да включва и текущо практическо обучение, насочено
към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане
на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на
пари.
Изборът на форма и обем е на всеки задължен субект по чл. 4 от
ЗМИП, при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.
Годишният план за обучение не е обвързан с приемането и
утвърждаването на ВПКПИПФТ. Съгл. чл. 101, ал. 2, т. 13 и т. 14 се изискват
правила за обучение на специализираната служба по ЗМИП и останалите
служители, което е различно от план за въвеждащо и продължаващо обучение
на служителите.

следва примерен план в прикачения файл

източник - ДАНС