Автор Тема: облагаема / необлагаема сделка ?  (Прочетена 1376 пъти)

buziness

 • потребител
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" БУРГАС
8000 Бургас, ул. "Цар Петър" №5Б Телефон: (056) 878150 Факс: (056) 841271
КОПИЕ: ТД НА НАП БУРГАС ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ………………….,
Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП Бургас с вх.№ ИТ-00-26/ 02.03.2018 г. е изложена следната фактическа обстановка:
1.   Дружеството има сключен договор с физическо лице за посредническа услуга. Договорът е сключен преди дружеството да се регистрира по ЗДДС и по него са извършени плащания, които са фактурирани от дружеството с фактура без начислен ДДС на основание чл.ИЗ, ал.9 от ЗДДС - лицето не е регистрирано по ЗДДС. След датата на регистрацията на 26.01.2018 г. Постъпва следващо плащане от поръчителя по договора на стойност 7 804.00 лв.
Доставката облагаема ли е и коя разпоредба от ЗДДС следва да впишете във фактурата като основание за начисляване и неначисляване на ДДС?
2.   В момента дружеството е в преговори със спортист от България за намирането му на клуб в Западна Европа или Швейцария. Водят се преговори и между дружеството и физически лица извън Европейския съюз за намирането им на футболни клубове в Европейския съюз или Швейцария.
Как следва да се третира съгласно ЗДДС доставка между дружеството и физическото лице български гражданин, който ще тренира или ще се състезава в отбор в Европейския съюз или в Швейцария? В кои клетки ще намери отражение в дневниците по ЗДДС и справката - декларация горепосочената доставка?
Как следва да се третира съгласно ЗДДС доставка между дружеството и физическото лице гражданин на страна извън Европейския съюз, който ще тренира или ще се състезава в отбор в Европейския съюз или в Швейцария? В кои клетки ще намери отражение в дневниците по ЗДДС и справката-декларация горепосочената доставка.
Как следва да се третира съгласно ЗДДС доставка между фирмата и физическото лице гражданин на Европейския съюз или в Швейцария? В кои клетки ще намери отражение в Дневниците по ЗДДС и справката - декларация горепосочената доставка?
3.   Договорите се сключват понякога, без да има уговорен още клуб, а сумите на комисионните са определен процент от възнаграждението и се плащат след настаняването на лицето в даден клуб и тогава, когато настанения получи възнаграждение от клуба. Кога следва да се издаде фактура при така описаната обстановка?
4.   Има ли право управителя на дружеството на командировъчни дневни пари /в България и международни/, на пари за транспорт /гориво и самолетни билети/ и нощувка в страната и чужбина, тъй като непрекъснато пътува в различни страни и градове за срещи, преговори и подписване на договори?
Предвид изложеното и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси изразяваме следното принципно становище:
По приложението на ЗДДС:
В случаите, когато имаме доставка на услуга, оказвана от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице или данъчно задълженото лице действа от свое име и за чужда сметка се прилагат специални разпоредби от закона, като например нормите на чл.24 и чл.127 от ЗДДС.
При прегледа на приложения към запитването договор от 03.03.2017 г. не можа да се определи действителното съдържание на предоставените услуги, квалифицирани от Вас като посреднически. Поради това отговора ни има принципен характер по прилагането на разпоредбите на ЗДДС, като приемаме, че посредни-чеството не е съпътствано от представителство на някоя от страните.
За режима на данъчно облагане по ЗДДС на доставките на услуги от значение е мястото на изпълнение на услугата, което се определя от предмета на предоставяната услуга и от статута на получателя на услугата.
Основното правило за определяне мястото на изпълнение на доставките на услуги е разписано в разпоредбите на чл.21 от ЗДДС.
При положение, че получателите на оказаната доставка на услуга са данъчно незадължени лица при определяне мястото на изпълнение на доставката на услуга е приложимо регламентираното в чл.21, ал.1 от ЗДДС правило. На основание посочената разпоредба доставката е с място на изпълнение там, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва услугата т.е. на територията на страната.
Доставките на услуги, които са с място на изпълнение на територията на страната и са извършени от данъчно задължено лице подлежат на облагане с данък върху добавената стойност на основание чл.12 от ЗДДС.
В случай, че получатели на услугата имат качество на данъчно задължени лица следва да имате предвид разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Следва да имате предвид, че от 01.01.2011 г. е приложим Регламент за изпълнение /ЕС/ № 282/2001 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност. В същият са разгледани понятията „постоянен обект" - чл. 11, както и определяне статута на получателя.
За определяне статута на получателя на услугите като данъчно задължено лице, в регламента са установени доказателствата, които същият следва да предостави на доставчика. Тези документи са различни в зависимост от това, къде е установен получателят - в Общността или извън нея.
Когато получателят на дадена услуга е установен в държава членка на Общността, по силата на чл.18, ал.1 от регламента доставчикът й може да приеме, че получателят има статут на данъчно задължено лице, ако е налице една от следните две хипотези:
- получателят на услугата му е съобщил идентификационния си номер по ДДС и валидността на този номер и на свързаните с него име и адрес са потвърдени в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕО) № 904/2010 на Съвета от 07.10.2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на ДДС.
Потвърждението се получава по електронен път, чрез интернет - страницата на Европейската комисия, достъп до която има и през интернет - страницата на НАП; или
-   получателят все още няма идентификационен номер по ДДС, но уведоми доставчика, че е подал заявление за получаването на такъв. В този случай доставчикът е длъжен да се сдобие с каквото и да е друго доказателство за това, че получателят е лице, което е задължено да се регистрира за целите на ДДС. Длъжен е също да извърши проверка в разумна степен за точността на предоставената му информация. Според регламента проверката се прави с помощта на обичайните търговски мерки за сигурност като тези, свързани с проверките за установяване на самоличността и на плащанията.
При определяне на данъчния статут на получател на услуга, установен извън Общността, за доставчика са налице хипотезите, определени в чл.18, ал.З от регламента. Той може да приеме, че получател на услугата му е данъчно задължено лице (освен ако разполага с информация за противното), ако:
-   е получил от клиента си удостоверение, издадено от компетентния данъчен орган на държавата, където е установен, което потвърждава, че той извършва стопанска дейност с цел да му се предостави възможност да получи възстановяване на ДДС по силата на Директива 86/560/ЕИС) на Съвета от 17.11.1986 г. относно хармонизиране на законодателствата на държавите - членки, в областта на данъците върху оборота - правила за възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, които не са установени на територията на Общността (съгласно чл. 18, ал. 3, б "а" от регламента); или
-   получателят на услугата не му е предоставил такова удостоверение, издадено от неговите компетентни данъчни органи, но доставчикът разполага с негов идентификационен номер по ДДС (или с подобен номер, изпълняващ същата функция), издаден от държавата по неговото установяване и използван за идентифициране на данъчното задълженото лице, както и, ако разполага с всяко друго доказателство за това, че клиентът му е данъчно задължено лице или с проверена информация по въпроса, предоставена му от получателя (проверката съгласно чл. 18, ал. 3, б. "б" от регламента предвижда прилагането на обичайните търговски мерки за сигурност като тези, свързани с проверките на самоличността на получателя и на извършените от него плащания).
      Във връзка с гореизложеното следва да имате предвид, че когато получатели на извършваната от Вашето дружество услуга са физически лица, които имат качество на данъчно незадължени лица /футболисти, независимо дали са от България, ЕС или извън него/, мястото на изпълнение е на територията на България /мястото, където Вашето дружество е установило своята независима икономическа дейност/ на основа¬ние чл.21, ал.1 от ЗДДС.
За извършената доставка следва да се начисли данък 20% на основание чл.12 от ЗДДС. Доставката се посочва в Дневник продажби в колона 11„ Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 20%" и колона 12 „Начислен данък за колона 11" и в справката-декларация в клетка 11 „Данъчна основа на облагаемите доставки" и клетка 12 „Начислен данък".
При положение, че получателите на услугите са футболисти, които имат качество на данъчно задължено лице, установено в ЕС, то следва да имате предвид, че са приложими разпоредбите на чл.21, ал.2 от ЗДДС, като данъкът е изискуем от получателя на услугата.
Извършената доставка се отразява в дневника за продажби в колона 22 „Данъчна основа на доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава-членка" и в кл.17 на справката-декларация „Данъчна основа на доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС".
В случай, че получателите на услуги са футболисти, които имат качеството на данъчно задължено лице, установено извън ЕС, то отново са валидни разпоредбите на чл.21, ал.2 от закона.
Доставката се отразява в дневника за продажбите в колона 23 „Данъчна основа на доставки по чл.69, ал.2 от ЗДДС, вкл. данъчна основа на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава- членка" и в клетка 18 на справката-декларация „Данъчна основа на доставки по чл.69, ал.2 от ЗДДС, вкл. данъчна основа на доставките при условията на дистан-ционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава-членка".
Съгласно чл.114, ал.4 от ЗДДС, когато данъкът е изискусм от получателя, във фактурата не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка. В този случай във фактурата се вписва "обратно начисляване", както и основанието за това.
По смисъла на чл.79, ал.2, т.З от ППЗДДС, фактура/известие се издава по реда на закона, когато не възниква задължение за начисляване на данък за доставка на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона от данъчно задължено лице в рамките на независимата му икономическа дейност; във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва "обратно начисляване", както и съответната разпоредба от закона или правилника. Относно датата на издаване на фактурата за възнаграждението следва да имате предвид разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗДДС, съгласно която всяко данъчно- задължено лице доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл.117. Фактура може да не се издава за доставки, за които получателят е данъчно незадължено физическо лице /чл.113, ал.З, т.1 от ЗДДС/. За доставките, за които издаването на фактурата не е задължително, доставчикът регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период.
Изложеното по-горе разглежда общия случай на място на изпълнение на услугата. Следва да имате предвид, че ако съгласно договорените условия е налице доставка, свързана с недвижим имот, съгласно разпоредбите на чл.21, ал.4 мястото на изпълнение е там, където е разположен имота.
По приложението на ЗКПО:
В разпоредбата на чл.ЗЗ от ЗКПО са регламентирани правилата за признаване за данъчни цели на счетоводните разходи за пътуване и престой на физическите лица. Законът предвижда две условия, които следва да са изпълнени едновременно:
1/ пътуването и престоят да са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице, и
2/ физическите лица, извършващи пътуването и престоят, да са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или да са наети от него в рамките на извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчно задълженото лице.
В описания случай, ако е налице едновременно изпълнение на поставените в чл.ЗЗ, ал.1, т.1 условия, а именно - връзка на пътуването и престоя с дейността на дружеството и наличие на извънтрудово правоотношение между дружеството и физическото лице (в случая договор за управление), то разходите за пътуване и престой следва да бъдат признати за данъчни цели.
Освен изискванията, регламентирани в чл.ЗЗ от ЗКПО, следва да е спазена и общата принципна разпоредба на чл.Ю от ЗКПО, т.е. счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.
Признаването на разходите за данъчни цели е в зависимост от наличието на легитимни разходооправдателни документи. За доказване на фактическото извършване на разходите и връзката им с дейността на предприятието могат да послужат документи, с които се определя обектът и целта на пътуването, сключените търговски договори, отчет за пътуването, както и фактури или други документи от хотела, мястото за нощувка, вкл. за паркинг, гориво, пътни такси.
Разпоредбата на чл.ЗЗ от ЗКПО не прави директна препратка към нормативната база, регламентираща командировъчните разходи - НКС и НСКСЧ.
Нормата на чл.ЗЗ от ЗКПО не предвижда ограничения по отношение на размера на разходите за пътуване и престой, но с оглед регулацията по чл.16 от същия закон, разходите следва да бъдат в рамките на обичайните пазарни н

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАСНещо не съм на 100% съгласна с този отговор, дали има и други мнения?

HashFlare

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: облагаема / необлагаема сделка ?
« Отговор #1 -: 06 Април 2018, 21:05 »
Ако услугата не може да се приеме за посредническа по чл.24, тогава се прилага общия член чл.21 ал.1 или ал.2 според статута на получателя. В този случай подчертания текст от писмото си е на място   

buziness

 • потребител
Re: облагаема / необлагаема сделка ?
« Отговор #2 -: 09 Април 2018, 19:45 »
Посредник БГ фирма регистрирана по ДДС , възложител руснак ФЛ, а услугата - подписан 1 г. договор с футболен клуб в Швейцария за обучение на русначето / сина на тати /. Според данъчната е облагаема сделка на и следва да начисля 20% ДДС.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: облагаема / необлагаема сделка ?
« Отговор #3 -: 09 Април 2018, 23:27 »
Ето това тук е  от значение :

Цитат
При прегледа на приложения към запитването договор от 03.03.2017 г. не можа да се определи действителното съдържание на предоставените услуги, квалифицирани от Вас като посреднически. Поради това отговора ни има принципен характер по прилагането на разпоредбите на ЗДДС, като приемаме, че посредничеството не е съпътствано от представителство на някоя от страните.

Ако предоставяте услуги като посредник от името и за сметка на дан.незадължено лице, тогава мястото на доставка ще се определи по чл.24 и ще е там където е мястото на доставка на основната услуга. Основната доставка /обучението на лицето/ ще е в Швейцария, съгласно чл.21 ал.4 т.4  и посредническата услуга няма да се облага в България.
Остава да докажете, че услугата е точно такава. Ако не е, както смята НАП, тогава услугата ще е облагаема.

buziness

 • потребител
Re: облагаема / необлагаема сделка ?
« Отговор #4 -: 11 Април 2018, 11:02 »
Прилагаме подписан договор между клуб в Швейцария и футболиста и договор м/у нашата фирма и възложителя в който е описано, че ще получим договорена сума при устройване на лицето в клуб в Швейцария и след подписване на договор м/у клуба и лицето.