Автор Тема: Да прегледаме печата  (Прочетена 722 пъти)

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)


bonou2

  • потребител
  • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Да прегледаме печата
« Отговор #1 -: 16 Февруари 2018, 15:41 »
не знам дали е за тука, ама пак е "печат" ДВ :)

Въобще нямаше и да го видя, предвид, че е чрез преходните и заключителните разпоредби на новия Закон за пазарите на финансови инструменти.
Добре е фацеклюкарника.


§ 37. В Търговския закон се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 16:
а) създават се нови ал. 2, 3 и 4:
„(2) Вписването се извършва след представяне от отчуждителя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по чл. 15, ал. 4. Агенцията по вписванията незабавно уведомява за подадената декларация Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. Редът за уведомяването се определя съвместно от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ и изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.
(3) Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ по сигнал или по собствена инициатива извършва проверка за достоверността на декларираните факти по ред, определен от изпълнителния директор. При установено несъответствие между декларираните и установените факти Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ изпраща резултатите от проверката на органите на прокуратурата.
(4) Образецът на декларацията по ал. 2 се утвърждава от министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
2. В чл. 129, ал. 2 накрая се добавя „след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по ал. 1“ и се създава изречение второ: „Член 16, ал. 2 – 4 се прилагат съответно.“
3. В чл. 687, ал. 1 думите „до 6 месеца преди вписване на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност в търговския регистър“ се заличават.
4. В чл. 789, ал. 1, т. 2 думите „възниквали до 6 месеца“ се заменят с „възникнали“."