Автор Тема: НАРЕДБА № Н-8 ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ .. 2011 - 2015 - архиви  (Прочетена 19062 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
В сила от 01.01.2006 г.
Издадена от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2010г., попр. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2011г.


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
промяна от днес
 
Цитат
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от 2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2010 г.; доп., бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2010 г. и бр. 6 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 6 навсякъде думата „универсален“ се заменя с „квалифициран“.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, в „Указания за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 12:
а) позиция 71 се изменя така:
„– 71 – за членове на избирателни комисии по Изборния кодекс“;
б) създава се позиция 94:
„– 94 – за лица, подчинени на законодателството на друга държава съгласно международно споразумение в сферата на социалната сигурност, по което Република България е страна, и за които във връзка с материалния обхват на съответното споразумение се дължат задължителни осигурителни вноски и/или вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.“
2. Точка 17.2 се изменя така:
„17.2. Доход, от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане – попълва се служебно от Националния осигурителен институт.“
3. В т. 31 изречение последно се изменя така:
„Попълва се за лица с попълнен „Вид осигурен“ в т. 12 – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 82, 83, 90, 92 и 94.“
4. В забележки след т. 31 се създава т. 3:
„3. Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 71 се попълва само за членовете на Централната избирателна комисия.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на § 2, т. 1, буква „б“, която влиза в сила от 1 август 2011 г.

линкът е актуален

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
промяна от днес

Цитат
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица 
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от 2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 2 от 2010 г.; изм., бр. 11, 58 и 83 от 2010 г., бр. 6 и 55 от 2011 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 в „Указания за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 12 се създава позиция 95:
„ – 95 – за лицата на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации.“
2. Забележката след точка 12.3 се изменя така:
„Забележки:
1. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 72, 82 и 95.
2. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид осигурен 94, когато осигурителният доход на лицето се определя по реда на чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.“
3. В т. 17.2 накрая се добавя: „след предоставяне на информацията по чл. 5, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване.“
4. В т. 31 последното изречение се изменя така:
„Попълва се за лица с попълнен „Вид осигурен“ в т. 12 – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 82, 83, 90, 92, 94 и 95.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2011 г.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Промяна в ДВ брой: 68, от дата 4.9.2012 г

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)