Автор Тема: от сайта на НОИ, относно МОД на СОЛ  (Прочетена 3590 пъти)

megi

  • потребител
Националният осигурителен институт съобщава на самоосигуряващите се лица - упражняващи дейност като свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества, че от 1 януари 2011 г. за тях се въвежда диференциран минимален месечен осигурителен доход. На основание чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за бюджета на ДОО за 2011 г. минималният размер на месечния осигурителен доход се определя съобразно облагаемия доход на самоосигуряващите се, деклариран в данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г., както следва:

1. при декларирани доходи до 5400 лв. - 420 лв.;

2. при декларирани доходи от 5401 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;

3.при декларирани доходи от 6501 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;

4. при декларирани доходи над 7500 лв. - 550 лв.

За лицата, които не са упражнявали дейност като самоосигуряващи се през 2009 г., както и за тези, които са започнали дейност през 2010 и 2011 г., минималният месечен осигурителен доход за 2011 г. е в размер на 420 лв.

Минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители не е променен и остава в размер 240 лв.

Самоосигуряващите се лица сами трябва да определят минималния размер на осигурителния си доход в зависимост от облагаемите доходи, декларирани от тях през 2009 г. по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. През 2011 г. самоосигуряващите се се считат за осигурени само ако са внесли осигурителни вноски върху определения за годината за тях минимален месечен осигурителен доход.

Напомняме на самоосигуряващите се, осигурени за общо заболяване и майчинство, че когато са внесли осигурителните си вноски след 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят, за избран осигурителен доход се счита минималният доход, определен за тях за 2011 г.

Върху доход в размер не по-малък от 420 лв. през 2011 г. трябва да се осигуряват лицата, които по свое желание и за своя сметка внасят осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за времето, през което:

- работят чрез български посредник в чужбина;

- работят в международни органи и организации със съгласието на компетентните български държавни органи;

- участват в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи;

Върху доход в размер от 420 лв. по свое желание се осигуряват за пенсия:

- съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат;

- докторантите.

През 2011 г. върху месечен осигурителен доход в размер не по-малък от 420 лв. трябва да се осигуряват и морските лица по чл.4а, ал.1 от КСО.