Автор Тема: НАП - Относно: данъчно облагане на доходи на командировани лица в Германия  (Прочетена 913 пъти)

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
ЗДДФЛ – чл. 4; чл. 24, ал. 1 и 2; чл. 42; чл. 49; чл. 52, ал. 1, т. 1 и 2;           
Относно: данъчно облагане на доходи на командировани лица в Германия

           Във връзка с Ваше запитване, постъпило по електронна поща в ЦУ на НАП – …, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …, с вх. № …/12.02.2016 г., Ви уведомяваме за следното: 
           Според изложеното в запитването, „…“ЕООД е сключило договор с немска фирма за изработка на детайли. Изпълнението на договора е на територията на  Германия, в производствената база на възложителя, като той осигурява всички необходими материали за производството. Съгласно § 6 от договора той е сключен по немското законодателство със срок от 2 години до 10.10.2016 г. „…“ЕООД, като изпълнител, командирова собствен персонал за повече от 30 дни, който остава в трудови правоотношения с дружеството за изпълнението на договора. Изпратените работници имат право на всеки 40 дни да се завръщат в страната за период от една седмица, но не по-дълъг от две седмици. За всички работници притежавате формуляр А1 за приложимо законодателство – на Република България, със срок до 10.10.2016 г.
   Предвид описаната фактическа обстановка, задавате следните въпроси:
1.   От кой момент изплатеният доход на изпратените работници в Германия следва да се облага с данък по немското законодателство?
2.   Каква е процедурата за спиране облагането на работниците в България с данък върху доходите, предвид разпоредбите на чл.4, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДДФЛ. Какви действия следва да предприеме фирмата? Какви действия следва да предприемат лицата?
3.   Има ли документ, който издава данъчната служба за отписване на работника от задължението му да внася данък върху доходите в България?
4.   Полагат ли се дневни пари /признават ли се за разход на дружеството изплатени дневни пари/ на изпратените работници за повече от 30 дни, при условията на чл. 121 от КТ, като прилагате Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина?
...