Автор Тема: Новините от НОИ  (Прочетена 8421 пъти)

Флора

 • потребител
Новините от НОИ
« -: 05 Януари 2016, 09:27 »
Не знам дали е пускано ... 
КСО чл. 6 . (9) (Доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2016 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 8 се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в размерите за фонд "Общо заболяване и майчинство" за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или установения от органа по приходите при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.


Ииии, след преизчисление - ще връщат обезщетения, ако не декларират доход. Е, и ще дополучат обезщетение, ако имат по-висок доход.

Преизчисляване на парични обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст

Чл. 54м. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Паричните обезщетения и помощи, изплатени на осигурените лица, се преизчисляват служебно въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по изречение първо.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Паричните обезщетения и помощи, изплатени на самоосигуряващите се лица за предходната календарна година, се преизчисляват служебно до 30 юни на текущата година въз основа на окончателния осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 9. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по изречение първо. Изплатените в по-висок от дължимия размер обезщетения се възстановяват от самоосигуряващите се лица.


Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #1 -: 05 Януари 2016, 09:57 »
Не знам дали е пускано ... 

о да, още миналата година когато приеха дивотията
сега чакаме новите таблици 1 и 2 да видим там на практика какво са окъкали, че имам нЕкои опасения... :(

Флора

 • потребител
Re: Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #2 -: 05 Януари 2016, 10:35 »
Ясно. Дано да не омажат. Стискам палци!

Флора

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #3 -: 26 Януари 2016, 13:21 »
Abby, как са таблиците?

И да ви питам - някой скоро да е ползвал справките на НОИ с КЕП - за осиг.доход на лица в дадена фирма.
Говори ми нещо за невалиден сертификат, изтекъл може би 31.07.2015 г... на НОИ...

sacheto

 • потребител
 • ... Безумно съм тъп ...
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #4 -: 26 Януари 2016, 14:23 »
И на мен така ми говори , за изтекъл сертификат ))) Но пък ме пусна и ми извади справката за моето ЕГН )))

Флора

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #5 -: 26 Януари 2016, 14:31 »
ХМММ, твоето ЕГН, но с КЕП личен твой, с ПИК или как?
Аз искам да видя лицата, преди да набриша УП-2.

sacheto

 • потребител
 • ... Безумно съм тъп ...
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #6 -: 26 Януари 2016, 14:41 »
с КЕП на фирмата по булстат :)) И все пак се осигурявам в тази фирма  и за проба си дадох моето ЕГН (щото си го знам )

sacheto

 • потребител
 • ... Безумно съм тъп ...
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #7 -: 26 Януари 2016, 14:58 »
От друга страна , за какво им е УП 2 на .... лицата )))

НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)


Чл. 2.  Към заявлението за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст се представят:
1. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г.) документи за осигурителен (трудов) стаж;
2. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 09.04.2013 г.) документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до датата на пенсионирането. За времето от 1 януари 2000 г. се вписва годишното брутно трудово възнаграждение или доходът, върху който са внесени осигурителните вноски. Когато за времето след 31 декември 1996 г. или за част от него не са представени документи за брутно трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски, се ползват данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.

Флора

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #8 -: 26 Януари 2016, 15:01 »
Защото.
Това е система.
Дори да е на НАСА. Аз нямам вяра в компютрите.
Има дупки в 1997, 1998. При поредни промени не се знае какво ще излипсва;)
Та затова.

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #9 -: 26 Януари 2016, 21:39 »
Abby, как са таблиците?

как да са, както очаквах - майките СОЛ-ки са прецакани, ако не са си събирали материала между ушите овреме
за тая година обаче са променили КСО

с две думи, съществена промяна не видях да има, освен че има и ОЗМ при годишното

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #10 -: 27 Януари 2016, 09:45 »
Флора
Мисля , че при изтекъл /подновен/ сертификат искаше нова регистрация - даже с ново потребителско
/по спомени от по-миналата година/
сега ще се регна да видя :) и ще пиша

Флора

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #11 -: 27 Януари 2016, 11:55 »
bonou2, това го правя. Друго беше, но Успях! Свързах се след висене на телефона. Добавих в Compatibility View settings сайта нои в Tools на IE. А, и спрях аваст-а за момент, защото и за него изкарваше съобщение, че е невалиден подпис. А подписът на НОИ бил от незнамкъдеси и затова не го разчитали браузърите и казват, че е изтекъл :) Да не се притеснявам.

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #12 -: 14 Април 2016, 16:02 »
Проспала съм го , но за Барми е непростимо :))

НОИ: Писмо Изх. № 1029-40-1563 Дата 17.02.2016 г.

     
Национален осигурителен институт
Изх. № 1029-40-1563;  Дата 17.02.2016 г.

ОТНОСНО: Подаване на данни за първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите, в които лицето няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност

Съгласно чл. 40, ал. 1 от КСО, осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст.

Според ал. 5 от същата разпоредба, осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. Във връзка с прилагането на тази разпоредба МТСП изразява становището, че нейната редакция “не променя характера и предназначението на извършеното плащане - то продължава да има характер на парично обезщетение за времето на отпуск поради временна неработоспособност”. Следователно, за изплащане на възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО следва да са налице всички условия, на които трябва да отговарят осигурените лица, за да им бъде отпуснато парично обезщетение за временна неработоспособност, включително и наличието на 6-месечен осигурителен стаж като осигурени за съответния риск.

Въпросът относно характера на възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО, както и относно начисляването и изплащането му от средствата на осигурителите за работни заплати, не е от компетентност на НОИ. Поради това, в случаите, в които възнаграждението за първите три работни дни от временната неработоспособност не е начислено поради липсата на 6-месечен осигурителен стаж за общо заболяване и майчинство, контролните органи на НОИ нямат основание да издават задължителни предписания по чл. 108, ал.1, т. 3 от КСО за подаване на данни в т. 16.А “Дни във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя на основание чл. 40, ал. 5 от КСО” от декларация образец № 1, за първите три работни дни от настъпването на неработоспособността. В тези случаи данните се подават в т. 16.4 “Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”.

В случаите, в които осигурителите са начислили възнаграждение по чл. 40, ал. 5, контролните органи на НОИ имат право да издадат задължителни предписания за подаване на данните в т. 16.А за дните, за които е начислено или изплатено възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО.

небесна

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #13 -: 15 Април 2016, 11:24 »
значи ако е едно лице няма 6 месеца осиг.стаж, работодателят не плаща и за първите три дни, така ли? и дните са в клетката за зачетени за стаж без осиг.вноски?

тия дни назначих в една фирма жена на възраст около 45, която няма трудова книжка, защото последно е работила около 2000 година и няма никакви документи от този период - ни договори, ни книжки, после е работила в чужбина, предполагам някакви гурбети, и сега се чудя - при липса на документи, удостоверяващи трудов и осигурителен стаж, ако излезе в болнични какво да я правя - по-скоро трябва да декларирам, че няма 6-месечен стаж? и съответно и фирмата няма да й плаща за първите 3 дни? отделно пак поради липса на трудова книжка, сега ще трябва да си изчака 8 месеца преди да получи правото на ефективно ползване на платен отпуск


bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #14 -: 15 Април 2016, 13:28 »
защото последно е работила около 2000 година

с един ПИК , може да излезе нещо в д1

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #15 -: 15 Април 2016, 14:42 »
ей затова винаги ме е дразнела тая дивотия в приложенията за болничните - не е работа на работодателя да преценява правото на обезщетение на работника
НОИ да седнат да си свършат работата, вместо да се чудят как да нахендрят някой друг с безумни задължения

Флора

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #16 -: 15 Април 2016, 15:15 »
А Наредбата за медицинската експертиза я смениха/ отмениха?
Там също беше вменено Работодателят да преценява дали е ОК болничния лист?!?

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #17 -: 15 Април 2016, 20:47 »
Абби-съгласна съм, ама като знам и какви данни се подават/неподават с Д1-всякак все го отнася болният:((

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #18 -: 21 Април 2016, 10:52 »
Цитат
ей затова винаги ме е дразнела тая дивотия в приложенията за болничните - не е работа на работодателя да преценява правото на обезщетение на работника

Това беше нещо, заради което и аз силно ривах преди няколко години там, където си ривяхме по подобни теми.
Тогава за пореден път се убедих, че е в сила поговорката: "Не е важно какво се казва, а кой го казва."
Думата на хората от кликата на .... професионалните терезари от Карлово, готови да демонстрират знанията си денонощно, да дадат ценен съвет, за да блеснат срещу думата на "лейката", заявила, че трудово-осигурителното законодателството е за бутане.

Флора

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #19 -: 03 Май 2016, 16:36 »
МФ да оттегли последните пенсионни промени
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/mf-da-ottegli-poslednite-pensionni-promeni-predlagat-ot-grajdanskata-kvota-na-rb-216178/

квазинационализация
да спаси държавното осигуряване, което е в хроничен недоимък на средства, и положението в НОИ да бъде оздравено от парите на частните фондове
и техните министри на финансите имат маниакална нужда да сложат ръка върху пенсионните фондове - в универсалните има вече над 7 млрд. лв. натрупани пари, в професионалните - над 8 млрд. лв.