Автор Тема: Малко помощ по ДОПК моля  (Прочетена 2286 пъти)

Барми

  • потребител
  • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Малко помощ по ДОПК моля
« -: 29 Декември 2015, 11:30 »
Пуснахме искане за възстановяване на надвнесени осигуровки на СОЛка.  Получихме безумен акт, необоснован от никъде, с който ни отказаха възстановяването. Даже искаха да подадем годишна Д6, равна на сумите от Д1 (с максимален осигурителен доход), независимо, че окончателният размер е равен на минималния. Обжалвахме. Решението на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурително практика” с изходящ № от 19.11.2015 г, получено на мейла ни 23.11.2015 г бе да отмени акта. Но вместо да нареди да пишат нов, законосъобразен, допълни:
Цитат
„Връщам преписката на органа, възложил извършването на проверката, който да я предаде на органа, упълномощен да издава заповед за ревизии, като указвам в 30-дневен срок от връчване на настоящото решение да бъде издадена заповед за извършване на ревизия с обхват, включващ горепосочените видове задължения и периоди, в срока по чл. 114, ал. 1-3 от ДОПК и провеждане на ревизионно производство, съобразно указанията, изложени в мотивите на решението."
И оттогава – нищо.
От органа, извършил първоначалната проверка, разбрах, че са изпратили документите на органа, упълномощен да прави ревизии, но не ми казаха как да се свържа с този орган.

Въпросите са:
1. Кой е този орган (ако го знам, ще му намеря телефона)
2. Дали да му звъним или да чакаме търпеливо
3. И дали да се страхуваме ли от ревизията. Аз мисля, че всичко ни е точно, ама… знам ли


Флора

  • потребител
Re: Малко помощ по ДОПК моля
« Отговор #1 -: 04 Януари 2016, 08:55 »
Барми в ДОПК
Чл. 112. (1) Ревизионното производство се образува с издаването на заповедта за възлагане на ревизията.
(2) Ревизията може да се възлага от:
1. органа по приходите, определен от териториалния директор на компетентната териториална дирекция;
2. изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или определен от него заместник изпълнителен директор - за всяко лице и за всички видове задължения и отговорности за данъци и задължителни осигурителни вноски.

http://www.bg-pravo.com/2012/10/18.html
Цитат
Възлаганенто и извършването на ревизия се организира и ръководи от териториалния директор. Това е вписано като негово правомощие в ЗНАП. В изпълнение на това свое правомощие, териториалния директор на съответната компетентна ТД определя органа по приходите, които може да издава заповеди за възлагане на ревизия. Задължително се спазва териториалната компетентност. Т.е. заповеди за възлагане на ревизия може да издава органът само за ревизиране на тези лица, които са от съответната териториална дирекция. Не може рган аза възлагане на ревизия в ТД перник да възлага заповед за ревизиране на лица, регистрирани към ТД Кюстендил.
Ревизия обаче може да се възлага и т Изпълнителния директор на НАП. Но в тези случаи тази ревизия може да бъде по отношение на всяко лице и за всички видове задължения, компетентна за установяването на които е в правомощията на НАП.
Не става ли да питаш (може и някой друг :) в конкретното НАП кой е този орган по чл. 112.
В дирекция Контрол?


За всеки случай пускам и тази Инструкция http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=125CB57EA506FEC10FD734DC2DA20A3D?idMat=93708

Флора

  • потребител
Re: Малко помощ по ДОПК моля
« Отговор #2 -: 04 Януари 2016, 08:58 »
Хм, и това уточнение:

"Ако е назначена ревизия за акцизи, заповедта се издава от началника на компетентното териториално митническо управление или от директора на Агенция „Митници”.
Ако е назначена ревизия за местни данъци, заповедта се издава от орган от общинската приходна администрация."

Да не би да е НОИ?

Барми

  • потребител
  • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Малко помощ по ДОПК моля
« Отговор #3 -: 05 Януари 2016, 12:36 »
Проучванията ми стигнаха дотам, че разбрах, че е възложена ревизия на 10.12.2015. Обаче ние не сме уведомени.
Чета ДОПК:
Цитат
Чл. 113. (1) Със заповедта за възлагане се определят:
1. данните за ревизираното лице по чл. 81, ал. 1, т. 2 - 5;
2. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) ревизиращите органи по приходите и ръководителят на ревизията;
3. срокът за извършване на ревизията;
4. ревизираният период;
5. видовете ревизирани задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски;
6. други обстоятелства, имащи значение за ревизията.
(2) Заповедта по ал. 1 се връчва на ревизираното лице.

В ДОПК не виждам срок, в който трябва да ни я връчат. Проблем

Флора

  • потребител
Re: Малко помощ по ДОПК моля
« Отговор #4 -: 05 Януари 2016, 16:25 »
Как са ви търсили, за да ви връчат заповедта ...

Връчване чрез прилагане към досието

Чл. 32. (1) Връчване чрез прилагане към досието се извършва в случаите, когато лицето, неговият представител или пълномощник, член на орган на управление или служител, определен да получава съобщения или книжа, не е намерен на адреса за кореспонденция, след най-малко две посещения през 7 дни.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват с протокол за всяко посещение на адреса за кореспонденция.
(3) Изискванията по ал. 2 не се прилагат, когато са налице безспорни доказателства, че адресът за кореспонденция по чл. 28 е несъществуващ.
(4) Съобщението за връчването се поставя на определено за целта място в териториалната дирекция. Съобщението се публикува и в Интернет.
(5) Заедно с поставяне на съобщението органът по приходите изпраща и писмо с обратна разписка, както и електронно съобщение, в случай че лицето е посочило електронен адрес.
(6) В случай че лицето не се яви до изтичането на 14-дневен срок от поставянето на съобщението, съответният документ или акт се прилага към преписката и се смята за редовно връчен.
(7) Датите на поставяне и сваляне на съобщението се отбелязват от органа по приходите върху самото съобщение.

Барми

  • потребител
  • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Малко помощ по ДОПК моля
« Отговор #5 -: 06 Януари 2016, 10:00 »
Знам ли как са ни търсили? И дали изобщо са ни търсили. Категорично ми отказаха инфо по телефона. Рекоха да питаме писмено на Аксаков какво се случва.
Днес ще видя ДЗЛ и ще предам тази препоръка. Почти съм готова да вдигна ръце и да спра да се боря за тези 3000 лв (за 2 години). Ако си беше моя лична работа или ако срещах пълно съдействие, щях да се държа по-бойно и на този период от протичане на процедурата по възстановяването (започна през м. юли 2015). Приемам да съм малко по-нахъсана за добрия резултата от реципиента на тези пари заради предизвикателството. Ама ако неговата нахъсаност не е голяма, няма как да стане.

Чудя се дали да питам, ако не могат да ни докажат, че са ни търсили съгласно чл. 32, какви мерки имаме право да предприемем, ама то ще е от любознателност, а не за да ги предприемем наистина. Знам ли вече.

Флора

  • потребител
Re: Малко помощ по ДОПК моля
« Отговор #6 -: 06 Януари 2016, 15:01 »
В досието трябва да има приложени документи... с лица и подписи.
Аз бих питала как е следвало да разберете за новата заповед.
За нахъсаността ...  Всички останали работят на %, нали. Само счетитата за Чест и Слава и потупване по рамото.
Рядко се сещат да материализират благодарността си, но се намират и такива.