Автор Тема: Самооблагане с ДДС на място на стопанска дейност  (Прочетена 1786 пъти)

nickob

  • потребител
Дружество от ЕС има място на стопанска дейност в България - имот, който отдава под наем. Дружеството има и ДДС регистрация в Б-я чрез акредитиран представител, във връзка с отдаването под наем на имота.
Дружеството получава услуги от трета страна (извън ЕС) във връзка с дейността в България.
Въпроса е къде трябва да се самоначисли ДДС за тази услуга - в България или в страната където е седалището на дружеството?
 

HashFlare

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Цитат
чл.21 (2) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.

До колко тази услуга е предоставена на постоянния обект не става ясно, но ако е така, попада в изречение второ и мястото ще е тук, т.е самооблагането ще е с БГ VAT
 
Ето малко текстове от Регламент 282/2011

Цитат
Член 10
1. За целите на прилагане на членове 44 и 45 от Директива 2006/112/ЕО мястото на установяване на стопанската дейност на данъчнозадължено лице е мястото, където се изпълняват функциите на централната администрация на стопанската дейност.
2. За да се определи мястото по параграф 1, се вземат предвид мястото, където се вземат основните решения относно общото управление на стопанската дейност, мястото, където стопанската дейност е регистрирана, и мястото, където се провеждат срещите на ръководството. Когато тези критерии не позволяват да се определи със сигурност мястото на установяване на стопанската дейност, мястото, където се вземат основните решения относно общото управление на стопанската дейност, е решаващият критерий.
3. Мястото, където данъчнозадължено лице има единствено пощенски адрес, не може да се смята за място на установяване на стопанската дейност на това лице.
Член 11
1. За прилагането на член 44 от Директива 2006/112/ЕО „постоянен обект“ е всеки обект, различен от мястото на устано¬ вяване на стопанска дейност по член 10 от настоящия регламент, който се характеризира с достатъчно равнище на постоянство и има подходяща структура от гледна точка на човешките и техни¬ ческите ресурси, за да може да получава и ползва услугите, доставени за собствените нужди на този обект.
2. За прилагането на следващите членове „постоянен обект“ означава всеки обект, различен от мястото на установяване на стопанска дейност, посочен в член 10 от настоящия регламент, който се характеризира с достатъчно равнище на постоянство и има подходяща структура от гледна точка на човешките и техни¬ ческите ресурси, за да може да доставя услугите, които престира:
а) член 45 от Директива 2006/112/ЕО;
 б) от 1 януари 2013 г., член 56, параграф 2, втора алинея от Директива 2006/112/ЕО;
в) до 31 декември 2014 г., член 58 от Директива 2006/112/ЕО;
 г) член 192а от Директива 2006/112/ЕО.

Ако услугата не е свързана с постоянния обект и лицето има независима ик.дейност в повече държави, тогава мястото на облагане ще се определи по чл.10 от регламента и съответно там ще стане самооблагането