Автор Тема: Да почерпят земеделците  (Прочетена 806 пъти)

Trapper

  • потребител
Да почерпят земеделците
« -: 24 Март 2015, 10:50 »
От днес е допустимо ползването на преотстъпване на данък от земеделски стопани за 2014 г.
24 Март 2015
България получи разписка с окончателния идентификационен номер на помощта  от Европейската комисия съгласно  Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията.

Това ще позволява ползването на преотстъпване на данък от  земеделски стопани за 2014 г. Става въпрос за данъчните облекчения по чл.189б от Закона за корпоративното подоходно (преотстъпване на до 60 на сто от корпоративния данък) и по чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (преотстъпване на до 60 на сто от данъка върху годишната основа).

Във връзка с промяната на правното основание на схемата за помощ са направени изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Променени са някои изисквания по отношение на инвестирането на преотстъпения данък, както и са въведени ограничения за някои категории задължени лица.

Земеделските стопани, които вече са подали декларации, но искат да се ползват от облекченията, могат да подадат нова, коригираща декларация, до изтичане на срока за подаване на годишните декларации за 2014 г.: 31 март – за юридическите лица; 30 април – за физическите лица.

HashFlare