Автор Тема: ГДД - 2014 - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ  (Прочетена 6886 пъти)

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г (образец 2001). за доходите на физическите лица

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г (образец 2001б) за доходите на физическите лица, с право на ползване данъчното облекчение по чл. 22б от ЗДДФЛ

Приложение 1 (образец 2011) - Доходи от трудови правоотношения

Приложение 2 (образец 2021) - Доходи от стопанска дейност като ЕТ

Приложение 3 (образец 2031) - Доходи от друга стопанска дейност

Приложение 4 (образец 2041) - Доходи от наем или от друго

Приложение 5 (образец 2051) - Доходи от прехвърляне на права/имущество

Приложение 6 (образец 2061) - Доходи от други източници

Приложение 7 (образец 2071) - Доходи, от дейности подлежащи на облагане с патентен данък

Приложение 8 (образец 2081) - Притежавани акции, дялови участия ...

Приложение 9 (образец 2091) - Прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане

Приложение 10 (образец 2010) - Ползване на данъчни облекчения

Приложение 11 (2020) - Предоставени/получени парични заеми

Приложение 12 (образец 2030) - Преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица

Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2014 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)

Помощни справки за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

HashFlare