Автор Тема: НАП - Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност  (Прочетена 730 пъти)

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Изх. № 26-К-220
Дата: 30.09.2014 год.
                                           Регламент (ЕО) № 987/2009, чл. 16

Относно: приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност


Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в ЦУ на НАП с вх. № ……………../15.09.2014 г., Ви уведомявам следното: 
Когато лице, попадащо в приложното поле на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, обичайно осъществява дейност в различни държави-членки на Европейския съюз е задължено да уведоми институцията на държавата-членка, в която пребивава (основание чл. 16 от Регламент (ЕО) № 987/2009).
....


Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Изх. № 24-02-226
Дата:  23.09.2014 год.
                          КСО, чл. 6а;
                Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 12(1);
               Регламент  (ЕО) № 987/2009, чл. 14(2);
               Регламент  (ЕО) № 987/2009, чл. 15(1).

Относно:  определяне и удостоверяване на приложимото законодателство
 

         Във връзка с Ваше писмено запитване изпратено за разглеждане по компетентност от дирекция ОДОП ….. до Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено в с вх. № ………./01.09.2014 г., Ви уведомявам следното:
1.   По Въпроси II.1. и  II.2.:
При вече издадени удостоверения А 1, започването на работа в друго приемащо предприятие без промяна на държавата-членка в която работят командированите лица не налага издаване на нови формуляри. Това е така, защото започването на работа в друго приемащо предприятие само по себе си не е обстоятелство, което оказва влияние върху изпълнение на условията, определени в чл. 12(1) от Регламент (ЕО) № 883/2004 на база, на които първоначално са издадени удостоверенията.
Ако са изпълнени условията, определени в чл. 12(1) от Регламент (ЕО) № 883/2004 не съществува пречка във формуляр А 1 да се впишат няколко предприятия в приемащата държава-членка, в случай, че лицето е изпратено в повече от едно предприятие.   
....