Автор Тема: C-446/13 - Преработка на стоката в държавата членка, където е установен приобрет  (Прочетена 1412 пъти)

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

2 октомври 2014 година(*)

„Преюдициално запитване — Шеста директива ДДС — Член 8, параграф 1, буква а) — Определяне на мястото на доставка на стоки — Доставчик, който е установен в държава членка, различна от тази, в която е установен приобретателят — Преработка на стоката в държавата членка, където е установен приобретателят“

По дело C‑446/13


Цитат
По изложените съображения Съдът (втори състав) реши:

Член 8, параграф 1, буква а), от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа, изменена с Директива 95/7/ЕО на Съвета от 10 април 1995 г., трябва да се тълкува в смисъл, че за място на доставка на стока — която е продадена от установено в държава членка дружество на установен в друга държава членка приобретател и по която с цел да стане годна за доставка продавачът е извършил довършителни работи посредством изпълнител, установен в тази друга държава членка, преди да изпрати стоката чрез същия изпълнител на приобретателя — следва да се счита държавата членка, където е установен последният.