Автор Тема: Декларацията за неактивност в Търговски регистър  (Прочетена 1315 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Нещо не мога да я открия тази декларация в ТР ...
или пък я няма в електронните услуги ?!?  И кой може да я подава

някой наясно ли е ?

ЗСч
чл. 38
(9) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Алинеи 1 - 8 не се прилагат за:
1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и
2. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.

HashFlare

eellii

 • потребител
Декларацията се подава от управителя на дружеството, няма формуляр. В ТР се подава с Г2, декларация по чл. 13, ал. 4 от ТЗ и декларация че дружеството не е осъществявало дейност през 2017 г (аз използвах тази, която подадох в НСИ)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Благодаря!

клио

 • потребител
пък нашия ТР явно не е като вашия щото дават тяхна бланка :)

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
дай на управителя бланката от статистиката (само забели телефона отдолу) и да се разходи до ТР, освен ако няма личен подпис

Флора

 • потребител
Ели, аз с тази мисля да действам (прикачвам).
По някакви семинари май са я давали също.
Ето и Указанията:
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

   УКАЗАНИЯ ЗА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО НЕ СА ИЗВЪРШВАЛИ ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД

Във връзка с изменението на разпоредбата на чл. 38, ал. 9 от Закона за счетоводството с § 15 от ПЗР на ЗИД на ДОПК, обн. ДВ бр. бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., с което се допуска възможността за изпълнение на задължението за обявяване на годишен финансов отчет за предприятията, които не са извършвали дейност през предходния отчетен период, чрез подаване на декларация и обявяването й в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, се предоставят със следните документи:

1.Заявление по образец – Г2, като заявител може да е управителят или упълномощен от същия адвокат;

2. Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството – примерен образец на Агенция по вписванията или свободен текст от заявителя;

   3. Декларация за истинността по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ.


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО НЕ СА ИЗВЪРШВАЛИ ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД СЕ ОБЯВЯВА БЕЗ ДЪРЖАВНА ТАКСА.


*Последното изречение е яко.