Автор Тема: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ  (Прочетена 3001 пъти)

кокона

 • потребител
Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
« -: 16 Април 2014, 11:21 »
Привет, Колеги.
При проверка на подадените справки по чл. 73 от ЗЗЗФЛ установих, че на една фирма трябва да допълня още един ред. Новата справка само с изпуснатия ред ли да подам, или да го добавя към старата?

HashFlare

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
« Отговор #1 -: 16 Април 2014, 11:30 »
според ДОПК
цялата стара + новия ред
практика нямам

Флора

 • потребител
Re: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
« Отговор #2 -: 16 Април 2014, 11:50 »
Да, цялата наново с вкл. изпуснатия доход.
Тя ще замени предишната подадена справка.

кокона

 • потребител
Re: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
« Отговор #3 -: 16 Април 2014, 12:48 »
Благодаря Ви,

Флора

 • потребител
Re: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
« Отговор #4 -: 04 Февруари 2018, 19:03 »
Омотах се.
Лице - оператор, заснемане на клип. Декларация за самоосигуряващ се.
В чл. 73 - с код 306 свободна професия или по 304 артисти ..
306 е описан като доходи по чл. 29, ал. 1, т. 3 ЗДДФЛ:
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.
Май по-скоро по 304 -по вида на дохода.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
« Отговор #5 -: 06 Февруари 2018, 21:09 »
Според мен  304. Все пак има авторски труд

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
« Отговор #6 -: 06 Февруари 2018, 23:15 »
и аз съм за 304

Флора

 • потребител
Re: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
« Отговор #7 -: 08 Февруари 2018, 16:34 »
Благодаря ви!
Да - по вида на дохода.

Флора

 • потребител
Re: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
« Отговор #8 -: 11 Януари 2019, 16:15 »
Здравейте,
Питане във връзка с новата идея на НАП и промяната в ЗДДФЛ - да обявяваме облагаемите доходи, за да може физ.лице да цъкне в НАП, и декларацията му да се попълни автоматично.

ЗДДФЛ
чл. 45 от 01.01.2019
Цитат
Задължения за предоставяне на информация от платци на доходи

Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски:
1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. от прехвърляне на права или имущество, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 3;
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) по чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 9, 20, 21 и 24, в случаите, когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) При преобразуване или прехвърляне на предприятие справката по ал. 1 се изготвя от правоприемника.
(3) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Доходите по чл. 38, ал. 1, т. 2 се включват в справката по ал. 1 за данъчната година, през която е взето решението за разпределяне на дивидента, за данъчната година на начисляване на сумите - в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за данъчната година на начисляване на ликвидационния дял. В случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 доходите се включват в справката по ал. 1 за данъчната година на прехвърлянето.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Справката по ал. 1 се предоставя в срок до 28 февруари на следващата година на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода. При заличаване/прекратяване на предприятие справката по ал. 1 се предоставя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Справката по ал. 1 се предоставя само по електронен път във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. В справката се включва и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение.
(7) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Справката по ал. 6 се предоставя в срока и по реда на ал. 2, 4 и 5.
(8) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) При откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице по реда на предходните алинеи, след срока по ал. 4 задължените лица имат право да правят промени в тези данни в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията.

По ал. 6 - друга справка/софтуер ли ще пускат от НАП?
Днес свалих версия 7 от 08.01.2019, там не видях да може да се въвеждат трудови договори.

И все повече скъсяват тия срокове. Сега стана 28 февруари ;(

Флора

 • потребител
Re: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
« Отговор #9 -: 11 Януари 2019, 16:37 »
Оф. Не важало за доходи за 2018.

"Промените следва да се прилагат за доходи, изплатени след 31.12.2018 г. Остава задължението към годишните данъчни декларации за 2018 г. на физическите лица да се представят служебни бележки. В тази връзка за изплатените доходи през 2018 г. ще се прилага предишната редакция на чл. 45 ЗДДФЛ."

Ма що така го тълкуват. Иначе срокът 28 февруари явно си е в сила.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
« Отговор #10 -: 12 Януари 2019, 14:13 »
Фрола, заради това

§ 37. Параграф 32, т. 10, буква "б", т. 12, букви "б" и "в", т. 18, т. 19, буква "а", относно чл. 50, ал. 4, чл. 53, ал. 6 и 7, чл. 73 и чл. 73а, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилагат за данъчните декларации и съответно за справките, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2019 г.


В ЗИДЗКПО т.18  е това :

18. В чл. 73:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „изплатените през годината доходи“ се добавя „и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски“;
б) в ал. 4 в изречение първо думите „15 март“ се заменят с „28 февруари“, а в изречение второ думите „прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност“ се заменят със „заличаване/прекратяване“;
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) Справката по ал. 1 се предоставя само по електронен път във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.“;
г) алинея 6 се изменя така:
„(6) Работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. В справката се включва и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение.“;
д) създават се ал. 7 и 8:
„(7) Справката по ал. 6 се предоставя в срока и по реда на ал. 2, 4 и 5.
(8) При откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице по реда на предходните алинеи, след срока по ал. 4 задължените лица имат право да правят промени в тези данни в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията.“

Доколкото виждам в §37  е цитирана цялата т.18, а не само някоя от буквите, което предполага, че за доходите от 2018 ще важи срока 15.март

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
« Отговор #11 -: 14 Януари 2019, 15:47 »
седи мирна, от догодина е
няма да пишем служебни бележки, ще пращаме инфото за всички лица в НАП и те ще зареждат данните автоматично в декларациите на лицата

тая година си е по старому - служебни бележки и старото инфо по 73 ЗДДФЛ
и срок до 15-ти март
така че софта, който си свалила, е актуален

Флора

 • потребител
Re: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
« Отговор #12 -: 17 Януари 2019, 08:21 »
Мерси, мерси, момичета!
Ще си гоня аз 28-ми февруари, за всеки случай, да избутвам ... :-)

Флора

 • потребител
Re: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
« Отговор #13 -: 14 Март 2019, 20:47 »
Здрасти,
имам един чуждестранен преводач. Превеждал на място в чужбина по време на среща.
Мисля, че не трябва да го обявявам в справката по чл. 73?

"По глава шеста от ЗДДФЛ, подлежащи на облагане с окончателен данък, т.е. доходите, посочени в чл. 37 и 38 ЗДДФЛ (т. 2 от чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ). Това означава, че на деклариране подлежат доходите на:
1. чуждестранни физически лица, посочени в чл. 37 и чл. 38 ЗДДФЛ, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 ДОПК"
А доходът не подлежи на облагане с окончателен.
Няма и по кой код да го забия.
Освен в част Част І - Доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, ама те са си за нашите хора ...

И вие ли смятате така?