Автор Тема: РЕШЕНИЕ № 2 от 4 февруари 2014 г. по конституционно дело № 3 от 2013 г.  (Прочетена 1416 пъти)

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Решение № 2 от 4 февруари 2014 г. по конституционно дело № 3 от 2013 г.

Цитат
Конституционният съд, мотивиран от изложените аргументи, на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и чл. 22, ал. 1 от Закона за Конституционен съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционни § 44, т. 3, буква „а“ и т. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 94 от 2012 г.), с които е изменена разпоредбата на чл. 169, ал. 4 и отменена разпоредбата на чл. 179, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; последно изм. и доп., бр. 1 от 2014 г.).

HashFlare