Автор Тема: НАП - ЗДДФЛ и договори за обратно изкупуване на ценни книжа (репо сделки)  (Прочетена 931 пъти)

Abby

  • потребител
  • Don't drink and fly ;)
ЦУ на НАП
Изх. №  24-04-117
Дата:  18.04.2012 год.

Цитат
Видно от характеристиките на този вид договор, макар и същият да съдържа покупко-продажба и съответно разпореждане от страна на собственика на вещта, собствеността не преминава в своята цялост. С уговорката за обратно изкупуване и съответно задължение за купувача да прехвърли собствеността на ценните книги отново на продавача в точно определен срок и на фиксирана с договора цена, всъщност се ограничава правото на разпореждане на собственика на вещите или може да се каже, че то не преминава у купувача в неговия пълен обем.

....

Предвид изложените аргументи и конкретната фактическа ситуация, при сключването на договора за обратно изкупуване на ценни книжа за продавача (физическо лице), прехвърлянето на собствеността не следва да се разглежда като вид доход по смисъла на чл. 10 от ЗДДФЛ и съответно не поражда данъчни задължения.

HashFlare