Автор Тема: ЗЗО - Архиви - 2011 - 2015  (Прочетена 45832 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
ЗЗО - Архиви - 2011 - 2015
« -: 22 Декември 2010, 18:39 »
ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 2011

HashFlare

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗЗО - Архиви - 2011 - 2015
« Отговор #1 -: 01 Февруари 2011, 22:48 »
на 28.01.2011 има  нова малка поправка в закона, касаеща чуждите граждани или лицата без гражданство - линка е актуален

качвам и актуалния файл

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗЗО - Архиви - 2011 - 2015
« Отговор #2 -: 17 Декември 2011, 13:46 »
ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 2012

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗЗО - Архиви - 2011 - 2015
« Отговор #3 -: 04 Декември 2012, 10:43 »
ЗЗО 2013 - ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗЗО - Архиви - 2011 - 2015
« Отговор #4 -: 19 Декември 2012, 18:03 »
промени в ДВ бр.101 в ЗБНЗОК

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗЗО - Архиви - 2011 - 2015
« Отговор #5 -: 27 Декември 2012, 11:22 »
промяна - ДВ бр.102 в ЗДБ 2013 

§ 68. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60 и 94 от 2012 г.) в чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. Създава се ал. 4а:
„(4а) За лицата по ал. 3 осигурителната вноска се внася в размера, определен със закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година, върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.“

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗЗО - Архиви - 2011 - 2015
« Отговор #6 -: 08 Март 2013, 13:12 »
 промяна в ДВ 23, от дата 8.3.2013 г чрез ЗИДЗДДС

Цитат
§ 10. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15 и 20 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 40, ал. 1, т. 5, изречение трето след думите „за своя сметка“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване“.
2. В чл. 40а, ал. 1 думата „предварително“ се заличава.
3. Създава се чл. 40в:
„Чл. 40в. Българските граждани, които са граждани и на друга държава и живеят в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да декларират, че не дължат здравноосигурителни вноски, като подадат в Националната агенция за приходите декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите.“

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗЗО - Архиви - 2011 - 2015
« Отговор #7 -: 05 Март 2014, 16:23 »
ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ