Автор Тема: НАП - безвъзмездно прехвърляне на права по лизинг  (Прочетена 1249 пъти)

Abby

  • потребител
  • Don't drink and fly ;)
ЦУ на НАП
Изх.  № 26-Д-33   
Дата:  09.11.2012 г.

Цитат
Платените от дружеството Ви лизингови вноски по договора за лизинг с уговорена опция за прехвърляне на правото на собственост върху автомобила са насрещни престации от дружеството Ви за извършените от лизингодателя доставка на услуга за предоставяне на ползване на актив (наем за ползването на автомобила) и на услуга по предоставяне на правото да се закупи същия при определени в договора условия.

Тъй като в запитването е посочено, че автомобилът е използван за целите на извършваните от дружеството Ви облагаеми доставки, а във връзка с прехвърлянето на правата от дружеството Ви по договора за лизинг на поемателя следва да се начисли данък върху добавената стойност върху преките разходи по придобиване и прехвърляне на това право, то корекция на ползвания данъчен кредит за начисления данък за получените доставки на услуги по реда н чл. 79 от ЗДДС не следва да бъде извършена.