Автор Тема: ЛИЧЕН ТРУД – „ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ”  (Прочетена 9552 пъти)

OpaSna TikVa

  • потребител
  • Мои са!
John

С нова разпоредба – буква „и” в т. 26 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, възнагражденията на съдружниците и член-кооператорите, както и на акционерите, притежаващи повече от 5 % от капитала на акционерното дружество, получени за полагане на личен труд в дружествата или кооперациите, в които те са съдружници, акционери и член-кооператори, се определят като доходи по трудово правоотношение. С разпоредбата се променя само данъчното третиране на дохода, а не характера на правоотношението (от облигационно на трудово), по което се получава дохода. Практически, тази разпоредба се отнася единствено за възнаграждения за работа без трудово правоотношение (т.н. „граждански договори”). С приравняването на тези доходи към трудови по смисъла на ЗДДФЛ единствено отпада възможността за ползване на необходимо присъщи разходи за дейността в размер на 25 % при определяне на данъчната основа, съгласно чл. 29, т. 3 от ЗДДФЛ. Облагането им ще се извършва по реда на чл. 42 ЗДДФЛ, който също е допълнен във връзка с тази промяна. Облагане по реда на чл. 43 от ЗДДФЛ може да има само в случаите, когато възнаграждение за работа без трудово правоотношение е получено от субект, в който лицето няма собственост.
За всички лица, посочени в § 1, т. 26, буква „и” от ЗДДФЛ, няма да се вписват доходи за работа без трудово правоотношение в годишната справка по чл. 73 от ЗДДФЛ. Но, от друга страна, за тях няма да се извършва определяне на данъка на годишна основа от страна на възложителя, независимо че плащанията и удържаният данък ще се оформят чрез изплащателна ведомост. Възложителят ще е задължен да им издава служебна бележка за доход от трудово правоотношение, в която ще бъде вписвано само възнаграждението и удържания върху него данък (а за член-кооператорите и личните осигурителни вноски) през годината, без да се извършва каквото и да е преизчисляване. А лицата да подават годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (виж чл. 50, ал. 3).
В декларация обр. № 6 по Наредба № Н-8 данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ на тези лица ще се включва към данъка от трудови правоотношения (виж писмо № 24-00-2/13.01.2010 на Изпълнителния директор на НАП).

Посоченото по-горе се отнася до данъчното третиране на тези възнаграждения, еднакво за целия кръг лица и условията, изброени в новата буква „и”. Но, съгласно измененията в Наредба № Н-8 и по специално в указанията за попълване на данните в декларация обр. № 1, трябва да разграничим различните случаи, свързани с прилагането на § 1, т. 26, буква „и” от ЗДДФЛ при подаването на данните. Това е свързано с добавяне на кодовете за вид осигурен 09 (членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията), 12 (самоосигуряващи се), 14 (за работещи без трудово правоотношение), 90 (за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква „и”, за които не се подават данни за осигуряване) и 92 (за морските лица) в списъка на кодовете за вид осигурен, за които се попълва т. 31 „Начислен месечен облагаем доход” (както и последващите т.т. 31а, 32 и 33).
За собствениците и съдружниците в търговски дружества, за физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и за акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на АД, е въведен и нов код за вид осигурен в декларация обр. № 1 – 90, с който дружеството, платец на дохода, ще подава само информация за облагаемия доход и данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква „и” (в случаите, за които няма основание да се посочват данни за осигуряването им – осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване и т.н.). По-долу ще бъде обяснено в кои случаи ще се подават данни с код за вид осигурен 90.

Да разгледаме, във връзка с осигурителното правоотношение, поотделно различните случаи.

За член-кооператорите, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията, данните в декларация обр. № 1 се подават по стария ред с вид осигурен 09, но вече се попълват и т.т. 31, 31а, 32 и 33. Трябва да се има предвид, че ще се промени начинът на формиране на нетното възнаграждение в декларацията – т. 34, защото удържаният данък е върху пълното изплатено възнаграждение, а не след намаляването му с 25 % разходи за дейността (напомняме, че и до сега в осигурителната основа на тези лица не се приспадаха разходи за дейността от получаваното възнаграждение). В Сметката за изплатени суми за 2010 г. (обнародвана в ДВ, бр. 2 от 2010 г.) няма посочени проценти за осигурителните вноски за сметка на член-кооператорите. Защото за получавани от тях доходи за работа без трудово правоотношение в кооперацията, няма да се издава такава сметка, а служебната бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ, в която ще бъдат отразени и удържаните лични осигурителни вноски.

За самоосигуряващите се собственици и съдружници в търговски дружества и за физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, които получават доходи за работа без трудово правоотношение от дружеството, чрез което се провежда осигуряването им, данните в декларация обр. № 1 се подават по стария ред с вид осигурен 12, но вече се попълват и т.т. 31, 31а, 32 и 33.
Следва да се имат предвид следните особености при попълване на данните:
- размерът на избрания осигурителен доход, върху който се провежда осигуряването (посочен в т. 21 на декларацията), и размерът на месечния облагаем доход нямат никаква връзка помежду си и могат да се различават. Единият определя само осигурителното задължение, а другият – само данъчното;
- за лицата, избрали да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство, при които се попълва и т. 34 „Нетно възнаграждение”, в нея ще продължава да се вписва размерът на избрания осигурителен доход от т. 21, без значение дали има или няма данни в полетата за определяне на данъчното задължение (удържаният данък не влияе на записа в това поле).
Когато самоосигуряващото се лице е избрало да подаде еднократно декларацията за цялата година (с код за вид осигурен 22 или 23) и получи през определени месеци доход за работа без трудово правоотношение от дружеството, чрез което е подадена декларацията, трябва за съответния месец да се подаде декларация с код корекция, като се посочи вид осигурен 12 и се попълнят както данните за социалното и здравно осигуряване, така и данните за дохода и данъка върху него (виж писмо № 24-00-2/13.01.2010 на НАП). Това до голяма степен обезсмисля еднократното подаване на декларация обр. № 1.
Декларация обр. № 1 с код за вид осигурен 90 ще се подава само за собственици и съдружници в търговски дружества и за физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, които получават доходи за работа без трудово правоотношение от друго търговско или неперсонифицирано дружество, в което имат участие, но не провеждат осигуряването си чрез него.
Осигурителни вноски от така получените възнаграждения от самоосигуряващите се лица не се удържат и не се внасят от възложителя, по силата на чл. 11, ал. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица.
При изплащане на възнаграждения на такива самоосигуряващи се лица не следва да се изисква документ за придобития доход, притежаващ реквизитите на документ по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството, каквото условие имаше за изплатен през 2009 г. доход.

За акционерите, притежаващи повече от 5 % от капитала на АД, при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение от това дружество, декларация обр. № 1 ще се подава или с код за вид осигурен 14, или с код за вид осигурен 90, в зависимост от това, дали върху възнаграждението са дължими или не осигурителни вноски. Код 14 ще се използва само когато са налице условията за задължително осигуряване по реда на чл. 4, ал. 3, т. 5 или 6 от КСО и, респективно, чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО. Обръщаме внимание, че няма да има намаляване на възнаграждението с разходи за дейността (каквото е условието на чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО и на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО), т.е., ако този акционер не е осигурен на друго основание, при възнаграждение равно или над минималната работна заплата за страната, той подлежи на осигуряване с код за вид осигурен 14.
Когато условията за задължително осигуряване не са налице, за акционерите декларация обр. № 1 ще се подава с код 90, т.е. без данни за осигуряване, а само за данък.

Да разгледаме и в какви срокове трябва да се подават декларации обр. № 1 и обр. № 6 в горните случаи.
За член-кооператорите с код 09 няма никаква промяна в сроковете. Обр. № 1 се подава до 10 дни след изтичане на срока за внасяне на осигурителните вноски (а и на данъка), който е до 10-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението. Обр. № 6 – не по-късно от последния работен ден на месеца на изплащане на възнаграждението. (Битува мнение, че обр. № 6 се подава в месеца, в който са внесени вноските, което е абсолютно погрешно. Задължението за осигурителните вноски и данъка възниква на датата на изплащане на възнаграждението.)
За самоосигуряващите се лица с код 12 също не е променен срокът за подаване на декларация обр. № 1 – до 10 дни след внасяне на осигурителните вноски за съответния месец. Фактът, че в нея трябва да бъде отразен и данъкът по чл. 42 от ЗДДФЛ, не променя този срок, след като в дещларацията ще се посочват данни за осигурителните отношения. А обр. № 6 с размера на удържания данък ще се подаде от възложителя до края на месеца на изплащане на възнаграждението.
За самоосигуряващи се, за които ще се подаде обр. № 1 с вид осигурен 90, би следвало да се приложи срокът за подаване за декларацията за лица по трудово правоотношение – не по-късно от следващия ден след деня на изплащане на възнаграждението, т.к. с нея ще се декларира само данъчното задължение.
По същия начин следва да се подхожда и за декларациите, подавани за акционерите. Ако те се подават с код за вид осигурен 14, срокът е по общия ред – до 10 дни след изтичане на срока за внасяне на вноските. А при код 90 – не по-късно от следващия ден след деня на изплащане на възнаграждението.

Ако посочените в § 1, т. 26, буква „и” лица са по трудов договор или по договор за управление или контрол в дружеството си (кооперацията), новата разпоредба не променя нищо и за тях се прилага досегашният механизъм на осигуряване и данъчно облагане. Следва да се има предвид, че изплащането на друго възнаграждение (за работа без трудово правоотношение), извън възнаграждението по посочените договори от същото дружество (кооперация), са ново основание за осигуряване: за собствениците, съдружниците и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества – по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 КСО, а за член кооператорите – по реда на чл. 4, ал. 1, т. 5 КСО, ако вече не са осигурени по този ред. За подаване на данни за това осигуряване съответно ще се прилагат посочените по-горе начини.