Автор Тема: Застраховка Гражданска отговорност за фирмени щети  (Прочетена 1693 пъти)

megi_alex

  • потребител
Колеги, имам фактура за сключена застраховка "Гражданска отговорност за фирмени щети", издадена на БГ фирма, регистрирана по ДДС от френски застраховател. Каква е трактовката по ДДС на тази доставка?


Барми

  • потребител
  • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Да видим първо трактовката по Кодекса за застраховането.

Цитат
Чл. 8. (1) Застраховател е:
1. акционерно дружество, кооперация, както и застраховател от трета държава чрез клон, регистриран по Търговския закон, получили лиценз при условията и по реда на този кодекс;
2. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) застраховател от друга държава членка при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги
.

И какво се разбира под право на установяване?

megi_alex

  • потребител
Това намерих като дефиниция на "право на установяване

Цитат
A. Либерализация в Договора
1. Две„основни свободи“

Правото на установяване включва правото на предприемане и развиване на дейности от самонаети лица и създаване на предприятия за постоянна дейност със стабилен и непрекъснат характер при условията, предвидени от законите на държавата-членка за собствените й граждани.

Забраняват се ограниченията върху свободата на предоставянето на услуги в рамките на Общността спрямо гражданите на държавите-членки, които са се установили в държава от Общността, различна от тази, в която се намира лицето, на което се предоставя услугата. За „услуги“ се считат всички онези услуги, които нормално се предоставят срещу възнаграждение, доколкото не се подчиняват на разпоредбите, свързани със свободата на движение за стоки, капитал и лица. Доколкото не са отменени ограниченията върху свободата на предоставяне на услуги, всяка държава-членка прилага такива ограничения, без да прави разлика въз основа на националност или местожителство, за всички предоставящи „услуги“ лица. Предоставящото „услуга“ лице може с тази цел временно да развива дейност в държавата, където се предоставя услугата, при същите условия, каквито се предвиждат от тази държава за собствените й граждани.

megi_alex

  • потребител
Така на първо четене това е освободена доставка, както доставката от български застраховател???

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
чл.81 от ППЗДДС

(6) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Протокол по чл. 117 от закона се издава и в случаите на доставка с място на изпълнение на територията на страната, облагаема с нулева ставка на данъка, както и за доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която данък не следва да се начислява.

дори да е освободена, щом мястото е в страната, тази алинея изисква издаване на протокол
а каква е логиката нямам представа