Автор Тема: Регламенти и Директиви на ЕС относно ДДС  (Прочетена 13982 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Регламенти и Директиви на ЕС относно ДДС
« Отговор #3 -: 09 Декември 2010, 14:49 »

ДИРЕКТИВА 2008/9/ЕО НА СЪВЕТА
от 12 февруари 2008 година
за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност,
предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-
членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка


Директива 2010/66/ЕС на Съвета от 14 октомври 2010 година за изменение на Директива 2008/9/ЕО за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка

Официален вестник n° L 275 , 20/10/2010 стр. 0001 - 0002
Регламент (ЕО) № 1174/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за определяне на правила за прилагането на членове 34а и 37 от Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета по отношение на възстановяването на данъка върху добавената стойност по силата на Директива 2008/9/ЕО на Съвета

Официален вестник n° L 314 , 01/12/2009 стр. 0050 - 0059Разяснение на процедурата по възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата- членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Общността.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Регламенти и Директиви на ЕС относно ДДС
« Отговор #4 -: 09 Декември 2010, 23:30 »

Директива 2010/45/ЕС на Съвета

от 13 юли 2010 година

за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриранеДИРЕКТИВА 2010/23/ЕС НА СЪВЕТА
от 16 март 2010 година
за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за самоначисляване във връзка с доставки на някои услуги, при които съществува риск от измами

ДИРЕКТИВА 2009/162/ЕС НА СЪВЕТА
от 22 декември 2009 година
за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

ДИРЕКТИВА 2009/132/ЕО НА СЪВЕТА
от 19 октомври 2009 година
за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки

ДИРЕКТИВА 2009/69/ЕО НА СЪВЕТА
от 25 юни 2009 година
за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягване на данъци при внос

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Регламенти и Директиви на ЕС относно ДДС
« Отговор #5 -: 23 Март 2011, 20:36 »

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 282/2011 НА СЪВЕТА
от 15 март 2011 година
за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
(преработена версия)Целта на този регламент е да се постигне еднакво прилагане на действащата система на ДДС чрез установяване на правила за прилагане на Директива 2006/112ЕО, и по-специално по отношение данъчно-задължените лица, доставката на услуги и стоки и мястото на облагаемите доставка. Регламент 282/2011 отразява промените, приети с Директива 2008/8/ЕО на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение мястото на изпълнение на доставка на услуги. В тази връзка същият изяснява някои понятия като “място на установяване на стопанска дейност”, “постоянен обект”, “постоянен адрес” и “обичайно местоживеене”, въвежда правила относно определянето на мястото на извършване на доставки на услуги във връзка със статута, качеството и местоположение на получателя и други подобни правила.

             

Регламентът е задължителен и следва да се прилага пряко във всички държави-членки на ЕС. Регламент 282/2011 влиза в сила от 01 юли 2011 г.КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ НА  РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 282/2011 НА СЪВЕТА

КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ НА

ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА

от 28 ноември 2006 година

относно общата система на данъка върху добавената стойностЕли

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Регламенти и Директиви на ЕС относно ДДС
« Отговор #11 -: 08 Януари 2019, 08:58 »
От 1 януари 2019 г. се въвежда незадължителен праг от EUR 10 000 за доставките на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получател е данъчно незадължено лице, което е установено, има постоянен адрес или обичайно пребиваване в държава членка, в която лицето – доставчик не е установено, под който тези доставки са облагаеми в държавата-членка на доставчика. Когато доставчикът избере да не прилага прага от EUR 10 000, то тогава мястото на изпълнение на тези доставки е държавата членка, в която получателят по съответната доставка - данъчно незадължено лице е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване. 

Въвежда се незадължителен праг от EUR 100 000 за доставките на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, при прилагане на презумпцията за местонахождение на получателя по доставка - се предоставя възможност на доставчика да определи местоположението на получателя въз основа само на едно доказателство. Прагът се определя за текущата и предходната календарна година.

Фактуриране: прилагат се действащите правила на държавата членка по идентификация.

Доставчик на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, който не е установен на територията на ЕС, но има регистрация по ДДС в ЕС може – считано от 2019 – да използва специалния режим извън Съюза.

Списък на услугите, извършвани по електронен път

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/2455 НА СЪВЕТА
от 5 декември 2017 година
за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стокиРЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2459 НА СЪВЕТА
от 5 декември 2017 година
за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност