Автор Тема: Болничен за гледдане на болен член на семейството  (Прочетена 1752 пъти)

Барми

  • потребител
  • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
От фактическа страна е безспорно, че при извършена ревизия по разходите на ДОО на осигурителя „Флавия” АД, гр. Пловдив, е издаден акт за начет, за събиране на сумите по който е издадено разпореждане № 827 от 01.04.2011 г. Административният орган е приел, че сумите са изтеглени от ДОО и изплатени на съответните лица в нарушение на чл. 39, ал. 1 НМЕР, тъй като към болничните листи не са приложени декларации по причина 26 и 27, изискуеми по посочените текстове на приложимата към съответния момент наредба.

Цитат
От съдържанието на цитираната разпоредба е видно, че декларацията следва да бъде изискана от лекуващия лекар или ЛКК при издаването на болничния лист, съответно да бъде приложена към болничния лист, като представянето на такава декларация е условие за издаване на болничния лист. Задължението за изискването на декларацията не е вменено на работодателя в качеството му на осигурител. Действително, работодателят – осигурител има правото да оспори болничния лист, но не и задължението да го стори. От друга страна, право на обжалване има и ТП на НОИ, съгласно чл. 112, ал. 1 ЗЗ, като това право в случая също не е упражнено. Предвид това болничните листове са влезли в сила и са станали задължителни както за работодателя – осигурител, така и за органите на НОИ. Дори и да се приеме, че при издаването на болничните листове са допуснати нарушения на цитираните разпоредби, изразяващи се в това че не са изискани и съответно - представени декларации по чл. 39, ал. 1 НМЕР /отм./, то с влизането в сила на болничните листове, същите са станали неотменими като стабилни административни актове и задължителни за изпълнение. След като плащанията за парични обезщетения за гледане на болен член от семейството, са осъществени въз основа на влезли в сила болнични листове, то работодателят в качеството му на осигурител не е извършил недължимо плащане и поради това не дължи възстановяване на тези суми по реда на чл. 110, ал. 3, вр. ал. 1, т. 1 КСО.