Автор Тема: Доход за детски самоосигуряващ - може ли да не се посочи осигурителен доход?  (Прочетена 6049 пъти)

Emil

  • Гост
При попълване на молба за получаване на детски, може ли на самоосигуряващ да не се попълни дохода върху който се осигурява. С него се надминават 350 лева на човек.
2- ри въпрос. Ако сега доходите за предходните 12 месеца надвишават 350лв. на човек, кога може да се подаде пак молба - когато спаднат доходите или след 12 месеца?

HashFlare

Барми

  • потребител
  • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Ами пробвай, в крайна сметка според закона е важен облагаемият доход.
Хубаво би било СОЛът все пак да документира някакъв доход - примерно по 50-100 лв на месец. Така ще може да подава ГДД и да доказва аргуменртирано защо не посочва 420 лв в декларацията пред СП

kliment

  • потребител
И аз имам подобен случай. СОЛ е получавал доход от наем през 2011 и го е декларирал /платен е ДОД/. Същевременно се е самоосигурявал върху 420 лв. /а наемът е 200 лв. месечно/ и не са правени изравнителни вноски. Дали за този период може да се посочи само наемът, като доход, а през 2012г. лицето има сключен ТД с друго дружество /но продължава да е СОЛ/ -  да се напише доходът от ТД без сумата въху, която се самоосигурява.
 

zaveqna

  • потребител
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
Цитат
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) В молба-декларацията за получаване на семейни помощи по чл. 7 , 8 и 10а от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) лицата декларират брутните доходи на семейството, получени за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) В молба-декларацията за получаване на еднократна помощ при бременност лицата декларират брутните доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин за раждане.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Брутните доходи се изчисляват по реда за определяне на облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица


Никъде не виждам да е споменат осигурителен доход.

ЗДДФЛ:
Цитат
Доходи от трудови правоотношения

Облагаем доход
Чл. 24. (1) Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2.

Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец
Облагаем доход
Чл. 26. (1) Облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.


Да не копирам всичките членове и алинеи, но и тук не виждам осигурителен доход.

Работник/служител е с МОД 600лв, а брутната му заплата е 300лв, какво трябва да се пише в удостоверението?
СОЛ, на който облагаемият доход е 0, но осигурителния е 420?
Не мога да разбера защо е възприета тази практика да се иска удостоверение за осигурителния доход.


Emil, Ако сега доходите за предходните 12 месеца надвишават 350лв. на човек, кога може да се подаде пак молба - когато спаднат доходите