Автор Тема: ФЛ-ЗП, ЕТ с друга дейност, касов апарат за продукцията на ЗП  (Прочетена 8787 пъти)

858

  • потребител
Здравейте,

Лице има регистрация като ЗП с ЕГН-то си и осъществява дейност като ЗП. Лицето има и ЕТ, който е извършвал друг тип дейност, в момента не осъществява дейност, но не е заличен.

За продажбите в брой ФЛ-ЗП може ли да се позове на чл. 4 т.2 от Наредбата за отчитане на продажбите? Или се счита, че е търговец и трябва да издава касови бележки от касов апарат с фискална памет?

Намерих няколко отговора на НАП на въпроси на ЗП, но във всички става въпрос за или за ЕТ-ЗП или за ФЛ-ЗП, което не е ЕТ.


didah

  • потребител
Ако никой - нито ФЛ нито ЕТ не е по ДДС и не, че не са едно, то можеш да спазваш Н-18 като ЗП ФЛ.

858

  • потребител
Намерих едно писмо на НАП - излиза в системата въпроси и отговори на търсене по Наредба Н-18 чл.4 т.2, но не знам как да копирам тук линк.
Вх.№ 940024 от 19.01.2012 РО Пловдив - от отговорите на трети и пети въпрос разбирам, че независимо от това, че ЗП-ФЛ има ЕТ, доходите от дейността му като ЗП-ФЛ се облагат с 60% нормативно-признати разходи и не издава касови бележки за продажбите по чл.4 т.2 от Наредба Н-18.

И в първия въпрос и в този отговор под ФЛ-ЗП разбирам регистриран ЗП с ЕГН на лицето, а под ЕТ-ЗП, разбирам регистриран земеделски производител с булстат на ЕТ. Ясно е, че и ЕТ е физическо лице.

                         ОТНОСНО: Данъчно облагане и социално осигуряване на доходи на
                                                регистриран земеделски производител

   

   В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ ... / 19.01.2012 год. при Дирекция «ОУИ» ..................., Ви уведомяваме за следното:
   Според изложеното съдържание в писмото, Вие сте земеделски производител и продавате на борсата в ....................... Възнамерявате да създадете фирма едноличен търговец.
   В тази връзка се интересувате от следните въпроси:
   1. Фирмата ще произвежда и продава зеленчуци – какъв данък ще дължите - патентен или корпоративен?
    2. Какви осигурителни вноски ще дължите ?
   3. След създаване на фирмата едноличен търговец ще закриете ли дейност като физическо лице земеделски производител?
   4. Ще ползвате ли 60 на сто разходи за дейността като едноличен търговец?
   5. ЕКАФП на фирмата ли ще бъде регистриран?
   В отговор на първия въпрос:
   С оглед разпоредбата на ал. 1 от чл. 61з от ЗМДТ физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в Приложение № 4 /патентни дейности/, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
   1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
            2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
   От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че като ЕТ ще сте производител на зеленчуци, които ще продавате на борсата.
   Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за стоковите борси и тържища, стоковата борса е организиран пазар на определено място, на което са създадени условия за сключването на борсови сделки със стоки между търговци чрез посредничеството на брокери в определени часове и по предварително и публично оповестен ред. Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията. Според чл. 3, ал. 1 на същия закон, стоковото тържище е място за търговия на едро с налични храни и цветя.
            Извършваните от Вас дейности - производство на зеленчуци и търговия на едро на зеленчуци не са сред изброените в Приложение № 4 патентни дейности и следва да се облагат по общия ред.
            В отговор на втория въпрос:
 На основание чл. 4, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
            1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска  дейност;
            2. лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;
            4.  регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители.
  Съгласно чл. 4, ал. 4 от КСО лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1-4 от КСО по свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство. Осигурителните вноски са изцяло за тяхна сметка и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл. 6, ал. 7 от КСО).
  Тези лица определят и окончателен размер на месечния осигурителен доход по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО - за периода през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), който не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност (чл. 6, ал. 9 от КСО).
 Съгласно § 1, ал. 1, т. 5 от ДР на КСО "Регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители" са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред.
 Условията и редът за регистриране на земеделските производители са регламентирани в Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция (чл. 3, ал. 1 от Наредба № 3).
 В глава осма от Търговския закон /ТЗ/ едноличният търговец се определя като физическо, а не като юридическо лице. С регистрирането си като едноличен търговец физическото лице не придобива правосубектност, различна от тази, която притежава като физическо лице. Следователно едноличен търговец, който е регистриран като земеделски производител по установения ред и произвежда растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, се обхваща от определението за „регистриран земеделски производител” по смисъла на § 1, ал. 1, т. 5 от ДР на КСО и може да избере да внася авансовите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 7 от КСО върху минималния осигурителен доход, определен за земеделските производители.
 Съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето. Промяната на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването, се декларира по реда на чл. 1, ал. 2 от наредбата.
Предвид цитираните разпоредби, ако упражнявате трудова дейност като самоосигуряващо се лице на две различни основания - като земеделски производител и като едноличен търговец, Вие следва да внасяте авансовите осигурителни вноски на едно от основанията по Ваш избор.         
Съгласно чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
От тази разпоредба е видно, че декларация се подава при настъпване на посочените обстоятелства за всяка трудова дейност по чл. 4, ал. 3 от КСО, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице. Поради това, ако прехвърлите дейността си като земеделски производител (дейност по чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО) в търговското си предприятие като едноличен търговец (дейност по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО), Вие следва да подадете декларация за прекъсване/прекратяване дейността на земеделския производител и съответно декларация за започване дейността на едноличния търговец в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. В случай че, освен земеделската дейност, извършвате и стопанска дейност като едноличен търговец, за доходите от другата дейност следва да определите окончателен размер на месечния си осигурителен доход по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО.
Здравното осигуряване на лицата, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци и като регистрирани земеделски производители се осъществява по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
В отговор на третия въпрос:
Едноличният търговец като субект на търговското право е физическо лице, което се регистрира под определено наименование, за да има право да извършва търговска дейност.
Съгласно чл. 56 от Търговския закон /ТЗ/ като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. С регистрацията на физическото лице като едноличен търговец не възниква нова правна личност, различна от самото физическо лице. Законодателят е отредил систематичното място на правната норма на чл. 56 ТЗ в част втора, дял първи, глава осма, озаглавена "Търговец - физическо лице", което означава, че не е придаден статут на юридическо лице на едноличния търговец, а той си остава физическо лице с разширена правоспособност, тъй като осъществява търговска дейност.
   В писмото си пишете, че през 2011г. сте упражнявала дейност като физическо лице, регистрирано като земеделски производител. При образуване на фирма едноличен търговец в конкретния случай са възможни две хипотези:
           При първата хипотеза е възможно след създаване на  фирмата Едноличен търговец, същата да се регистрира като земеделски производител. В този случай предприятието на едноличния търговец ще поеме производството и реализацията на собствената селскостопанска продукция.
   При тази хипотеза субект на данъчно облагане е фирмата Едноличен търговец, регистриран земеделски производител.
   Съгласно чл.26, ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход е формираната по реда на Закона за корпоративното и подоходно облагане данъчна печалба.
   При втората хипотеза е възможно физическото лице да остане регистриран земеделски производител, който ще произвежда селскостопанска продукция, а фирмата едноличен търговец да извършва търговията като продава произведената от физическото лице собствена продукция. В този случай предаването на собствената продукция от физическото лице на предприятието Едноличен търговец следва да се документира по надлежния ред.
   При тази хипотеза субект на данъчно облагане ще бъдат две лица: физическото лице - регистриран земеделски производител и Едноличния търговец.
   За определяне на облагаемият доход на едноличния търговец са приложими нормите на чл.26, ал.1 и ал.2 ЗДДФЛ /цитирани по-горе/.
   Съгласно чл.29, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от стопанска дейност на физическото лице, регистриран земеделски производител или тютюнопроизводител се определя, като придобитият доход се намали с 60 на сто разходи за дейността за производството на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност.
   По смисъла на §1, т.21 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ „непреработен продукт от селско стопанство е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
   В отговор на четвъртия въпрос:
   Освен казаното в предходния отговор за едноличния търговец следва да се има предвид, че на основание чл.10, ал.1 от Закона за корпоративното и подоходно облагане счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.
   Съгласно чл.29,ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с нормативно признати разходи за дейността, изброени изчерпателно в същата разпоредба.
   С оглед на изложеното едноличните търговци не ползват нормативно определени разходи за дейността. С такива се ползват само физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон.
   В отговор на петия въпрос:
Съгласно чл.118, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко
регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита
извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална
касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.                 
    Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби на търговските обекти чрез фискални устройства.
В чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г. е записано, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство / ФУ / , освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или чрез пощенски паричен превод.
    Изключенията от задължението за регистриране на продажбите чрез ФУ са изброени в чл. 4 и чл. 5 от Наредба № Н-18/2006г.
Съгласно чл. 4, т. 2 от Наредба № Н-18/2006г. не съществува задължение за регистриране чрез ФУ на продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция, извършвани от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни.
Аналогична е  разпоредбата на чл. 59, ал. 2 от Закона за стоковите борси и тържища / обн. ДВ.бр. 93/1996г., посл.изм.бр. 97/2010г./, съгласно която „ За сключените на тържището сделки се издава фактура. В случаите на плащане в брой се издава и касова бележка от регистриран електронен касов апарат с фискална памет ”.
Обръщаме внимание, че при реализиране на  продажби в качеството на земеделски производител във или от търговски обекти  на територията  на лицензирани стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни, освобождаването по чл. 4, т. 2 от Наредба № Н-18/2006г. е неприложимо и за Вас съществува задължение за регистриране и  отчитане продажбите чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или чрез пощенски паричен превод.
От изложеното в писмото Ви става ясно, че освен като земеделски производител ще сте и регистриран като ЕТ по смисъла на Търговския закон.
При осъществяване на продажби  като регистриран търговец / ЕТ / за Вас възниква задължение да регистрирате и отчитате извършваните продажби на стоки и услуги чрез ФУ по реда на Наредба № Н-18/2006г. / по аргумент на чл. 3 от същата/.

Abby

  • потребител
  • Don't drink and fly ;)
При втората хипотеза е възможно физическото лице да остане регистриран земеделски производител, който ще произвежда селскостопанска продукция, а фирмата едноличен търговец да извършва търговията като продава произведената от физическото лице собствена продукция. В този случай предаването на собствената продукция от физическото лице на предприятието Едноличен търговец следва да се документира по надлежния ред.
При тази хипотеза субект на данъчно облагане ще бъдат две лица: физическото лице - регистриран земеделски производител и Едноличния търговец.

Абе за подоходното облагане хубаво са го написали, ама едва ли се отнася и за ДДС ;) Няма как да си издава фактури сам на себе си и да си ползва данъчен кредит като/ако се регне :))

Та предполагам че тук се има предвид чл. 27 ЗДДФЛ

офтопик: 858, линк се копира най-обикновено с копи/пейст; освен това има възможност за прикачване на файлове, под прозореца за отговор има опция "Прикачени файлове и допълнителни опции"

858

  • потребител
Благодаря за помощта с файловете.

За ддс-то още не мисля, защото няма такъв оборот : ))


Обаче за касовия апарат въпросът е на дневен ред. Съвсем се обърках, за едни закони фл и ет-то са различни субекти, за други закони са едно и също лице.

Abby

  • потребител
  • Don't drink and fly ;)
според мен можеш да се позовеш на чл. 4 т. 2 от наредбата
в този смисъл разбирам и писмото на НАП което си копнал