Автор Тема: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2018г. - архиви  (Прочетена 202293 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2018г. - архиви
« Отговор #20 -: 27 Април 2016, 11:33 »
Чрез ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ДВ, БР. 117 ОТ 1997 Г.)
В сила от 01.01.2017 г.
Обн. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г.§ 4. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 22, 61, 79 и 95 от 2015 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 29:
"29. доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва дейността, е платен данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси."
2. В чл. 14 се създава ал. 5:
"(5) Едноличните търговци, които се смятат за данъчно задължени лица по смисъла на чл. 61у от Закона за местните данъци и такси, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на същия закон. За доходите от други дейности, с изключение на случаите по ал. 4, лицата се облагат по реда на този закон."
3. В чл. 16, ал. 2 след думите "патентен данък" се добавя "и/или данък върху таксиметров превоз на пътници".
4. В чл. 26, ал. 2 се създава нова т. 3:
"3. които се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси."
5. В чл. 50, ал. 1, т. 2 след думите "патентен данък" се добавя "и/или данък върху таксиметров превоз на пътници, както и за доходите по чл. 13, ал. 1, т. 29".


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2018г. - архиви
« Отговор #21 -: 10 Декември 2016, 09:50 »
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2018г. - архиви
« Отговор #22 -: 09 Декември 2017, 09:21 »
Изменение чрез ЗИДЗДДС - ДВ бр.97

Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

§ 45. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 61, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75, 97 и 98 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 50:
а) алинея 5 се изменя така:
„(5) Местните физически лица прилагат към годишната данъчна декларация по ал. 1 доказателства за размера на внесените в чужбина данъци и задължителни осигурителни вноски.“;
б) в ал. 6 думата „удостоверение“ се заменя с „доказателства“.
2. Създава се чл. 50а:
„Възможност за деклариране на необлагаеми доходи
Чл. 50а. Местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 придобитите през годината доходи по чл. 13, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.“
3. В чл. 53 ал. 6 се изменя така:
„(6) Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 януари на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари.“
4. В чл. 56:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Предприятията – платци на доходи, подават декларацията по чл. 55, ал. 1 само по електронен път.“
5. В чл. 73, ал. 4 думите „до 30 април“ се заменят с „до 15 март“.
§ 46. Разпоредбите на § 45, т. 1 и 2 се прилагат и за доходи, придобити от физическите лица през 2017 г.
§ 47. Предприятията подават декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица само по електронен път, ако задължението за подаване на декларацията възниква след 31 декември 2017 г.
§ 48. Данъчно задължените лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица ползват отстъпката по чл. 53, ал. 6 върху данъка за довнасяне и за годишната данъчна декларация за 2017 г.
§ 49. Срокът за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за доходи, изплатени през 2017 г., е до 15 март 2018 г.


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2018г. - архиви
« Отговор #23 -: 17 Януари 2018, 22:21 »
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 2018