Автор Тема: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2017г. - архиви  (Прочетена 197826 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 2011


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2017г. - архиви
« Отговор #1 -: 07 Декември 2010, 10:53 »
ЗДДФЛ 2010

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
В сила от 01.01.2007 г.
Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2017г. - архиви
« Отговор #2 -: 07 Декември 2010, 10:53 »
ЗДДФЛ 2009

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
ДВ. бр. 106 от 12 Декември 2008г.
Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2017г. - архиви
« Отговор #3 -: 07 Декември 2010, 10:53 »
ЗДДФЛ 2008

 ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
(Обн., ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2007 г., бр. 113 от 28.12.2007 г. - в сила от 01.01.2008 г.)

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2017г. - архиви
« Отговор #4 -: 07 Декември 2010, 21:49 »
ЗДДФЛ в сила от 1.01.2007

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2017г. - архиви
« Отговор #5 -: 07 Декември 2010, 21:51 »
ЗОДФЛ в сила от 1.01.2006

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2017г. - архиви
« Отговор #6 -: 07 Декември 2010, 21:51 »
ЗОДФЛ в сила от 1.01.2005

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2017г. - архиви
« Отговор #7 -: 07 Декември 2010, 21:51 »
ЗОДФЛ в сила от 1.01.2004

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2017г. - архиви
« Отговор #8 -: 09 Март 2011, 08:36 »
Промени  в   ДВ  Брой: 19, от дата 08.03.2011 г.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2017г. - архиви
« Отговор #9 -: 15 Април 2011, 09:06 »
Промени в ДВ 15 от 15.03.2011, касаещи земеделските производители

линкът  в началото е актуален


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2017г. - архиви
« Отговор #10 -: 17 Декември 2011, 13:26 »
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 2012

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2017г. - архиви
« Отговор #11 -: 04 Декември 2012, 10:17 »
ЗДДФЛ 2013

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2017г. - архиви
« Отговор #12 -: 08 Март 2013, 13:14 »
промяна в ДВ 23, 08.03.2013 чрез ЗИДЗДДС

Цитат
§ 8. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г.; бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г.; бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г. и бр. 40, 81 и 94 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон) по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане.“;
б) в ал. 2 след думите „фискално устройство“ се добавя „или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност“.
2. В чл. 55 ал. 2 се изменя така:
„(2) Декларацията по ал. 1 се подава от физическото лице, придобило дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка.“

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2017г. - архиви
« Отговор #14 -: 21 Декември 2013, 11:54 »
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 2014

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2017г. - архиви
« Отговор #15 -: 22 Декември 2013, 09:31 »
прикаченият файл е актуализиран от днес  - добавена е промяната на

Цитат
Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата, когато едновременно са налице следните условия:
1. лицето е придобило през годината само доходи по чл. 10, ал. 1, т. 1;
2. придобитите през годината доходи по т. 1 не превишават 12 месечни минимални работни заплати за съответната година.
(2) В доходите по ал. 1, т. 2 не се включва допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за съответната година.
(3) Данъчното облекчение по ал. 1 е в размер на дължимия данък за доходите по ал. 1, т. 2, с изключение на доходите по ал. 2, придобити през течение на годината.
(4) Обстоятелствата и условията по ал. 1 се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50.

моля, който го е изтеглил вчера, да го поднови

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2017г. - архиви
« Отговор #16 -: 03 Януари 2014, 20:13 »
ДВ бр.1 от 2014
промяна в чл. 8 ал.11

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2017г. - архиви
« Отговор #17 -: 22 Декември 2014, 20:13 »
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА -2015

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗОДФЛ 2004 - 2006г., ЗДДФЛ 2007 - 2017г. - архиви
« Отговор #18 -: 29 Декември 2014, 10:33 »
чрез Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

§ 17. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г. и бр. 1, 53, 98 и 105 от 2014 г.) в чл. 37, ал. 1, т. 3 накрая се добавя „с изключение на лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от държавата или общините и допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.“

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - 2016