Автор Тема: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018  (Прочетена 176873 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
« -: 06 Декември 2010, 23:55 »
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХНО ОБЛАГАНЕ 2011


Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
« Отговор #1 -: 07 Декември 2010, 11:00 »
Първата редакция на ЗКПО, важащ от 2007 година. Приет с ДВ бр. 105 / 2006

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
« Отговор #2 -: 07 Декември 2010, 11:08 »
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
(Обн., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г. – в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2007 г.; доп., бр. 108 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 110 от 21.12.2007 г. – в сила от 01.01.2008 г.)

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
« Отговор #3 -: 07 Декември 2010, 21:19 »
ЗКПО в сила от 1.01.2004 г.

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
« Отговор #4 -: 07 Декември 2010, 21:20 »
ЗКПО в сила от 1.01.2005

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
« Отговор #5 -: 07 Декември 2010, 21:33 »
ЗКПО в сила от 1 01.2006

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
« Отговор #6 -: 07 Декември 2010, 21:43 »
ЗКПО в сила от 1.01.2009

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
« Отговор #7 -: 07 Декември 2010, 21:57 »
ЗКПО в сила 1.01.2010

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
« Отговор #8 -: 09 Март 2011, 08:37 »
Промени  в   ДВ  Брой: 19, от дата 08.03.2011 г.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
« Отговор #9 -: 15 Април 2011, 09:25 »
Промени в ДВ бр.31 от 15.03.2011

Цитат
Чл. 2. (1) Данъчно задължени лица са:
...
3. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които определят облагаемия си доход по реда на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - за данъците, удържани при източника и в случаите, определени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
« Отговор #10 -: 17 Декември 2011, 13:32 »
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ  2012г.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
« Отговор #11 -: 04 Декември 2012, 10:16 »
ЗКПО 2013

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
« Отговор #12 -: 22 Февруари 2013, 17:45 »
промени

ДВ бр.15 чрез ЗАКОН за публичните финанси

Цитат
§ 115. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г. и бр. 40 и 94 от 2012 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 75, ал. 3 след думата „който“ се добавя „в 30-дневен срок от получаване на уведомлението“.
2. В чл. 219 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Данъкът върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта се декларира с годишна данъчна декларация по образец, която се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице.
(5) Данъчно задължените лица по тази глава подават годишен отчет за дейността в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице.“


ДВ бр.16 чрез Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите

Цитат
§ 32. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г. и бр. 40 и 94 от 2012 г.) в чл. 177, ал. 3 накрая се добавя „и по реда на чл. 22д от Закона за насърчаване на инвестициите“.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
« Отговор #13 -: 08 Март 2013, 13:11 »
промени  ДВ  23, от дата 8.3.2013 г чрез ЗИДЗДДС

Цитат
§ 9. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15 и 16 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон) по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане. Липсата на фискална касова бележка от фискално устройство или на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, когато е налице задължение за издаването им, е основание за непризнаване на счетоводен разход за данъчни цели.“;
б) в ал. 6, изречение първо накрая се добавя „или с касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност“.
2. В чл. 201, ал. 3 накрая се добавя „в срока по ал. 1“.
3. В чл. 244 в текста преди т. 1 след думата „лиценз“ се добавя „и експлоатирани“.
4. В чл. 245:
а) в ал. 2 думите „по ал. 1, т. 1“ се заменят с „по ал. 1, т. 1 – 3“;
б) в ал. 3 думите „по ал. 1, т. 1“ се заменят с „по ал. 1, т. 1 – 3“.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
« Отговор #15 -: 21 Декември 2013, 11:50 »
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ   2014

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
« Отговор #16 -: 03 Януари 2014, 20:19 »
Промяна в ДВ бр.1 от 2014

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
« Отговор #17 -: 22 Декември 2014, 20:15 »
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 2015

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗКПО - Архиви 2004 - 2018
« Отговор #18 -: 14 Февруари 2015, 10:12 »
промяна - ДВ бр.12 чрез Закона за подпомагане на земеделските производители

§ 75. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г. и бр. 1, 105 и 107 от 2014 г.) в чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 182, ал. 5 и в чл. 189б в заглавието и в ал. 1 думата „производители“ се заменя със „стопани“, а в чл. 189б, ал. 2, т. 6 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)