Автор Тема: ЗМДТ - Архиви - 2011 - 2017  (Прочетена 81435 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
ЗМДТ - Архиви - 2011 - 2017
« -: 14 Декември 2010, 14:06 »
ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗМДТ - Архиви - 2011 - 2017
« Отговор #1 -: 09 Март 2011, 08:34 »
Промени  в   ДВ  Брой: 19, от дата 08.03.2011 г.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗМДТ - Архиви - 2011 - 2017
« Отговор #2 -: 15 Април 2011, 09:20 »
Промени в ДВ бр. 31 от 2011

Цитат
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 31 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)


§ 25. (1) Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти за 2011 г. до 31 януари 2011 г. В случай че в този срок не са определени нови размери, за 2011 г. се прилага размерът на данъка върху недвижимите имоти, действащ към 31 декември 2010 г.

(2) Общинският съвет определя такса за битови отпадъци до 31 януари 2011 г. Когато общинският съвет не е взел решение, с което се определя размерът на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година.


§ 26. (1) Общинският съвет определя размерите на туристическия данък за 2011 г. до 31 януари 2011 г.

(2) Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:

1. категория 1 звезда - 0,60 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка.

(3) Декларацията по чл. 61р, ал. 5 не се подава за предоставените нощувки през 2010 г.

(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) В случай че в срока по ал. 1 общинският съвет не е определил размерите на туристическия данък, за 2011 г. се прилагат размерите, посочени в ал. 2.


§ 27. Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон и местата за настаняване, в срок два месеца от влизането в сила на този закон предоставят писмена декларация с информация за броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона за туризма. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма вписва данните в Националния туристически регистър по чл. 58 от Закона за туризма в срок до 31 март 2011 г.

линкът е аткуален

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗМДТ - Архиви - 2011 - 2017
« Отговор #3 -: 19 Април 2012, 14:38 »
промяна в ДВ. бр.30 от 17 Април 2012

Цитат
Чл. 61с. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на средствата за подслон и местата за настаняване.
(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.
(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
(4) (Обявена за противоконституционна с РКС № 5 от 2012 г. - ДВ, бр. 30 от 2012 г.) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.
(5) (Обявена за противоконституционна с РКС № 5 от 2012 г. - ДВ, бр. 30 от 2012 г.) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула:

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗМДТ - Архиви - 2011 - 2017
« Отговор #4 -: 27 Декември 2012, 11:24 »
промяна в ДВ бр.102  в ЗДБ 2013

§ 76. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53 и 54 от 2012 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 58 се създава нова ал. 2:
„(2) Освобождават се от данък електрическите автомобили.“
2. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 35:
„35. „Електрически автомобили“ са леки автомобили по смисъла на § 6, т. 12, буква „а“ от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, които използват двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене.“

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗМДТ - Архиви - 2011 - 2017
« Отговор #5 -: 27 Март 2013, 18:37 »
Промяна чрез Закона за туризма

§ 16. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г. и бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г. и бр. 24 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 61р, ал. 3 думите "средствата за подслон и" се заличават.
2. В чл. 61с, ал. 1 думите "средствата за подслон и" се заличават.
3. В чл. 61т думите "по чл. 10, ал. 2" се заменят с "по чл. 11, ал. 2".
4. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) в т. 24, буква "а" думите "средствата за подслон и" се заличават;
б) точка 27 се изменя така:
"27. "Места за настаняване" са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за туризма.";
в) в т. 29 думите "чл. 3, ал. 3, т. 3" се заменят с "чл. 3, ал. 2, т. 2";
г) в т. 34 думите "средствата за подслон и" се заличават.
5. В приложение № 4 към глава втора, раздел VІ в т. 1 думите "Средства за подслон и" се заличават.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗМДТ - Архиви - 2011 - 2017
« Отговор #6 -: 09 Юли 2013, 09:30 »
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=418DA064865428AD1BD3887AC43C4075?idMat=77107

ЗАКОН
за допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г. и бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24 и 30 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 10 се създава нова ал. 4:
„(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 28 юни 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗМДТ - Архиви - 2011 - 2017
« Отговор #8 -: 22 Декември 2013, 09:03 »
ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  2014

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
ЗМДТ - 2015 - ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
« Отговор #9 -: 22 Декември 2014, 20:10 »
ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ -  2015

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗМДТ - Архиви - 2011 - 2017
« Отговор #10 -: 27 Април 2016, 11:46 »
ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - 2016

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)