Автор Тема: ЗДДС - Архиви 2007 - 2017  (Прочетена 137844 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
ЗДДС - Архиви 2007 - 2017
« -: 06 Декември 2010, 23:20 »
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 2011


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2017
« Отговор #1 -: 07 Декември 2010, 10:42 »
ЗДДС 2010

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2017
« Отговор #2 -: 07 Декември 2010, 10:43 »
ЗДДС 2009

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2017
« Отговор #3 -: 07 Декември 2010, 10:43 »
ЗДДС 2008

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2017
« Отговор #4 -: 07 Декември 2010, 12:07 »
ЗДДС 2007

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2017
« Отговор #5 -: 09 Март 2011, 08:37 »
Промени  в   ДВ  Брой: 19, от дата 08.03.2011 г.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2017
« Отговор #6 -: 04 Октомври 2011, 11:27 »
от днес има дребна промяна в чл.46 ал.1

Цитат
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.) управлението на дейността на колективни инвестиционни схеми, инвестиционни дружества от затворен тип и пенсионни фондове и предоставянето на инвестиционни консултации по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и Закона за пазарите на финансови инструменти;


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2017
« Отговор #7 -: 17 Декември 2011, 13:19 »
 ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  2012

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2017
« Отговор #8 -: 04 Декември 2012, 10:18 »
ЗДДС 2013

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2017
« Отговор #10 -: 27 Март 2013, 18:35 »
промяна чрез Закона за туризма

§1

45. (нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) "Настаняване" са основни туристически услуги по смисъла на т. 70 от допълнителната разпоредба на Закона за туризма с изключение на доставка на обща туристическа услуга от туроператор към пътуващо лице.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2017
« Отговор #12 -: 03 Декември 2013, 10:03 »
Промяна в ДВ брой: 104, от дата 3.12.2013 г.

няма начин да не цитирам закона, с който се прави промяната  ;-)))

Закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове§ 5. В Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 98 от 2013 г.) в § 10 накрая се добавя „с изключение на § 7, т. 1, 2, 3, 4, 5, т. 6 – относно част втора на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“, и т. 7, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.“.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2017
« Отговор #13 -: 21 Декември 2013, 11:45 »
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 2014

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2017
« Отговор #14 -: 03 Януари 2014, 19:42 »
ДВ 1 от 2014г 
промяната е в чл.118 ал.3

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2017
« Отговор #15 -: 22 Декември 2014, 20:16 »
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ -2015

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2017
« Отговор #16 -: 29 Декември 2014, 10:08 »
чрез  Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

§ 15. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г. и бр. 1 и 105 от 2014 г.) в чл. 118 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 8 думите „за целите на независимата си икономическа дейност“ се заличават.
2. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Алинея 8 не се прилага от лице – получател по доставка на течни горива, което е бюджетна организация по смисъла на Закона за публичните финанси или общинско предприятие и не извършва продажби на течни горива.“
3. В ал. 11 т. 6 се отменя.
4. Създават се ал. 12 и 13:
„(12) Когато органите по приходите констатират, че краен разпространител извършва продажби на течни горива от търговски обект и не разполага със стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари, незабавно уведомяват съответните компетентни органи за предприемане на действия по констатираните нарушения.
(13) Алинея 12 не се прилага за продажби на течни горива за целите на речния и морския транспорт.“

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - 2016


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)