Автор Тема: Обратно получаване на внесените суми за застраховки „Живот  (Прочетена 8755 пъти)

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Този път казусът ми е истински и спешен
Още нямам точни данни, говоря принципно и приблизително
Физическо лице е внасяло по доброволна застраховка Живот по около 100 лв на месец от декември 2005 до ноември 2011. До края на 2008 е бачкало по трудово правоотношение и данъчното облекчение е ползвано чрез работодателя. Не се е налагало да подава ГДД, не знае какъв е размерът на данъчното облекчение. Но най-вероятно е ползвал някакво облекчение.
От 2009 е СОЛ (при мен). Със сигурност за 2010 и 2011 не е ползвал данъчно облекчение. Ще си припомня дали през 2009 е ползвал някакво - има вероятност, макар и слаба.

Сега, през 2012 си иска сумата обратно. Какво е данъчното третиране?
Текстовете от ЗДДФЛ са в чл. 38 ал. 8 и 9. Ще ги проуча внимателно. Но след първото повърхностно четене си мисля, че ни е необходимо инфо какви точно облекчения е ползвал. А как да стане за времето, през което е имал работодател.... идея си нямам.

Докато пишех, човекът ми прати декларация от застрахователя, която трябва да попълни:

Цитат
декларирам, че от всички платени вноски (премии) по застраховката “Живот” със застрахователна полица № ...........при ЗАД ............ в общ размер на 6 720 лева (шест хиляди седемстотин и двадесет лв. ) НЕ съм ползвал(а) данъчно облекчение по Закона за облагане доходите на физическите лица и по чл. 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за платените лично от мен вноски (премии) в размер на ……………… (…………………………………………… …………………………………………) лева.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по  Наказателния кодекс.

Ако се окаже, че в онзи период, когато е бил на трудов договор, е имал месечна данъчна основа 2000 лв, то най-вероятно цялата сума на месечната вноска е ползвана като данъчно облекчение (чл. 19) и сега само тя трябва да бъде обложена с еднократен данък чрез застрахователя, така ли?


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
служ. бележки издавани ли са ? трябва да пише
иначе виж справките за годишното изравняване във фирмата - трябва да имаш такива
съответно лицето да изиска справка от предния работодател

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Служебни бележки не са издавани, защото не са искани - не е следвало да подава ГДД. Нямаме и справки за изравняване. В момента търсим фишовете, които май били налични.

Но ако приемем, че през 2005 е ползвало данъчно облекчение 200 лв, 2006 - 1200 лв и 2007 - 1200 лв, а всички вноски са 6720 лв, трябва ли да посочим в горната декларация сумата от 2600 лв и да очакваме, че ще ни възстановят 6720 минус 10% от 2600?
И ако това е вярно, следва ли да считаме, че сме изрядни данъкоплатци по този казус?

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
да - такъв е редът
да  не се облага дохода, за който не е ползвано дан.облекчение

пускам ти едно писмо по темата


Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Мерси, Ели.

Флора

 • Гост
Има ли проблем да се ползва данъчно облекчение при сключена Застраховка “Живот” и “Злополука” в полза на дете?

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Облекчението ползва застрахованото лице, което е застраховало своя живот. Естествено, в полза на някой, който би останал жив, при настъпване на застрахователното събитие.  .... Нямам необходимата лексика, но при смърт на застрахованато лице няма как застраховката да се изплати на него, за да бъде това условие да се ползва облекчението.

Ако ти се рови:

Цитат
14. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) "Застраховки "Живот" са видовете застраховки по раздел I, т. 1 и 3 от приложение № 1 към Кодекса за застраховането, сключвани от застрахователи, лицензирани съгласно Кодекса за застраховането, или от застрахователи със седалище в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, извършващи дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.

Флора

 • Гост
Мерси!
Да, ще посоча намаление.
Има и една друга, за нея вече в служебната бележка пише, че е застраховано детето, а притежателят е родителят- тази няма да мине.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Много зловеща ми се струва подобна застраховка!
Искаш да кажеш, че тази застраховка е по чл. 235 от Кодекса:

Цитат
Застраховка “живот” или “злополука” върху трето лице

   Чл. 235. (1) Договорът за застраховка "живот" или "злополука", чийто предмет е животът, здравето или телесната цялост на лице, различно от застраховащия, има сила само ако е сключен с изричното му писмено съгласие. Това правило не се прилага за съпруг, низходящ или възходящ.
   (2) Лицето по ал. 1 винаги може да се противопостави писмено пред застрахователя, който е длъжен да прекрати застрахователния договор.
   (3) Ако застрахованият почине преди  лицето по ал. 1, договорът се прекратява, освен ако е уговорено друго.
   (5) В случая по ал. 3, ако договорът за застраховка "живот" се поддържа поне две години, застрахователят е длъжен да заплати на наследниците на застраховащия или на третото ползващо се лице математическия резерв по застраховката

Ами според мен и тази застраховка е в т. 1 на раздел І на Приложение № 1.
Чудя се струва ли си да се отказвате от облекчението с лека ръка.

Флора

 • Гост
Не знам по кой член е, но не отговаря на условието в ЗДДФЛ - 3) Данъчното облекчение по ал. 1 и 2 се ползва, когато съгласно сключения със застрахователното/осигурителното дружество договор физическото лице - носител на задължението за данъка, е застраховано/осигурено.
Иначе си пише, че има вноска / премия по т.1 и 3 от Приложение 1... А и застрахователят казва, че този тип застраховки не намаляват данъчния резултат.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Не знам по кой член е, но не отговаря на условието в ЗДДФЛ - 3) Данъчното облекчение по ал. 1 и 2 се ползва, когато съгласно сключения със застрахователното/осигурителното дружество договор физическото лице - носител на задължението за данъка, е застраховано/осигурено.


Ал. 3 я пропуснах (срам и позор). Логично звучи де. Съгласих се.