Автор Тема: Абсурдно решение за обезщетение  (Прочетена 1103 пъти)

Барми

  • потребител
  • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Абсурдно решение за обезщетение
« -: 22 Ноември 2011, 11:30 »
Административният орган е изложил мотиви, възприети от първоинстанционния съд като правилни, че към 07.10.2008 г. (датата на раждането на детето), Десислава Димитрова не е имала статут на осигурено лица за риска "Общо заболяване и майчинство". По делото не е спорно, че жалбоподателката е самоосигуряващо се лице, в качеството си на едноличен търговец и е подала декларация на 22.01.2009 г., с която е заявила промяна във вида на осигуряването, считано от 01.01.2008 г. Съдът в мотивите на обжалваното решение обосновано е приел, че с тази декларация Димитрова не би могла да претендира промяна на вида на осигуряването си за предходната 2008 г. на основание чл. 1, ал. 4 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващи се лица и български граждани на работа в чужбина (НООСЛБГРЧ). Това е можела валидно да направи до 31.01.2008 г., но след като редът не е спазен, не може да се извършват действие със задна дата, като внесените осигурителни вноски за 2008 г. също не санират пропуска.
Настоящата инстанция счита, че съдът е изместил предмета на спора, като е акцентирал върху предишни откази за изплащане на обезщетение за бременност и раждане, постановени от административния орган по представените от Димитрова болнични листи за бременност и раждане.
По делото са приложени разпорежданията на ръководителя по изплащане на обезщетения при ТП на НОИ София-област от 25.11.2008 г.; 06.01.2009 г. и от 04.03.2009 г., с които е отказано на Десислава Димитрова изплащане на представените болнични листи за бременност и раждане.
В подадената молба - декларация от 23.03.2009 г., въз основа на която е започнало административното производство, изрично е посочено, че искането е за изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни, считано от 19.02.2009 г.
Настоящата инстанция счита за спорен въпросът - различни ли са хипотезите, при които се касае за получаване на обезщетение за бременност и раждане до 135 дни и обезщетение за остатъка от 135 до 410 дни.
В Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, получаване на обезщетение в двете хипотези са уредени по различен начин. Съгласно чл.3, ал.1 от наредбата, в редакция към датата на подаване на заявлението от Димитрова, паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане или трудоустрояване се изплащат при ползване на отпуск или трудоустрояване въз основа на болничен лист със задължително попълнени данни от осигурителя относно правото на парични обезщетения. В чл.3, ал.3 от наредбата е пояснено, че към болничните листове за майчинство след 42-рия ден от раждането се прилага декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при раждане по образец съгласно приложение № 1.
За втората хипотеза относно получаване на парично обезщетение за остатъка до 410 дни, в наредбата е отредена отделна норма - чл.4, в който е пояснено, че паричните обезщетения при бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни по чл.50, ал.1 от КСО се изплащат въз основа на заявление-декларация от осигуреното лице по образец съгласно приложение № 2 със задължително попълнените данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения.
Процесната молба-декларация на жалбоподателката е подадена при спазване изискванията по чл.4 от наредбата - с Приложение № 2 и искането е за изплащане на обезщетението за остатъка от 135 до 410 дни. Това основание за нея е възникнало на 19.02.2009 г., когато е била с променен вид на осигуряването, съобразно декларацията от 22.01.2009 г.
След като не е преценил точно предмета на спора, съдът е постановил обжалваното решение при съществени процесуални нарушения и при необоснованост, което съставлява касационни основания за отмяна по чл.209, т.3 от АПК.
По изложените съображения решението следва да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав, който да съобрази мотивите на настоящото решение.
Водим от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Върховният административен съд, шесто отделение,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 4 / 03.01.2011 г., постановено по адм.д. № 552/2010 г. по описа на Административен съд - София област.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав.
Решението не подлежи на обжалване.

HashFlare