Автор Тема: Регистрация на стоково тържище или пазар на производители- всичко на едно място  (Прочетена 2594 пъти)

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
ЗАКОН ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

Преходни и Заключителни разпоредби
 КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА
(Обн. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.)
 

   § 29. (1) Лицата, които към влизането в сила на този закон имат удостоверение за регистрация на стоково тържище и пазар на производителя, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с неговите изисквания в 6-месечен срок от влизането му в сила.
            (2) Процедурите по извършване на регистрация на стоково тържище или на пазар на производителите, започнали по досегашния ред, се довършват при условията и по реда на този закон.
   § 30. Лицата, които към влизането в сила на този закон не са регистрирани като стоково тържище или пазар на производителите и извършват търговия на едро с храни и цветя, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона в 6-месечен срок от влизането му в сила.
   § 31. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


следват малко бланки
Заявление за извършване на регистрация за организиране на пазар на производителите (.doc)
Заявление за извършване на регистрация за организиране на стоково тържище (.doc)
Тези бланки касаят САМО завители за СТ или ПП, които до този момент НЕ СА ИМАЛИ регистрация по ЗСБТ.


Заявление за промяна от стоково тържище (.doc)
Заявление за промяна от пазар на производителите (.doc)
Тези бланки касаят САМО регистрирани СТ или ПП, когато уведомяват/заявяват промяна по ЗСБТ и НВСРДКСБТ.


Във връзка с измененията на ЗСБТ с ДВ, бр.42 от 03.06.2011 г., ДКСБТ на свое заседание от 07.07.2011 г. реши да изпрати циркулярно писмо до регистрираните СТ и ПП с методически указания по преуреждането на дейността в срока по § 29 от ЗИД на ЗСБТ:

Циркулярно писмо с наш Изх. № РД-09-1590/08.07.2011 г. до организаторите на регистрирани СТ и ПП (.pdf)
Писмо-отговор от Българската агенция по безопасност на храните относно регистрацията на базите на СТ и ПП по чл. 12 от Закона за храните (.pdf)
 

 

HashFlare